План за работа на 171 ОУ “Стоил Попов“ в условията на COVID-19, приети от ПС за учебната 2020/2021 година (изработен на основание на насоките на МОН и Министерство на здравеопазването)

Submitted by admin on Mon, 09/14/2020 - 12:10

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

/Канелия Костова -

Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

 

 

 

 

План

за работа на 171 ОУ “Стоил Попов“

в условията на COVID-19, приети от ПС

за учебната 2020/2021 година

(изработен на основание на насоките на МОН и

Министерство на здравеопазването)

 

 

 

 

 

 

 

 

/Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №9/08.09.2020год. и е утвърден със заповед №РД-04 /15.09.2020г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

 

 

1. Въвеждането и извеждането на учениците се осъществява през трите входа на училищния двор:

· Главен вход – учениците от Iа, Iб, IIа клас

· Страничен вход – учениците от IIIa, IIIб, IVа клас;

· Голяма порта – учениците от IIб, Va, Vб, VIа, VIIа клас;

2. Учениците се допускат в училище най-рано в 7:10ч. и не по-късно от 7:55ч.

3. Входовете се заключват в 8:00ч.

4. Достъпът на родители се ограничава до входовете на училищния двор.

5. Учениците влизат в сградата на училището през главния вход, където дежурните учители следят за спазването на дистанция, дезинфекция и двупосочното движение по коридорите.

6. Комуникацията между родители и учители се осъществява, главно чрез електронни платформи (Shkolo), затворени групи в приложенията „ФБ и Вайбър“ и мобилни устройства.

7. Всеки ученик трябва да разполага минимум с две маски за деня, които се осигуряват от родителите. Задължително в началото на първия час се прави медицински филтър без да се мери температурата.

8. Носенето на маска или шлем е задължително в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, бюфет и столова (освен при хранене) - за всички ученици, учители в т.ч. от външните за институцията лица.

9. Носенето на маска е задължително за учителите, които преподават на ученици в повече от една паралелка. При учители, които преподават само в една паралелка носенето на маска или шлем по време на учебния час е по тяхно желание.

10. Ученическите пособия са предназначени за индивидуално ползване от всеки ученик.

11. Забранява се храненето в класните стаи, като то може да се осъществява само в столовата и в училищния двор.

12. Закупуването на купони за хранене се осъществява само и единствено в четвъртък от 7:00 часа до 8:30 часа и в петък от 16:30 до 17:30 часа. Родителите могат да влизат в тези часови пояси през страничния вход на двора и през изграденото гише да закупуват купони.

13. Храненето в бюфета през междучасията се провежда по следния график:

· Междучасие (8:35-8:55ч.) - Iа, Iб, IIа клас;

· Междучасие (9:30-9:50ч.) - IIб , IIIa, IIIб клас;

· Голямо междучасие (10:30 – 10:50ч) - IVа , Va, Vб, VIа, VIIа клас;

14. Учениците от всеки клас могат да си купуват закуски само в определеното време за класа. Има изрични насоки, че в столовата и бюфета не може да има струпване на голям брой ученици.

15. График на обедно хранене в столовата:

· 11:25 – 11:45ч. - Iа, Iб клас;

· 12:20 – 12:40ч. - IIа, IIб клас;

· 13:20 - 13:40ч. - IIIa, IIIб клас;

· 13:40 – 14:00ч. - IVа клас;

· 14:00 – 14:20ч. - Va, Vб клас;

· 14:20 – 14:40ч. - VIа, VIIа клас;

16. В следобедния режим на обучение, учениците спазват общите правила за посещение на бюфет и санитарни помещения.

17. В училищния двор са обособени зони за отдих за всяка паралелка.

18. Част от учебните часове се провеждат в откритата класна стая при подходящи метеорологични условия.

19. След приключване на учебните занятия учениците се извеждат и предават на родителите по следния график:

· 16:35 - Iа, IIб клас;

· 16:40 - Iб клас;

· 16:45 - IIа клас;

· 16:50 - IIIa клас;

· 16:55 - IIIб клас;

· 17:00 - IVа клас;

· 17:30 – сборна група ЦОУД V клас;

· При хубаво време и дори,когато е студено родителите чакат децата си на тротоара пред училището.А когато вали дъжд или сняг,тогава родителите влизат в двора и ползват домофонната система,като спазват дистанция.Учителите пускат учениците след като са видели родителя на монитора.

· Родителите вземат децата от извънкласните дейности от двора на училището,защото пада вече мрак.

 

20. Ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, парапети, уреди, тоалетни чинии, мивки и др.

21. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие (и винаги да има един отворен прозорец по време на час,а когато има възможност всички).

22. След последния учебен час всички ученици задължително си прибират учебниците, пособията и вещите под наблюдението на учителя, за да може хигиенистите да почистят и направят дезинфекция.

23. Осигурена е топла течаща вода и сапун във всяко санитарно помещение и на втория етаж.

24. Поставени са автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в коридорите, а в класните стаи има поставени за всеки клас .

25. На видно място са поставени информационни материали за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет и носене на защитни маски /осигурени от родителите/

26. В сградата на училището не се допускат лица във видимо нездравословно състояние.

27. Медицинският кабинет е предназначен за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми.

· Поставя се маска, съобразена с възрастта му;

· Осъществява се връзка с родителите, за да вземат ученика;

· След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезининфекция;

· Стриктно се спазват превантивните и ограничителни мерки;

· Ученикът се допуска отново в присъствена форма на обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав;

· В училище не се допускат деца, които имат хрема, кашлят, имат температура или разстройство.

28. В случай че учениците от отделна паралелка са поставени под карантина от РЗИ, те продължават обучението си в електронна среда от разстояние за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

29. В случай на установяване на симптоми на COVID-19, ученикът се изолира /съгласно насоките на МОН и Министерство на здравеопазването/, класният ръководител уведомява родителите, те си вземат детето и го водят при личния лекар. Той ги насочва към съответната клинична пътека. Ако се окаже, че детето има положителен тест, то тогава родителят уведомява класния ръководител, а той директора на училището.

30. Директорът уведомява РЗИ и те насочват съобразно изискванията класа и учителите към излизане в режим на карантина от 14 дни. Карантинираният клас започва обучение в електронна среда /за нашето училище това е електронната платформа ТИЙМС/ help@edu.mon.bg/.

31. Ако на територията на страната или на регионално ниво бъде установено Извънредно положение, то цялото училище преминава в режим на електронно обучение.

32. Съобразявайки се с насоките на МОН и Министерство на здравеопазването, часовете по физическо възпитание и спорт,

изобразително изкуство, технологии и предприемачество ще се провеждат навън, ако атмосферните условия позволяват.

33. Учениците от прогимназиален етап под ръководството на г-н Петров ще си провеждат часовете на стадиона в кв.Кумарица. Учениците ще излизат дори и през зимата /облечени подходящо/, ако не вали и духа силен вятър.

34. Във физкултурния салон може да влиза само един клас.

35. В училищния двор всеки клас ще има своя зона за отдих и при него ще има учител.След биенето на звънеца, учениците влизат в клас и си измиват ръцете, като учителят контролира и използването на дезинфектант.

36. Провеждането на Извънкласни форми ще се осъществява, в групи с не повече от 12 деца, след 16:30 часа.