Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Submitted by admin on Tue, 11/10/2020 - 07:55

Проект BG05M2OP001-2.012-0001

„Образование за утрешния ден“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

I. През учебната 2020/2021г. в 171 ОУ „Стоил Попов“ ще се сформират 2 клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения, както следва:

· Клуб Самостоятелно ниво „Мултимедиен сват“ VI клас;

· Клуб Основно ниво „Бъди в час с дигиталния свят“ III „а,б“ класове;

 

II. Заниманията в клубовете да се провеждат, както следва:

· Клуб Самостоятелно ниво „Мултимедиен свят“, ръководител Галя Бориславова Кошутанска

· Клуб Основно ниво „Бъди в час с дигиталния свят“, ръководител Елеонора Венциславова Хранова