Годишен план за дейността

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

 

                                                      УТВЪРЖДАВАМ!

             /Канелия Костова

                                                            Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

НА

171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

/Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №9/04.09.2018год. и е утвърден със заповед №РД-04/17.09.2018г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  I:

 • Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

РАЗДЕЛ  II:

 • Мисия на училището
 • Визия на училището
 • Цели на училището
 • Стратегии в дейността на училището
 • Приоритети в дейността на училището

 

РАЗДЕЛ  III:

Дейности за реализиране  на целите, стратегиите и приоритетите

 • Административна дейност в училището
 • Социално-битова и стопанска дейност в училището
 • Честване на празници и провеждане на училищни тържества
 • Провеждане на олимпиади в училището
 • Провеждане на външно оценяване на учениците
 • Квалификационна дейност на педагогическия персонал
 • Контролна дейност в училището
 • Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет
 • Интеграционни мерки
 • Задачи и форми за работа на Комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия
 • Културно-масова и спортно-туристическа дейност

 

РАЗДЕЛ  IV:

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 1. Силни страни:
 • 171 ОУ „Стоил Попов“ разполага с квалифициран педагогически персонал
 • Години наред в училището се реализира успешен план-прием
 • В последните години се поддържа относително постоянен брой ученици, което осигурява финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет
 • Обучението се осъществява по училищни учебни планове, които са съобразени с интересите на учениците и са доказали своята ефективност
 • Учениците показват висока успеваемост на външните оценявания, достойно се представят на олимпиади, състезания и конкурси
 • 171 ОУ „Стоил Попов“ разполага с постоянно обновяваща се материална база, съвременно оборудвани класни стаи  
 • Ученици и учители работят съвместно по проекти – „Твоят час“ за  преодоляване на обучителни проблеми и развитие  на ученическите заложби и интереси в групи по извънкласни дейности
 1. Слаби страни
 • Новоприетите ученици са с ниско образователно ниво и сериозни пропуски в учебния материал
 • Малка част от педагогическия персонал не е мотивиран да изпълнява професионално и качествено служебните си задължения
 • Налични са само отделни елементи от СФУК
 • Част от родителите са незаинтересовани, нужно е да се  установят ефективни форми за комуникация и взаимодействие с тях
 1. Възможности:
 • Обучение на учители и ученици за привличане на средства по програми
 • Търсене на нови партньорства, включително с НПО и медии
 • Провеждане на извънкласни дейности и мероприятия, насочени към зачитане на обичаите и традициите, приемане и популяризиране на многообразието
 1. Опасности:
 • Липса на информация и непознаване на различните етноси
 • Непознаване на нормативната уредба
 1. Препоръки:
 • Да продължи работата по гражданското и здравното образование на учениците
 • Да продължи работата и да се изработи план за успешна интеграция на ученици със СОП
 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви, да се засили дейността на училищната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и да се търси съдействие от отдела за закрила на детето
 • Да се изработи план за посредничество при решаване на конфликти
 • Да се усъвършенства системата за квалификационна дейност на учителите
 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество
 • Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот
 • Да се обогатяват материално-техническата база и библиотечният фонд

 

РАЗДЕЛ  V:

 1. Мисия на училището:

                   Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания  и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на поведение на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Съхраняване и популяризиране на българския фолклор и българските традиции.

 

 1. Визия на училището:

Утвърждаване на 171 ОУ „Стоил Попов“ като училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високоотговорни личности, които проявяват толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; които прилагат творчество и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности; толерантност и разбиране към ученици със СОП и от етнически малцинства; противадействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 1. Цели на училището:
 • Издигане и утвърждаване на престижа на училището
 • Повишаване на качеството на учебно-възпитателната работа
 • Даване на добра общообразователна подготовка
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите
 • Повишаване на квалификацията на учителите
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация
 • Създаване на добър психоклимат в педагогическия колектив
 • Изяви в областта на музиката, спорта и изобразителното изкуство на учениците, ангажирани в различни извънкласни дейности
 • Интеграция на ученици със СОП и от етнически малцинства
 • Ефективно, ефикасно и икономично изразходване на бюджетни и извънбюджетни средства

