Годишен отчет за дейността

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020г.

 

 

 1. Ученици

През учебната 2019/2020г. в 171 ОУ „Стоил Попов“ се обучаваха ученици от I до VII клас. Общият им брой в края на учебната година е 234 – 151 ученици в начален етап и 83 в прогимназиален. Всички ученици от начален етап и пети клас са обхванати в целодневна организация на учебния ден. За 14 поредна година учениците със СОП – 14 са обгрижени от екип специалисти – ресурсен учител, логопед, психолог. В своята дейност тези специалисти влагат знания, компетенции и обич, за се приобщят децата с проблеми и да създадат възможности те да преодолеят трудностите в обучението.

 

 1. Паралелки

      Учениците, обучаващи се в училището са разпределени в 10 паралелки. Средната пълняемост на паралелките е 25 ученици. Една паралелка е под норматив -15 ученици /I „б“ кл./, но има такива, които са над допустимия минимум, за които всяка година по надлежен ред ръководството на училището иска разрешение от МОН. Най-висока е пълняемостта в паралелките от прогимназиален етап.

 

 1.   Отсъствия

      Учениците, обучаващи се в нашето училище са основно от прилежащия административен район. Те се обучават в дневна форма, 1 ученик от II „а“ кл. е в самостоятелна форма. Движението на учениците през учебната година е в следния порядък: 2 придошли. Всички ученици до 16 години са обхванати. Работи се по „Механизъм за оценяване на риска от отпадането на учениците от училище“. Чрез него се идентифицират учениците в риск, откриват се и се предотвратяват причините за отпадане. Г-жа Малинова и г-жа Филипова са представителите от нашето училище, които са включени в екипите по обхват. Като част от задължителната документация училището има разработен план за превенция на ранното напускане на училище на ниво клас, училище и работа с родителите. В края на всеки месец в дирекция „Социално подпомагане“ подаваме информация за отсъствията на учениците. Съгласно Закона за социални помощи семействата на учениците, допуснали неизвинени отсъствия, се санкционират финансово и те не получават месечните надбавки за деца.

 

 1. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Завършилите основно образование ученици продължават в по-горна степен на 100 %. Тяхната реализация се отчита на ПС.

 

V.ПОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ ОТ УВР

Учебната дейност в училището се провежда съгласно училищен учебен план, като учебните предмети са разпределени в три раздела – ЗП, ИУЧ, ФУЧ. Поради обявяване на извънредна обстановка в държавата от 16.03.2020г. учениците преминаха на дистанционно обучение, което продължи до края на учебната година. НВО в IV кл. бе отменено. При строги противоепидемични мерки бе проведено НВО VII клас. Средният успех на нашите седмокласници по БЕЛ е 56,26т., а по Математика 36,95т. За училището средният резултат е 46,61т. Отличник на випуск 2019/2020г. е Йордан Емилианов Митов.

 Голям брой ученици от IV до VII кл. участваха в общинския кръг на олимпиадата по математика. За учениците, които срещат трудности в овладяването на учебния материал се провеждат ежеседмично консултации, което дава положителни резултати.

Дистанционното обучение ни постави в нова ситуация, за която не бяхме подготвени. За да бъде ефективно това обучение е необходимо да има техническо обезпечаване с устройства от учители и ученици, умения за провеждане на обучение в електронна среда, достъп до електронни ресурси. Необходимо е проблемите да се решат с оглед предстоящи преминавания в такава форма на обучение.

 

 1. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА

През м.10.2019г. бе проведена учебна евакуация, в която практически се приложиха знанията по ППО от часовете на класа. Учениците доброволно и с желание посещаваха извънкласни дейности: „Карате“, „Футбол и Волейбол“, „Английски език“, „Народни танци“. Тържествено бе  отбелязан денят на народните будители. С много смях, музика, спортен хъс и спортсменски дух бе съпътстван спортният празник през м.октомври. Забележително участие имаха нашите ученици на ученическите игри. Момчетата хандбалисти се класираха за следващия кръг, който не се проведе поради епидемиологичната обстановка. Преди Коледа в училището гостува детски театър с постановката „Малкия принц“. В инициативата „Най-масовата прегръдка“ на район Нови Искър се включиха учениците от начален етап. Проведен бе и традиционният Коледен базар. 156-тата годишнина на нашето училище бе отбелязана с практически презентации за малките от център „Музейко“ и посещение на театрална постановка с учениците от прогимназиален етап. В края на м.февруари бе проведен мартенски базар. Дистанционното обучение не сломи духа на учителите. Освен учебната дейност, някои организираха виртуални празници по различни поводи.

 

 1. РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

Новите униформи бяха закупени от всички родители, с изключение на 3-ма. Учениците присъстваха ежедневно на учебни занятия с тях.

 

 1. ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ

За учебната 2019/2020г. учебният процес в 171 ОУ „Стоил Попов“ бе обезпечен с 19 бр. педагогически персонал, в т.ч. директор, зам.-директор, ресурсен учител, логопед, психолог. От тях 12 старши учители и 5 учители. Педагогическите специалисти са със ОКС-висше образование: бакалавър и магистър. IV и V ПКС са придобили 14 учители. Приоритет на училищното ръководство е подкрепата на новите и млади учители. Предоставена им бе възможност да участват в организираните вътрешноинституционални и извънинституционални квалификационни форми. На училищно ниво бе изпълнен плана за квалификационна дейност. Бе проведена извънинституционална квалификационна дейност на тема „Методи и подходи за решаване на конфликти“ с получаване на 2 кредита. Учителите по ИИ, ТП и Музика в прогимназиален етап не са правоспособни за провеждане на тези часове.

 

 1. СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

В 171 ОУ „Стоил Попов“ има 1 синдикална организация, в която членуват голяма част от учителите и служителите. Взаимоотношенията между ръководството и синдикалната организация се основават на регламентираните такива в нормативните документи и колективен трудов договор на отраслово ниво.

 

 1. ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

171 ОУ „Стоил Попов“ разполага с компютърен кабинет, оборудван с актуални компютърни конфигурации и интерактивна дъска. В класните стаи има медийни устройства, лаптопи, принтери. Училището има сайт и ФБ страница, на които се публикуват актуални новини и събития.

 

 1. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

         В целодневна организация на учебния ден са обхванати учениците от начален етап на образование и пети клас. Със средства по програма „Ученическо хранене“ е поевтинен купонът за столово хранене. Училището е включено в програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на ДФ Земеделие.

         Сформирани бяха 4 групи занимания по интереси, които провеждаха своята дейност съобразно чл.20 и чл.21 от Наредба за приобщаващо образование.

         НП „Без свободен час“ позволява учебният процес да не се нарушава поради отсъствие на учител. В учебните часове на отсъстващите учители преподават педагози, които разговарят и дискутират с учениците и по теми от  гражданското и здравно образование.

         По Постановление №129 на МС училището разработи проект за развитие на спортната дейност. Бяха закупени спортни материали и пособия, за да се развива двигателната активност и да се стимулира здравословният начин на живот нашите ученици.

         Участието в дейност 2 на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ допринесе за повишаване квалификацията на голяма част от педагогическите специалисти и получаване на ПКС.

 

 1. ОБНОВЯВАНЕ НА БАЗАТА

През изтеклата учебна година в 171 ОУ „Стоил Попов“ бяха ремонтирани  коридорът и стълбите в малката сграда и бе изградена алея с плочки в двора между двете сгради.

 

 1. ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИТЕ

171 ОУ „Стоил Попов“  има работещо УН. Тъй като мандатът на ОС изтече, от м.януари функционира нов ОС. Всички дейности са подкрепяни от родителската общност. На провежданите заседания се обсъждаха наболели проблеми, предлагаха се решения и помощ. ОС и УН се довериха на компетентностите и професионализма на ръководството на 171 ОУ „Стоил Попов“  за развитието и успеха  на училището.