Годишен отчет за дейността

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018г.

 

 

 1. Ученици

През учебната 2017/2018г. в 171 ОУ „Стоил Попов“ се обучаваха ученици от I до VII клас. Общият им брой в края на учебната година е 206. Записани в полудневна организация на учебния ден бяха и 16 деца в ПГ в сборна група 5 и 6 годишни, подлежащи на задължителна подготовка. В последните години отчитаме тенденция на леко увеличаване броя на учениците в нашето училище.

 

 1. Паралелки

      Учениците, обучаващи се в училището са разпределени в 8 паралелки. Средната пълняемост на паралелките е 25 ученици. Няма паралелки под норматив /маломерни паралелки/, но има такива, които са над допустимия минимум, за които всяка година по надлежен ред ръководството на училището иска разрешение от МОН. Най-висока е пълняемостта в паралелките от прогиманзиален етап.

 

 1.   Отсъствия

      Учениците, обучаващи в нашето училище са основно от прилежащия административен район. Всички те се обучават в дневна форма. Движението на учениците през учебната година е в следния порядък: 5 придошли, 3 преместени и 1 отпаднал. Заявената причина за преместване на учениците в друго училище е промяна на местоживеенето на семейството. Всички ученици до 16 години са обхванати. Работи се по „Механизъм за оценяване на риска от отпадането на учениците от училище“. Чрез него се идентифицират учениците в риск, откриват се и се предотвратяват причините за отпадане. Г-жа Малинова и г-жа Филипова са представителите от нашето училище, които са включени в екипите по обхват. Като част от задължителната документация училището има разработен план за превенция на ранното напускане на училище на ниво клас, училище и работа с родителите. В края на всеки месец в дирекция „Социално подпомагане“ подаваме информация за отсъствията на учениците. Съгласно Закона за социални помощи семействата на учениците, допуснали неизвинени отсъствия, се санкционират финансово и те не получават месечните надбавки за деца. В края на годината тази санкция бе наложена на родителите на двама наши ученици.

 

 1. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Завършилите основно образование ученици продължават в по-горна степен на 100 %. Тяхната реализация се отчита на ПС.

 

 1. ПОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ ОТ УВР

Учебната 2017/2018г. бе ползотворна и успешна. Ученици от IV клас се класираха за областен кръг  на олимпиадата по математика. Четвъртокласниците постигнаха отлични резултати на НВО. Седмокласниците показаха с добри знания на НВО по БЕЛ и математика. Наши ученици с изявени способности в изобразяването постигнаха национални и общински призове. Традиционно повечето спортове от Ученическите игри бяха наши. Баскетболистите мериха сили с утвърдени отбори на Републиканското първенство в Ботевград и се класираха 7-ми в България. Клуб „Млад огнеборец“ показа своята отлична подготовка да гаси пожари в реална обстановка. Момичетата, които оказваха първа помощ станаха трети в София. Проведени бяха публични изяви, съвместно с районната администрация и общински съветници. Четвъртокласници гостуваха на Йорданка Фандъкова, за да разкажат, че вече са си избрали кмет. Третокласниците бяха научили как се развива малък бизнес и споделиха това със собственика на оранжерия за цветя в нашия град. С тържества бяха уважени празници. Всички изяви на учениците от 171 ОУ „Стоил Попов“ достойно са отразени в сайта и ФБ на училището.

 

 1. ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ

За учебната 2017/2018г. учебният процес в 171 ОУ „Стоил Попов“ бе обезпечен с 19 бр. педагогически персонал – директор, зам.-директор, ресурсен учител, логопед, педагогически съветник, 11 старши учители, 5 учители. Педагогическите специалисти са със ОКС-висше образование: бакалавър и магистър. ПКС са придобили 2 учители. Приоритет на училищното ръководство е подкрепата на новите и млади учители. Предоставена им бе възможност да участват в организираните вътрешноучилищни и извънинституционални квалификационни форми. На училищно ниво бе изпълнен плана за квалификационна дейност. Вътрешноучилищната такава бе реализирана чрез проведени уроци за споделяне на опит. Извънинституционалната квалификационна дейност бе проведена от обучаващи организации с отделни учители изнесено и на място в 171 ОУ „Стоил Попов“ на тема „Иновативно училище“. Ръководството изпълнява своето задължение за провеждане на ефективна квалификационна дейност и получаване на квалификационни кредити.

 

 1. СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

В 171 ОУ „Стоил Попов“ има 1 синдикална организация, в която членуват голяма част от учителите и служителите. Взаимоотношенията между ръководството и синдикалната организация се основават на регламентираните такива в нормативните документи и колективен трудов договор на отраслово ниво.

 

 1. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

         В целодневна организация на учебния ден са обхванати учениците от начален етап на образование. Осигурена е безплатна закуска със средствата от бюджета, които целево се изразходват за ученическо хранене. Училището е включено в програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на ДФ Земеделие.

         В рамките на участието в проект „ТВОЯТ ЧАС“ бяха сформирани 3 групи за деца с обучителни проблеми и 8 групи за извънкласни дейности. Работата по проекта повиши качеството на образователно-възпитателния процес в училището чрез развитие на творческите способности и умения на учениците и преодоляване на обучителните проблеми, които биха затруднили успешното преминаване в следващ клас. По проекта бяха закупени учебни, канцеларски материали и помагала, които обезпечиха провеждането на учебния процес.

         НП „Без свободен час“ позволява учебният процес да не се нарушава поради отсъствие на учител. В учебните часове преподават квалифицирани педагози, които разговарят и дискутират с учениците по теми от  гражданското и здравно образование.

         По Постановление №129 на МС училището разработи проект за развитие на спортната дейност. Бяха закупени спортни материали и пособия, за да се развива двигателната активност и да се стимулира здравословният начин на живот нашите ученици.

 

 1. ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ

През настоящата учебна година бе ремонтиран компютърния кабинет в училището. Обновени са компютърните конфигурации, в кабинета има медиен проектор. Осигурено е интернет покритие на 100% от територията на училището. Всяка класна стая разполага с копиращо устройство. Ангажирани сме да преминаваме към последните технологични новости и тяхното прилагане в учебния процес.

 

 1. ОБНОВЯВАНЕ НА БАЗАТА

След няколкогодишна дейност от страна на родители и общинска администрация 171 ОУ „Стоил Попов“ има новоизграден училищен стол, оборудван и очакващ своите наематели от началото на новата учебна година. С това резонните желания на родителите учениците да се хранят здравословно, ще станат факт.

Със средства от бюджета на училището бе реновирана учителската стая, ремонтирана една класна стая, стаята на ЗАС. Обособен бе ресурсен кабинет, в който специалисти оказваха подкрепа на децата със СОП.

 

 1. ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИТЕ

171 ОУ „Стоил Попов“  има работещо УН и ефективен ОС. Всички дейности бяха подкрепени от родителската общност. УН предостави финансови средства за дооборудване на училищния стол. На провежданите заседания се обсъждаха наболели проблеми, предлагаха се решения и помощ. ОС се довери на компетентностите и професионализма на ръководството на 171 ОУ „Стоил Попов“  за развитието и успеха  на училището.