 

 1. Стратегии в дейността на училището:
 • Стимулиране на активността на учениците в ЗП, в групите по ИУЧ и извънкласна дейност чрез развиване на способностите на талантите и подпомагане на изоставащите ученици, децата в неравностойно социално положение
 • Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване
 • Утвърждаване на облика на училището и чувството на принадлежност към него от всеки ученик
 • Обогатяване на материалната база
 • Разнообразяване на творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение
 • Внасяне на качествени промени в съдържанието и организацията на обучение
 • Повишаване на ефективността на УВР чрез повишаване на професионалната подготовка, компетентността и квалификацията на педагогическите кадри
 • Подобряване на вътрешноучилищната и методическата дейност
 • Гражданско образование и възпитание с акцент върху здравното и сексуалното възпитание и превенция на зависимостите от алкохол, цигари и наркотици
 • Привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. Разработване и спечелване на проекти
 • Утвърждаване на УН като орган, подпомагащ цялостната УВР.

 

 1. Приоритети в дейността на училището
 • Повишаване на ефективността на УВР чрез подобряване на организацията на учебния процес и повишаване на професионалната подготовка, компетентността и квалификацията на педагогическите кадри
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност
 • Повишаване на качеството на педагогическия и административния контрол
 • Финансово управление и контрол
 • Гражданско образование
 • Работа за решаване на проблеми, свързани с децата от ромски произход и деца със СОП
 • Осъществяване на задължително обучение до 16г.
 • Създаване на условия за участие на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с интересите и потребностите им, за ангажиране на свободното време
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ
 • Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на УН като орган, подпомагащ цялостната УВР
 • Провеждане на НВО за 4  и 7 кл.
 • Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с международни образователни програми на различни неправителствени организации

 

РАЗДЕЛ  VI:

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес

 • Административна дейност
 1. Изготвяне на учебния план на училището. Разпределение на учебните часове за ЗП, ЗИП /ИУЧ/ и СИП /ФУЧ/. Определяне на класните ръководители.

                                                                                          Срок : 09.2018г.

                                                            Отг.: Директор

 1. Изготвяне на годишни тематични разпределения и на плановете на класните ръководители.

 

                                                                  Срок :  09.2018г.

                                                                                      Отг.: Зам.-директор УД

 1. Изработване на седмичното разписание, график за дежурството на учителите и график за целодневна организация на учебния ден.

                                                                    Срок : 09.2018г.

                                                                           Отг.: Зам.-директор УД

 1. Актуализиране Правилника за дейността на училището.

                                                     

                                                                 Срок : 09.2018г.

                                                               Отг.: Филипова

 1.  Изработване на Годишен план на 171 ОУ „Стоил Попов“

 

                                                                  Срок : 09.2018г.

                                                                Отг.: Директор

 1. Актуализиране Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение,възпитание и труд.

                                                                                          Срок :09.2018г.

                                                                 Отг.: Георгиева

 1. Изготвяне на Списък –Образец № 1 за учебната 2018/2019г.

                                                                        Срок : 09.2018 г.

                                                                Отг.: Директор

 1.  Изготвяне на План за контролната дейност на директора.

                                                                   Срок : 09.2018 г.

                                                                Отг.: Директор     

 

 1. Изготвяне и приемане на план за квалификация на педагогическия персонал. Запознаване на колектива с Наредба №12 за статута и професионалната развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

                                                                    Срок : 09.2018г.

                                                             Отг.: Директор

10.Изготвяне на учебните програми за ЗИП /ИУЧ/ и СИП /ФУЧ/ и представянето им за утвърждаване от директора и съгласуване от старшите експерти на РУО–София

                                                                                            Срок : 09.2018 г.

                                                             Отг.: учителите

 1. Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС.

                                                                    Срок : 09.2018г.

                                                                 Отг.:Директор                              

 1. Изготвяне на планове на училищните комисии по БДП и УКБППМН.

                                                                                         Срок : 09.2018г.

