Отчет за изпълнение на Стратегията на 171 ОУ "Стоил Попов"

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т

за изпълнението на Стратегията за развитие на 171 ОУ „Стоил Попов“ за учебната 2022 - 2023 година

 

 1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“:

1. Ефективна управленска дейност;

2. Издигане качеството и ефективността на училищното образование и възпитание и усвояване на българския книжовен език;

3. Избираема подготовка, която удовлетворява потребностите и интересите на учениците и отговаря на очакванията на родителите;

4. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, постигнато чрез възпитателни въздействия, осигуряващи самоизява на индивидуалните способности на ученика, неговото собствено човешко достойнство и толерантност към другите хора;

5.  Повишаване писмената грамотност на учениците по български език и литература;

6. Постигане на много добри резултати на НВО ІV и VІІ клас;

7. Приобщаващо образование;

8. Утвърждаване на екипната форма на работа на учителите, усъвършенстване системата за квалификация за постигане на висок професионализъм на педагогическия екип;

9. Осигуряване на извънкласни форми за свободно време и изява на тяхната дейност;

10. Въвеждане на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности;

11. Включване в национални и европейски програми и проекти;

12. Взаимодействие с родителската общност;

13. Високо развитие на родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и дигиталните умения и подготовката по всички други предмети;

14. Формиращо оценяване и самооценяване;

15. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители;

16. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора;

17. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

 1. УЧАСТИЕ НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ В ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
 1. Национална програма „ ИКТ“ - одобрени средства за:
 • електронен дневник – Школо;
 • интернет свързаност;
 1. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 2 „Площадки за обучение по БДП“
 2. Национална програма „ Без свободен час“
 3. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“
 4. Национална програма „Равен достъп до образование в условия на кризи”, дейност 2;
 5. Национална програма „Заедно за всяко дете”, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“  2;
 6. Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на СО, проект „Спорт, игри, забавление“

 

 1. КОМУНИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС И ПАРТНЬОРСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Комуникацията с родителите на учениците се осъществява ежедневно. Класните ръководители не пестят от времето си и са на разположение за съдействие, решаване на проблеми и подкрепа. Много рядко има нерешими от тях ситуации. В такъв случай те се отнасят към ръководството. В голямата си част родителската общност има доверие на учителите и институцията.Ученици в риск от отпадане, с проблемно поведение и зависимости няма. Проблемни ситуации, свързани с поведението на учениците  се решават със съдействието на училищния психолог. Сформирани са ЕПЛР. Партнираме си с всички социални, културни и образователни институции (МОН, РУО, