Проектни дейности в обучението по английски език

Submitted by admin on Wed, 05/15/2019 - 11:24

Целта на проектните дейности в обучението по английски език, залегнали в учебното съдържание, е да развиват уменията на учениците да работят в екип като прилагат практически знанията по езика. Екипите, които изготвят проект трябва да се състоят от ученици с различна степен на владеене на езика, като на всеки член на екипа се поставя задача и се предоставя поле за изява.

Организацията на работа включва следните дейности: разпределение на учениците от класовете в екипи от 6-7 ученици; избиране на силни ученици по английски език; фотограф, който да направи снимки по време на зеленото училище; добър художник; 2 ученици, които да изпълняват технически задачи, избор на капитан, който да координира работата. Крайният продукт от дейността на екипите трябва да бъде изработен плакат на тема „Зелено училище  2019“, състоящ се от 6 цветни снимки, на които да бъде написан коментар на английски език. Проектното изпълнение трябва да има заглавие, да са отбелязани авторите, от значение е и естетическото оформление. Поставя се и срок за изпълнение.

Г-жа Искра Ангелова – учител по английски език постави много добра оценка за изпълнение на възложените дейности. Публикуваният снимков материал е доказателство за това.