                                                                              Отг.: Малинова, Петрова

 1. Изработване на училищна програма за гражданско образование и здравно възпитание.

                                                                        Срок: 09.2018г.

                                                              Отг: К.Ангелова

 1. Преглед на задължителната училищна документация за началото на учебната година.

 

                                                                                             Срок: 09.2018 г.

                                                          Отг: Директор

 15.Изработване на графици за провеждане на консултации с учениците и за  

      приемни часове за родителите на всеки един преподавател в училище.

                                                                        Срок: 09.2018г.    

                                                                       Отг: Директор

 1. Откриване на новата учебна година.

                                                                         Срок : 09.2018г.

            Отг.: Малинова, Славчева

 1. Запознаване с инструкцията за евакуация в случай на природни бедствия и пожари . Провеждане на начален инструктаж на учениците и персонала.

                                                                                            Срок : 09.2018 г.

                                                                                            Отг.: Георгиева                                                              

 1. Актуализиране на плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи. 

                                                     Срок : 09.2018г.

                                                Отг.: Деянова

 1. Провеждане на диференцирана работа с ученици по предмети в часовете за консултация.

                                                                                Срок: постоянен

                                                                                                      Отг.: преподаватели

 1. Организиране участието на учениците в олимпиади.                                                                                                

                                                                               Срок: м.12 - 03.2019г.

                                                                            Отг: преподавателите

 1. Проучване на интересите на учениците и определяне групи по ИУЧ и ФУЧ и извънкласни дейности през учебната 2019/2020г.

                                                                           Срок: м. 05. 2019г.

                 Отг.: кл. ръководители

 1. Прилагане на интерактивни методи на обучение във всички учебни дисциплини.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                           Отг.: учителите

 1. Диагностициране на учениците от I клас във връзка с готовността им за постъпване в училище и запознаване на родителите им с резултатите.

                                                                              Срок: м.09-10.2018г.                                                                                                                                              

                                                                                     Отг.: р. учител, психолог                                                    

      24. Изработване на график за контролните и класни работи.

                                                                                   

                                                                     Срок:  09.2018г.

                                                                                  Отг.:  Зам.-директор УД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 1. Изготвяне на график за родителски срещи.

                                                                     Срок:  09.2018г.

                                                                                           Отг.: Зам.-директор УД                                                            

 1. Да се установи входното ниво на учениците по всички предмети, като се използват подходящи за всеки предмет форми и методи за проверка на знанията и уменията.

                                                                                      Срок: до 05.10.2018г.

                                                                                           Отг.: всички учители

 1. Определяне на координатор на ЕПЛР.

                                                                                            

                                                                                           Срок:09.2018г.

                                                                                      Отг.: Директор

 • Безопасност на движение по пътищата
 1. Изработване на постоянни безопасни маршрути за движението на учениците към училището и обратно, с акцент върху  безопасното пресичане на ж.п. линията.

                                                              Срок: 09.2018г.

                                                                         Отг: кл.ръководители,

                                                                                                   родители

 1. Изработване на план на Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата, в която да се включи и член на УН и ОС.

 

                                                              Срок: 09.2018г.

                                                             Отг: Киричков

 1. Задължително провеждане, оценяване и отчитане на тестовата проверка по безопасност на движението по пътищата.

 

                                                                                              Срок: в края на всеки уч. срок

                                                                                 Отг.: кл. ръководители

 1. Да се провежда задължително ежедневно напомняне в края на всеки учебен ден на учениците за безопасно придвижване по обратния път.

 

                                                              Срок: постоянен

                                                         Отг.: учители

 1. В предвидените часове по БД в програмата за всеки клас да се провеждат беседи – разговори за поведението на учениците като участници в движението.  

                                                Срок: ЧК

                                                                                   Отг.: кл. ръководители

 1. Участие в конкурси, организирани от външни институции, партньори на 171 ОУ „Стоил Попов“

                                                                             

                                                                            Срок:  постоянен

                                                                            Отг: учителите по ИИ

 1. Оформяне „Кът на безопасността“ в двора на училището.

                                                                                           

                                                                            Срок: м. март 2019г.

