Информация

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Преди започване на националното външно оценяване ученикът:

 • Явява се в сградата на училището не по-късно от 8,30 часа.
 • Носи документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт)
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име  не покъсно 8,45 часа.
 • Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник.
 •  Изслушва инструктаж, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
 • Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.

 

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали и се запознава се с указанията за работа с изпитния материал.

 

По време на националното външно оценяване:

 • Изпитите се провеждат рамките на 60 мин. за част 1 и 90 мин. за част 2:
 • Начало на изпитванията за част 109.00 ч.;
 • Начало на изпитванията за част 210.00 ч.
 • За учениците със СОП е определено допълнително време до 30 мин. за част 1 и до 50 мин. за част 2.
 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник. 
 • Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора.
 • Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език по всички предмети с изключение на специфичната терминология и на означенията по математика.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути.
 • В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответния част.  
 • Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.
 •  Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който: 1. преписва от хартиен носител; 2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); 3. преписва от работата на друг ученик; 4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;  5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.
 • Не нарушава анонимността на изпитната работа, в т.ч. и на листовете с надпис „чернова“, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за белова). Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.
 •  В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

 

Запознаване на учениците с индивидуалните работи

 • Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код.
 • Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика може да стане при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО.