Целодневна организация на учебния ден

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

                                                

                                                        УТВЪРЖДАВАМ!

                                                        /Канелия Костова

                                                          Директор на 171 ОУ „Стоил   Попов”/

 

 

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

2018/2019 година

 

 

 

 

/Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №9/04.09.2018год. и е утвърдена със заповед №РД-07/17.09.2018г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Общи положения:
  1. Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание чл.102 (1) на ЗПУО;
  2. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището.

В 171 ОУ „Стоил Попов” гр.Нови Искър се обучават в дневна форма 224 ученици от І до VІІ клас, разпределени в 9 паралелки. В ЦОУД са обхванати 143 ученици от І до ІV клас както следва:

Целодневната организация на учебния ден се организира съгласно чл.5 т.1 на Инструкция №1/ 30.11.2014 г., като учебните занятия по задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност след обяд.

В състава на групите в ЦОУД има ученици с различна степен на усвояване на знания, както и пътуващи ученици от други населени места.

  1. Предназначение на програмата:

Училищната програма за ЦОУД конкретизира целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация в 171 ОУ „Стоил Попов” гр.Нови Искър през учебната 2018/2019година; дейностите в групите ЦОУД  І – ІV клас; общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава и обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за постигане на качествен образователно-възпитателен процес, както и на целите, заложени в стратегията на училището, за повишаване на резултатите от обучението и възпитанието на учениците.

 

 1. Цели на програмата:

2.1.Основна цел: Подпомага процесите на ефективна организация и провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от І – ІV клас за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за по- пълно удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на обхванатите ученици.

         2.2.Специфични цели:

◄ Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез развитие на уменията на учениците за самоподготовка и чрез откриване и насърчаване на творческите способности и умения за общуване на учениците, необходими в съвременното общество при зачитане на техните интереси, съобразно индивидуалните им възможности и възрастови особености.

◄ Повишаване на началната и базовата грамотност на учениците от І – ІV клас, измерима със степента на уменията им за четене и разбиране на текст, както и за писане и създаване на текст в съответствие с книжовните норми на съвременния български книжовен език.

◄ Повишаване мотивацията за активно участие в образователно- възпитателния процес на всички заинтересовани страни (ученици, учители, родители) в условията на целодневната организация на учебния ден чрез:

 •  създаване на стимулираща личностното развитие на ученика учебна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и степен на развитие;
 • създаване на възможности за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности.
 •  Зачитане на индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, стил на работата, темперамент, потребности и интереси.

2.3.Основни дейности на училището по организиране и провеждане на ЦОУД:

 

◄ Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в ЦОУД;

◄ Приемане на ПС и утвърждаване от директора на ЦОУД;

◄ Щатно обезпечаване на групите ЦОУД;

◄ Разработване на индивидуалните програми и планове на учителите по групи (І – ІV клас) и утвърждаване от директора;

◄ Изготвяне и утвърждаване на график (седмично разписание) по часове в ЦОУД;

◄ Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в часовете и резултатите от УВР на учениците от ЦОУД;

◄ Осигуряване на менторство/ настойничество на новоназначените учители и учителите с малък професионален опит;

◄ Осигуряване на условия за обучение и повишаване на квалификацията на учителите в ЦОУД на институционално ниво и външни обучения;

 

2.4.Очаквани резултати:

◄ Да се формират навици за самостоятелно учене;

◄ Да се повиши функционалната грамотност на учениците;

◄ Да се създадат условия за творческото развитие и осмисляне на свободното време на учениците;

◄ Да се повиши и поддържа интересът на участниците в образователния процес към ЦОУД.

 

 1. Организация и ред на провеждане на ЦОУД в 171 ОУ ”Стоил Попов”
  1. Режим и брой часове:

         Дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организират отдих и физическа активност в групите І – ІV клас се организира в блок-часове както следва:

 Блок „А” - обяд, отдих, спорт – 2 часа;

 Блок „Б” - самоподготовка: І – ІV клас – 2 часа;

 Блок „В” - занимания по интереси І –ІV клас – 2 часа

Продължителност на занятията в ЦОУД:

  І – ІІ клас – 35 минути

 ІІІ – ІV клас – 40 минути

 

  1. Седмично разписание на часовете в ЦОУД:

 

Дейност

І – ІІ клас

ІІІ – ІV клас

след V час

след VІ час

Организиран отдих и физическа активност

 

 1. 12,30– 13,30

 

1.12,30 - 13,30

 

 1. 13, 25 - 14,00

Самоподготовка

 1. 13,30 – 14,05
 2. 14,20 – 14,55
 1. 14,00 - 14,40
 2. 14,50 - 15,30
 1. 14,00 - 14,40
 2. 14,50 - 15,30

Занимания по интереси

 1. 14,55 – 15,30
 2. 15,30 – 16,05
 1. 15,40 - 16,20
 2. 16,30 - 17,10
 1. 15,40 - 16,20
 2. 16,30 - 17,10

Организиран отдих и физическа активност

 

 1. 16,15 – 16,50

 

 1. 17,10 - 17,50

 

 

  1. Общи педагогически изисквания при провеждане на организирания отдих и физическа активност:

 

                Заниманията на учениците в часовете за организиран отдих и физическа активност се провеждат непосредствено след последния час по седмичното разписание на часовете по ЗП, ИУЧ/ЗИП/ и ФУЧ в двора на училището, физкултурния салон, училищната игротека и помещенията за занятията на ПИГ – под ръководството на възпитателя на групата.