                                                                            Отг: учители БДП

  • Професионално ориентиране

1. Провеждане на беседи за професионално ориентиране и за избор на училище с  учениците от VII клас.

 

                                                                             Срок: м. 02 - 03. 2019г.

                                                                          Отг.: кл. ръководител

  • Здравно и гражданско образование

1. Изработване на училищна програма за гражданско образование, здравно екологично и интеркултурно образование

                                                                  Срок : 09.2018г.

                                                Отг: Андонова

      2. Реализиране на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в часа на класа, в процеса на общообразователната подготовка и чрез учебното съдържание по предмети, включващи актуални теми.

                                                                   

                                                         Срок: 09.2018г.

                                                                              Отг.: кл.р-ли, мед. лице

     3. Провеждане на медицински прегледи на учениците. Мерки за подобряване            

      на здравната култура на учениците.

 

                        Срок: постоянен

                                              Отг. : мед. специалист  

 

 

  • Бедствия, аварии и катастрофи
   1. Провеждане на задължителните часове в рамките на часа на класа.

 

                                                           Срок: по график

                                   Отг.кл.ръководител

      2. Провеждане на задължителните есенна и пролетна евакуации съвместно                     

       със служба ПБЗН гр. Нови Искър.

                                                                      Срок: по график

                                                                 Отг.: Деянова

 1. Участие в състезание "Млад огнеборец".

                                                                                       Срок м. 04.2019г.

                                                                                                Отг.: Директор

 

 

  • Ученическото самоуправление - умение за общуване

1.Избор на Ученически парламент, изготвяне план за дейността, провеждане на ежемесечни срещи, организиране и провеждане на мероприятия.

 

                                                                                                Срок: м. 10.2018г.

                                                                         Отг:  Георгиева

 

  •  Работа по проекти:    
   1. Сформиране на комисия за работа по проекти и програми.

                                                                           

                                                                          Срок: 09.2018г.

                                                                                              Отг: Директор

      2. Продължаване на работата по програмите:

  • „Училищен плод“, „Училищно мляко“
  • „Диференцирано заплащане на учителите”;
  • Осигуряване на безплатни учебници и помагала;
  • Целодневното обучение в начален етап;
  • Работа по проект „Без свободен час”;
  • Проект „Осигуряване на съвременна образователна среда в училище“ модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

 

  •  Работа с деца със специални образователни потребности и от различни етнически малцинства
  1. Запознаване на педагогическия колектив с Наредба за приобщаващо образование

 

                                                                  Срок: м.09.2018г.

                                                                        Отг.:Зам.директор УД

  1. Определяне учениците със СОП, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, изготвяне на необходимата документация за работа с тях.

 

 

                                                                 Срок: м. 09.2018г.

                                                                                        Отг.:Координатор

  1. Определяне на ученици, които се нуждаят от обща подкрепа.

 

                                                                 Срок: постоянен

                                                                    Отг.: Координатор

  1.   Определяне на хронично болните деца и проследяване на тяхното развитие.

 

                                                                      Срок: м. 10.2018 г.

                                                                             Отг.: кл. ръководители,

                                                                                  мед. Специалист

  1. Включване на деца от етнически малцинства, деца със специални
   образователни потребности в различни форми на извънучилищни дейности.

 

                                                                 Срок: постоянен

                                                                                    Отг.: кл.ръководители,

                                                                                         мед. специалист

 

                             

 • Спорт и туризъм
 1. Организиране на екскурзии с учениците от начален и прогимназиален етап при спазване на изискванията за организиране на ученически екскурзии.

                                                                        

                                                                        Срок: постоянен

                                                            Отг.: Директор

 1. Организиране на училище сред природата с учениците от начален и прогимназиален етап при спазване на изискванията за организиране на подобни мероприятия.

 

                                                                         

                                                                          Срок: м.04.-05.2019г.

                                                               Отг.: Директор

 1. Участие на учениците в Ученически игри и други спортни изяви. 

                                                                                       

                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                   Отг.: учител по ФВС                                                                                 

 • Квалификационна дейност
 1. Да се разработи план за квалификационна дейност в училище.

