НВО 4 клас

З А П О В Е Д

 

№ РД-412/09.05.2019г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, Заповед №РД09-1709/29.08.2018г. на Министъра на образованието, т.34 от Изисквания за провеждане на Национална външно оценяване на учениците от IV кл. през учебната 2018/2019г. и Заповед №РД-387/18.04.2019г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“

 

УТВЪРЖДАВАМ:

I. График за информация на учениците и родителите за получените оценки на писмените работи от НВО 2018/2019г., както следва:

20 май 2019г. – 13,00ч. информация за учениците;

20 май 2019г.:

· 17,00ч. – 17,30ч. за родителите на учениците от №1 до №10;

· 17,30ч. – 18,00ч. за родителите на учениците от №11 до №20;

· 18,00ч. - 18,30ч. за родителите на учениците от №21 до №30

 

 

Канелия Костова

/Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/