 Ключови акценти:

 • възпитателно взаимодействие;
 • поведенчески потенциал;
 • разтоварване на умственото напрежение;
 • превенция при проява на агресия и намаляване на негативни прояви.
  1. Общи педагогически изисквания при провеждане на часовете за самоподготовка.

     Часовете за самоподготовка се провеждат непосредствено след занятията по организиран отдих и физическа активност с времетраене:

 І и ІІ клас – 2 часа х 35 минути с 15 минути отдих;

 ІІІ и ІV клас – 2 часа х 40 минути с 15 минути отдих

 

Те се провеждат в класните стаи по степен на трудност на учебните предмети за следващия учебен ден. Самоподготовката се ръководи от учителя ЦОУД  и се провежда по начин, който да доведе до развитие на уменията на учениците за самостоятелно учене с оглед на изграждане индивидуален стил за възприемане, анализиране, подбор, синтезиране и използване на информацията за изпълнение на конкретни цели и в конкретни ситуации; да стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване и работа в екип.

В зависимост от потребностите на учениците и по предложение на учителите ЦОУД и класните ръководители в І–ІV клас директорът утвърждава график за провеждане на консултации от преподавателите по време на самоподготовката. Консултациите се водят в стаята за самоподготовка или в свободна съседна стая.

 

 Ключови акценти:

 • задачите за самоподготовката – съобразени с индивидуалните потребности на ученика;
 • самостоятелна работа на ученика, ефективно подпомагана от учителя ЦОУД и стимулираща развитието му;
 • добра комуникация и партньорство на възпитателя с преподавателите от ЗП и ФУЧ /ЗИП/.

 

 Дидактически изисквания:

 • степенуване по трудност на учебните предмети /от „трудното” към „лесното”/;
 • учене в едно и също време при спазване на моментите за отдих;
 • фронтален метод на работа при: преглед на преподавания учебен материал, правилата, ключовите думи/ понятия;
 • индивидуална работа на учениците, подпомагани от възпитателя с оглед самостоятелно усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
 • старателно и коректно написване на домашните работи /изпълнение на ученически проекти/;
 • прилагане на иновативни методи, индивидуален подход, групова работа в малки групи, упражнения, свързани с логическото мислене, с развитие на паметта и въображението, с повишаване на граматическата грамотност на учениците:
  1. ролеви игри – демонстриране на определен тип отношения, нрави, език, бит и т.н.;
  2. симулационни игри – учене чрез съпреживяване /емпатия/; упражняване на практически умения въз основата на теоретичните познания;
  3. метод на асоциациите – възможност за изграждане на система на „придвижване” по учебния материал въз основа на изучените термини;

 

  1. Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси:

       Дейностите по интереси се организират с цел мотивиране на учениците и родителите им за участие в целодневната организация на работния ден и могат да включват занимания, които не са свързани пряко с часовете по ЗП, СИП /ФУЧ/ и ЗИП /ИУЧ/. Ученици, включени в извънучилищни дейности /спортни клубове, езикови школи, музикални школи и т.н./, могат да бъдат освобождавани от часовете за дейности по интереси в ЦОУД в дните на провеждането им, за което се изисква декларация от родител.

Заниманията по интереси се организират в следните направления:

 1. Наука
 2. Изкуства
 3. Образователни и занимателни игри
 4. Музика и танци

 

 Ключови акценти:

 • с насоченост към развитие на ключови компетенции по Европейската референтна рамка и изпълнение на училищния план по Националната програма за повишаване на грамотността на учениците;
 • подпомагане и допълване на обучението чрез занимателни игри и дейности;
 • различни са от училищните клубни и кръжочни дейности;
 • създаване на емоционална и творческа среда за отмора от пряка учебна дейност.

 

 1. Очаквани резултати
 • Усъвършенстване на ЦОУД като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции.
 • Повишаване на резултатите от учебно-възпитателната дейност;
 • Създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време у учениците;
 • Подпомагане на семейството чрез целодневен обхват на децата в работното време на родителите им;
 • Осигуряване на подходяща среда и условия за учебни занимания, спорт, отдих и стимулиране на творческото развитие на учениците.

 

 1. Взаимодействие между учител и родител:
 • Учителят контролира, насочва и подпомага самоподготовката на всеки ученик; при отказ на ученика да работи родителите се уведомяват писмено;
 • Учителят лично посреща или предава учениците на родителите им;
 • При по-късно довеждане на учениците или по-ранно прибиране родителите поемат ангажимент за самоподготовката на децата си;
 • Прибирането на учениците е от 17,00ч. до 18,00ч.;
 • Изключения от посочения по-горе график не са желателни и се допускат при предварителна уговорка с учителя;
 • След 18,00ч. непредадените ученици остават да изчакат при портиера и хигиенистите, а учителят изяснява часа на прибиране и уведомява горепосочените лица; по време на изчакването учениците не напускат фоайето на 1 етаж;
 • Съвместно разясняват опасността от самоволно напускане двора на училището; при констатирани нарушения родителят се уведомява писмено;
 • При неразположение на ученик веднага се уведомяват родителите и се търси съдействието на медицинското лице в училището или Спешна помощ;