Механизъм за повишаване на грамотността

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

                   

 

                                                                                                           УТВЪРЖДАВАМ!

                       /Канелия Костова  

                                                      Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ

НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г. В

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

 

 

/Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №9/04.09.2018год., утвърден е със заповед №РД-17/17.09.2018г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“ и е съгласуван с Обществения съвет на заседание с протокол №1/11.09.2018г.

 

 

Мярка

Дейности

Очаквани резултати

Срок на изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

Отговорник

Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността

 

 

 

 

 

 

 

Мярка1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето

1

Запознаване на педагогическата колегия с нормативната уредба относно повишаване грамотността на учениците

Информираност и компетентност  на учителите

м. 09.2018г.

0

Учители, педагогически специалисти

директор

 

2

Публикуване на Училищния план в сайта на училището

Информираност на обществеността за дейностите

м. 09.2018г.

0

Ученици, учители, общественост

Мария Божилова

 

3

Изпращане на информация в РУО, гр. София за всяка проведена дейност от Плана

Популяризиране на проведени инициативи

След провеждане на инициативата

0

Общественост

Даниела Деянова

 

4

Професия библиограф. Среща с председателя на читалище „Отец Паисий“, кв. Славовци

Възпитаване на отношение към книгите у учениците от начален етап

10.2018г.

0

Ученици I-IVкл., кл. ръководители, районна администрация

Кл. ръководители

 

5

„Дигитална книжарница“

Формиране на интерес към книгата и споделяне на прочетеното

11.2018г.

0

Ученици V-VII кл.

Роза Петрова – учител БЕЛ

 

6

„Моята любима книга“

Учители разказват

м. 01.2019г.

0

УС

Таня Георгиева

Мярка2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и развиване на езикови умения

1

„И аз чета книги“

Формиране на потребност у децата да четат чрез личен пример от родителите

02.2019г.

0

Ученици, родители

УН

 

2

Тематично заседание на УН – „Партньори за преодоляване на неграмотността“

Занимания вкъщи

за преодоляване на неграмотността

12.2018г.

0

Родители

Роза Петрова, учители начален етап

Мярка3. Осигуряване на улеснен достъп до книги и други четива

1

„Известните ни четат”

Популярна личност чете и разказва

постоянен

0

Ученици

Учители, общественици

Цел 2. Повишаване равнището на грамотност

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност

1

Запознаване с нивото на грамотност на учениците

Споделяне на добри практики

м.10.2018г.;

м.02.2019г.;

м.05.2019г.

0

МО

Мария Божилова

 

2

Организиране и провеждане на пробни изпити по БЕЛ

Анализ на степента на усвояване на знания и мерки за преодоляване на пропуски

м.01-05.2019г.

0

Ученици от IV и VII клас

Учители начален етап, учител по БЕЛ

Мярка 2. Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните програми

1

Диагностициране грамотността на учениците в края на първи клас

Оценяване нивото на грамотност и необходимостта от допълнителна работа

05.2019г.

0

Ученици, учители, родители

Учители на първи клас

 

2

Състезание между ученици от V клас на 171 ОУ „Стоил Попов” и 179 ОУ „Васил Левски” – „Моят клас”

Подобряване на функционалната грамотност чрез изява на индивидуалните знания

М. март 2018г.

0

Ученици от две училища

Учители БЕЛ

 

3

Учителите по БЕЛ да прилагат ефективни методи на обучение с цел повишаване на грамотността

Провеждане на открити уроци

2018/2019уч. година

0

Учители БЕЛ

Учители БЕЛ