План за обучение в условия на COVID 19 за учебната 2021/2022 г.

УТВЪРЖДАВАМ!

                               /Канелия Костова -

                                                           Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

 

 

 

 

План

за работа на 171 ОУ “Стоил Попов“

в условията на COVID-19, приети от ПС

за учебната 2021/2022 година

(изработен на основание на насоките на МОН и

Министерство на здравеопазването)

 

 

 

 

 

 

 

 

/Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №9/09.09.2021год. и е утвърден със заповед №РД-04 /15.09.2021г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

 

 

 1. Въвеждането и извеждането на учениците се осъществява през трите входа на училищния двор:
 • Главен вход – учениците от Iа, Iб, IIа, VIIа кл.;
 • Страничен вход – учениците от IIIa, IVа,  IVб кл.;
 • Голяма порта – учениците от IIб, IIIб, Va, VIа, VIб кл.; /отг.кл.р-ли, невъоръжена охрана/
 1.  Учениците се допускат в училище най-рано в 7:10ч. и не по-късно от 7:55ч. /отг.невъоръжена охрана/
 2. Входовете се заключват в 8:00ч. /отг.невъоръжена охрана/
 3. Достъпът на родители се ограничава до входовете на училищния двор. /отг. невъоръжена охрана/
 4. Учениците влизат в сградата на училището през главния вход при широко отворени врати, където дежурните учители следят за спазването на дистанция, дезинфекция и двупосочното движение по коридорите. /отг. дежурни учители/
 5. Комуникацията между родители и учители се осъществява, главно чрез електронни платформи (Shkolo), затворени групи в приложенията „ФБ и Вайбър“ и мобилни устройства. /отг. всички учители/
 6. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите - от училищата. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване. /отг.родители/
 7. Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и непедагогически персонал да са хирургически или поне от 3 слоя. Най-добрата комбинация на материал е: 1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук; 2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата; 3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици. /отг.родители/
 8. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи: /отг. учители/
 • В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
 • За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;
 • За деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;
 • За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците;
 • В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;
 • В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване. 
 • При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.
 1. Ученическите пособия са предназначени за индивидуално ползване от всеки ученик. /отг. кл.ръководители, учители/.
 2. Забранява се храненето в класните стаи, като то може да се осъществява само в столовата и в училищния двор /беседки, пейки/. /отг.кл.ръководители, учители ЦОУД/.
 3. Класни стаи и организация на учебния процес:
 • Определяне на отделна класна стая за всяка паралелка, при което учителите се местят, а учениците - не;/отг.директор/;
 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това;/отг.учители/
 • Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. и препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо;/отг.учители/
 • При възможност ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката, когато броят на учениците и ресурсите на училищата позволяват това;/директор/
 1. Придвижване в коридорите и по стълбите при спазване на дистанция и с маски. /отг. учители/

14.Закупуването на купони за хранене се осъществява само и единствено в четвъртък от 7:00 часа до 8:30 часа и в петък от 16:30 до 17:30 часа. Родителите  могат да влизат в тези часови пояси през страничния вход на двора и през изграденото гише да закупуват купони.

15.Храненето в бюфета през междучасията се провежда по следния график:

 • Междучасие (8:35-8:55ч.) -  Iа, Iб, IIа,IIб клас;
 • Междучасие (9:30-9:50ч.) -  IIIa, IIIб, IVа, IVб клас;
 • Голямо междучасие (10:30 – 10:50ч) –Va, VIа, VIб, VIIа клас; /отг. дежурни учители/

16. Учениците от всеки клас могат да си купуват закуски само в определеното време за класа. В столовата и бюфета е забранено струпването на голям брой ученици. /отг.дежурни учители, кл.ръководители, учители/.

17. График на обедно хранене в столовата:

 • 11:25 – 11:45ч. -  Iа, Iб клас;
 • 12:20 – 12:40ч. - IIа, IIб клас;
 • 13:20 - 13:40ч. - IIIa, IIIб клас;
 • 13:40 – 14:00ч. - IVа, IVб клас;
 • 14:00 – 14:20ч. - Va, Vб клас;
 • 14:20 – 14:40ч. - VIа, VIIа клас; /отг. кл.ръководители, учители ЦОУД/.

18. В следобедния режим на обучение, учениците спазват общите правила за посещение на бюфет и санитарни помещения./отг. учители ЦОУД/.

