Във връзка с изготвянето на ЛЗПК/лична здравно профилактична карта/ на Вашето дете за учебната 2019/2020

Submitted by admin on Wed, 09/04/2019 - 04:26

Уважаеми родители,

Във връзка с изготвянето на ЛЗПК/лична здравно профилактична карта/ на Вашето дете за учебната 2019/2020 учебна година има специфични изисквания,налагащи се по следните причини:

С писмо на Столична Регионална Здравна Инспекция/СРЗИ/ с изх. № 14-944/2/29.08.2019 г. общопрактикуващите лекари, обслужващи населението на територията на гр. София са информирани за влизане в сила на Наредба № 6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г. и са длъжни да изпълнят задълженията си. Всеки попълнил некоректно медицинската документация носи лично административна отговорност и във връзка с писмо на РУО с вх. № 1-251138/30.08.2019г.

На основание на горепосочените документи СРЗИ е разпоредила да се изпълняват стриктно разпоредбите на горецитираната наредба, както и на Наредба №3/27.04.2000г за здравните кабинети в детските заведения и училища.

За тази цел в ЛЗПК следва да се попълни пълен имунизационен статус, включващ:

1.Всички направени имунизации от раждането до момента.

2.Същият следва да бъде изписан по вид приеми ваксини и дата на поставяне на ваксината.

3. Изписани изрази „отговаря за възрастта“, или „съобразено с имунизационния календар“ не се приема за достоверно !!!. Същото затруднява събирането на бърза и адекватна информация при възникването на епидемична ситуация, както и предприемането на своевременни и адекватни противоепидемични мерки в организираните колективи. Това създава риск от разпространение на ваксинопредотвратими заболявания и застрашава общественото здраве.

Крайния срок за представяне на ЛЗПК е 30.09.2019г.Ако в документа не е вписан пълен имунизационен статус,то медицинското лице трябва да го върне и да уведоми СРЗИ.