Дневен режим 2018/2019

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

                                                            

           УТВЪРЖДАВАМ

                               /Канелия Костова

 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

за учебната 2018/ 2019 година

 1. Форма на обучение – дневна;
 2. Режим на обучение – едносменен;
 3. Организация на учебния ден – целодневна за учениците от начален етап;
 4. Работното време на:
 • Ръководство  8:30 ч. до 17:00 ч.;
 • Учители – 8 часов работен ден;
 • ЗАС – от 8,00ч. до 16,30ч.;
 • обслужващ персонал– съгласно график.
 1. Училището е отворено в работните дни от 6.30 ч. до 18.00ч.
 2. Учебните занятия започват  в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание:

 

Клас
Час

І клас – целодневен режим на обучение

ІІ клас - целодневен
режим на обучение

ІІІ клас -целодневен
режим на обучение

ІV клас - целодневен режим на обучение

V – VІІ клас

І час

8,00 – 8,35

8,00 – 8,35

8,00 –8,40

8,00 –8,40

8,00 – 8,40

ІІ час

8,50 – 9,25

8,50 – 9,25

8,50 –9,30

8,50 –9,30

8,50 – 9,30

ІІІ час

9,40 – 10,15

9,40 – 10,15

9,40-10,20

9,40-10,20

9,40 – 10,20

ІV час

10,40 – 11,15

10,40 – 11,15

10,40-11,20

10,40-11,20

10,40- 11,20

V час

11,30 - 12,05

11,30 - 12,05

11,30 - 12,10

11,30 - 12,10

11,30 - 12,10

VІ час

 

 

12,20 - 13,00

12,20 - 13,00

12,20 - 13,00

VII час

 

 

 

 

13,10 - 13,50

 1. Учебните часове са с продължителност за:

I – II клас – 35 минути;

III  – VІІ клас  – 40 минути

 1. Междучасията се обявяват с училищен звънец.
 2. Обучението в ЦОУД  се осъществява както следва:

I – II клас - понеделник - петък

1час

Организиран отдих и физ. активност

12:20 - 13:05ч.

2 час

Самоподготовка

13:20 - 13:55ч.

3 час

Самоподготовка

14:15 - 14:50ч.

4 час

Занимания по интереси

15:05 - 15:40ч.

5 час

Занимания по интереси

15:55 - 16:30ч.

6час

FF

 

 

III – IV клас - понеделник - петък

1 час

Организиран отдих и физ.активност

13:10 - 14:00ч.

2 час

Самоподготовка

14:10 - 14:50ч.

3 час

Самоподготовка

15:00 - 15:40ч.

4 час

Занимания по интереси

15:50 - 16:30ч.

5 час

Занимания по интереси

16:40 - 17:20ч.

6 час   

Организиран отдих и физ.активност                   

17,30-18,10ч.