                                                                                     

                                                                       Срок: 09.2018г.

                                                                                             Отг: Директор

 1. Участие на учителите в семинари и квалификационни курсове, с цел   

повишаване качеството на техния труд.

 

                                                                          Срок: постоянен

                                                                       Отг.: Директор

 1. Оказване на методическа помощ на младите специалисти.

 

                                                                                                Срок: постоянен

                                                                                                Отг.: учителите

 1. Организиране и провеждане на вътрешнометодическа и педагогическа дейност - теми:                                                                                                       
  1. ИКТ в преподаването по отделни учебни предмети. Работа с е-дневник.                                                                                      

     б. Намаляване на стреса на учениците чрез въвеждане на нестандартни   

       форми и методи в учебната дейност и прилагане на ИТ.

     в. Оценката на ученическите знания да бъде мотивиращ и възпитателен фактор в учебно-възпитателния процес.

      г. Въвеждане на интерактивни методи в обучението за повишаване на мотивацията и резултатите от УВР.

      д. Изработване на портфолио на ученик.

      е. Обучение по БАК и БДП.

      ж. Ролята на ученическите съвети.

 

 • Интеграционнни мерки                                            
 1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения
 2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразните форми на социални взаимодействия с учениците
 3. Развитие на връзките с други образователни институции, които биха били полезни на училището
 4. Участие в общински, регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти
 5. Работа със следните институции:

- Център за гражданска защита;

- Противопожарна охрана;

- Детска педагогическа стая;

- Център за подкрепа за личностно развитие;

- Музеи;

- Читалища;

- Библиотеки;

- Медии.

       6. Субекти на съвместна дейност:

         - полиция;

         - здравни органи;

         - общинска администрация;

         - РУО на МОН;

         - Училищно настоятелство;

         - Обществен съвет;

         - спортни клубове и дружества;

         - нестопански организации;

         - охранителни фирми;

         - център за обществена подкрепа.

        7. Взаимодействие с родителите:

         - Осъществяване на взаимодействие с родителската общност чрез съвместна дейност с УН;

         - Съдействие от УН при решаване на проблеми по обхвата и задържането на ученици в училище и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база, избор на учебници, форми на извънкласна и извънучилищна дейност;

         - Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание;

         - Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия;

         - Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещи първокласници;

         - Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите;

         - Информационно табло за родители;

         - Провеждане на родителски срещи:

 

месец СЕПТЕМВРИ

1. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен план;

2. Разговор за взаимодействието между училището и семейството за установяване на единни изисквания към учениците;

3.Актуализиране състава на родителските активи по класове и уточняване на основните приоритети в дейността им;

4.Уточняване организацията на работата по отделните учебни предмети и запознаване на родителите с изискванията за постигане на определено образователно ниво.

 

месец ДЕКЕМВРИ

1. Обсъждане на текущите резултати на учениците през първия учебен срок.

2. Запознаване на родителите с Училищната програма за превенция на агресията и насилието в училище;

3. Организация и провеждане на училища сред природата.

 

месец ФЕВРУАРИ

1. Резултати от УВР през І учебен срок;

2. Запознаване с организацията и провеждането на външно оценяване за учениците от 4 и 7 клас.

 

 

месец АПРИЛ

1.Текущи резултати на учениците през втория учебен срок;

2.Обсъждане работата на учениците в извънкласни и извънучилищни форми и набелязване на форми за работа през следващата учебна година с цел по-пълно задоволяване на интересите и потребностите на учениците;

3.Обсъждане организацията на летния отдих на учениците.

 

За специфични нужди на организацията на учебния процес се провеждат

родителски срещи и:

 • м. април 2019г.- среща с родителите на учениците от VII клас за запознаване с условията за прием в СУ.
 • м. юни 2019г.- среща с родителите на учениците, подлежащи за обучение в първи клас през 2019/2020 година за запознаване с условията за обучение в училището.

 

 

Забележка: Неразделна част от настоящия план са  Планът за работата на Педагогическия съвет на 171 ОУ „Стоил Попов“ и Планът за контролната дейност на директора.