Механизъм за повишаване на грамотността

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

                   

 

 

                                                                                                           УТВЪРЖДАВАМ!

                       /Канелия Костова  

                                                      Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

                                                                                              

                                                                                         Съгласувал!

              /Председател на ОС/

 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ

НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г. В

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

 

 

 

 

 

 

 

 

/Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №12/13.09.2023год., утвърден е със заповед №РД-16/15.09.2023г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“ и е съгласуван с Обществения съвет на заседание с протокол №1/11.09.2023г./

 

 

Мярка

Дейности

Очаквани резултати

Срок на изпълнение

Текуща стойност

Целева стойност

Отговорник

Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността

 

 

 

 

 

 

 

Мярка1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето

1

Популяризиране на училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността чрез публикуване на сайта на училището

Информираност и компетентност 

м. 09.2023г.

0

Учители, педагогически специалисти, родители

директор

 

2

Рецитация на празници и тържества

Информираност на обществеността за дейностите

постоянен

0

Ученици, учители

Учители

 

 

3

Драматизации на приказки

Популяризиране на проведени инициативи

12.2023г.

0

Ученици

Дорина Василева

Мярка2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и развиване на езикови умения

1

Тематична родителска среща „Книгата е прозорец към света“

Ангажираност на родителите

03.2024г.

0

Ученици, родители

Учители, родители

 

2

Споделяне на добри практики на колеги за насърчаване на четенето

Стимулиране на четенето

09.2023г.

0

Учители

учители начален етап

Мярка3. Осигуряване на улеснен достъп до книги и други четива

1

Оформяне на кътове с книги

Стимулиране на четенето

постоянен

0

Учители

директор

 

2

Четене с разбиране

Осмисляне съдържание на текст

постоянен

0

Ученици

Учители

Цел 2. Повишаване равнището на грамотност

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност

1

Участие на учениците в олимпиада по БЕЛ

Определяне нивото на грамотност на учениците

м.12.2023г.

 

0

Ученици прогимназиален етап

Дорина Василева

 

2

Анализ на резултатите от НВО 4 и 7кл.

Установяване нивото на знания

05.2024г.;

06.2024г.

0

Ученици

Ангелина Филипова, Георги Киричков, Дорина Василева

 

3

Организиране и провеждане на пробни изпити по БЕЛ

Анализ на степента на усвояване на знания и мерки за преодоляване на пропуски

м.04-05.2024г.

0

Ученици от IV и VII клас

Учители начален етап, учител по БЕЛ

Мярка 2. Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните програми

1

Диагностициране грамотността на учениците в края на първи клас

Оценяване нивото на грамотност и необходимостта от допълнителна работа

м.05.2024г.

0

Ученици, учители, родители

Учители на първи клас

 

2

Участие на учениците в изяви в областта на четенето и грамотността

Популяризиране знанията на добрите ученици

м.02.2024г.

0

Учители БЕЛ

Учители БЕЛ