Участие в проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Submitted by admin on Wed, 11/28/2018 - 14:43

Педагогическият колектив на 171 ОУ „Стоил Попов“ участва в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Kвалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по Дейност 1.

Обучението се проведе на 24.11.-25.11.2018г. от ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.Благоевград в Университетски център „Бачиново“. Темата на обучението бе „Позитивна училищна среда“, а програмата „Модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда“.

В двата дни педагогическите специалисти от 171 ОУ „Стоил Попов“ бяха запознати със съвременните форми на позитивно педагогическо общуване, дискутираха, обсъждаха и решаваха казуси, споделяха добър опит. Доц. Д-р София Дерменджиева предаде своите знания и позитивна енергия на всички присъстващи.

Повече информация може да се види ТУК, а снимки от проекта ТУК.