19. Предоставяне на закуските по линия на Държавен фонд „Земеделие" се извършва при спазване на здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки;/отг.кл.р-ли/

20. Престой на учителите в учителската стая се допуска при непосредствена необходимост;

 • Приоритетно е спазване на изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от пряка комуникация;
 • Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;
 • Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на ученическия съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация - в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

21. Не се допускат външни лица в двора на училището в рамките на учебния ден;/невъоръжена охрана/

22. В училищния двор са обособени зони за отдих за всяка паралелка и строго се спазва  ситуирането на учениците в свободното време навън; /отг. кл.ръководители, учители ЦОУД/.

23. След приключване на учебните занятия учениците се извеждат и предават на родителите по следния график:

 • 16:35 - Iа, IIб клас;
 • 16:40 - Iб клас;
 • 16:45 - IIа клас;
 • 16:50 - IIIa клас;
 • 16:55 - IIIб клас;
 • 17:00 - IVа,   клас;
 • При хубаво време и дори, когато е студено родителите чакат децата си на тротоара пред училището. А когато вали дъжд или сняг, тогава родителите влизат в двора и ползват домофонната система, като спазват дистанция. Учителите пускат учениците след като са видели родителя на монитора. /отг. невъоръжена охрана/.
 • Родителите вземат децата от извънкласните дейности от двора на училището, поради настъпване тъмната част на деня.

24. Дезинфекция на повърхностите и проветряване

 • Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани;/хигиенисти/
 • Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на потвърден случай на COVID-19 - от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в зависимост от обектите;/хигиенисти/
 • Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия;/ЗАС, хигиенисти/
 • Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;/хигиенисти, учители/
 • Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час; /хигиенисти/
 • Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия; /учители/
 1. Лична хигиена
 • Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;
 • Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни стаи и други помещения в сградата на училището;/хигиенисти/
 • Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;/ЗАС/
 • Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне на дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището и/или с оказана методична помощ от Регионалната  здравна инспекция (РЗИ). /хигиенисти, мед.лице/
 • След последния учебен час всички ученици задължително си прибират учебниците, пособията и вещите под наблюдението на учителя, за да може хигиенистите да почистят и направят дезинфекция. /отг. учители/.
 1. В сградата на училището не се допускат лица във видимо нездравословно състояние. /мед. специалист, учители/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището /отг.мед.специалист, директор, родители, педагогически и непедагогически персонал/

 • При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др):
 • Ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение, докато не се прибере у дома;
 • На ученика се поставя маска с размер, подходящ за възрастта;
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците, като се изисква да отведат ученика при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност);
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват - да избягват физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за COVID- 19;
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ;
 • Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за останалите ученици;
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.
 • Родителите следва да информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да и предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище в зависимост от указанията на РЗИ.
 • За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Директорът на съответното училище спазва предписанията на РЗИ.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
 • Ученици от същата паралелка;
 • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;
 • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 - от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.
 • Всички контактни лица се информират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията могат да се използват за учебни занятия

 

 • Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може да варира в зависимост от конкретната ситуация.
 • При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, стомашно разстройство и др.):
 • Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с поставена маска;
 • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. решение дали да се направи тест - PCR или бърз антигенен тест;
 • При положителен тест лицето е длъжно да информира директора за здравословното си състояние след преглед или направена консултация;
 • След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ.
 • Лицето информира директора на училището. Той незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството. В зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолация в конкретния случай.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът на съответното училище изпълнява предписанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище./отг.РЗИ, директор/
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се

 

поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:

 • Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител;
 • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;
 • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 - от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

 • Всички контактни лица се информират от РЗИ за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ./отг.РЗИ/
 • След като заразеното лице напусне училището, се извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения могат да се използват за учебни занятия или други цели./отг.хигиенисти/
 • Осигурява се психологическа подкрепа по желание, като формата и може да варира в зависимост от конкретната ситуация./отг.психолог/

28. Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките (преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID - 19 ученици и учители, карантинирани паралелки и учители следва да се публикуват своевременно на сайта на всяко училище. Информацията се предоставя също чрез електронен дневник и във вайбър групи./директор, учители/

29. На първата родителска среща кл.ръководители запознават родителите с настоящия план, а учениците в часа на класа. Планът да се публикува на сайта на училището.

30. При постигане на 70% ваксинирани педагогически специалисти и непедагогически персонал, училището съобщава това на Регионалното управление по образованието и публикува на сайта си полученото от МОН Свидетелство за принос към опазване на общественото здраве./отг.директор/

31. Директорът на училището своевременно отразява информацията за карантинирани и заболели ученици, педагогически и непедагогически специалисти в базата данни „Карантина" на МОН./отг.директор/

32. Провеждането на Извънкласни форми ще се осъществява,  в групи с не повече от 12 деца, след 16:30 часа. /отг. ръководство/.