Механизъм за повишаване на грамотността

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

                   

 

 

                                                                                                           УТВЪРЖДАВАМ!

                       /Канелия Костова  

                                                      Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ

НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. В

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

 

 

 

 

 

 

 

 

/Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №9/08.09.2020год., утвърден е със заповед №РД-16/15.09.2020г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“ и е съгласуван с Обществения съвет на заседание с протокол №1/14.09.2020г.

 

 

Мярка

Дейности

Очаквани резултати

Срок на изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

Отговорник

Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността

 

 

 

 

 

 

 

Мярка1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето

1

Запознаване на педагогическата колегия с нормативната уредба относно повишаване грамотността на учениците

Информираност и компетентност  на учителите

м. 09.2020г.

0

Учители, педагогически специалисти

директор

 

2

Публикуване на Училищния план в сайта на училището

Информираност на обществеността за дейностите

м. 09.2020г.

0

Ученици, учители, общественост

Мария Божилова

 

3

Изпращане на информация в РУО, гр. София за всяка проведена дейност от Плана

Популяризиране на проведени инициативи

След провеждане на инициативата

0

Общественост

Даниела Деянова

Мярка2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и развиване на езикови умения

1

С мама и татко в библиотеката

Формиране на потребност у децата да четат чрез личен пример от родителите

03.2021г.

0

Ученици, родители

УН

 

2

Тематично заседание на УН – „Партньори за преодоляване на неграмотността“

Занимания в къщи

за преодоляване на неграмотността

10.2020г.

0

Родители

Роза Петрова, учители начален етап

Мярка3. Осигуряване на улеснен достъп до книги и други четива

1

Кът на книгата в училището

Насочване на вниманието и интереса на учениците към книгите

постоянен

0

Ученици

Учители,

 

2

Подари книга

Благотворителна инициатива за размяна на книги между учениците

м.03.2021г.

0

Ученици

Класни ръководители

Цел 2. Повишаване равнището на грамотност

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност

1

Състезание по правопис

Определяне нивото на грамотност на учениците

м.11.2020г.

м.01.2021г.; м.04.2021г.

0

Ученици I-VIIкл.,учители по БЕЛ

Мария Божилова

 

2

Проверка речево-комуникативните умения на учениците

Формиране умения за писмено и устно изразяване и комуникация на правилен български език

м.12.2020г.; м.02.2021г.; м.03.2021г.

0

Ученици II-VII кл.

Роза Петрова – учител БЕЛ

 

3

Организиране и провеждане на пробни изпити по БЕЛ

Анализ на степента на усвояване на знания и мерки за преодоляване на пропуски

м.04-05.2021г.

0

Ученици от IV и VII клас

Учители начален етап, учител по БЕЛ

Мярка 2. Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните програми

1

Диагностициране грамотността на учениците в края на първи клас

Оценяване нивото на грамотност и необходимостта от допълнителна работа

м.05.2021г.

0

Ученици, учители, родители

Учители на първи клас

 

2

Един различен час по БЕЛ

Иновативен урок по БЕЛ в друг клас

м.02.2021г.

0

Учители БЕЛ

Учители БЕЛ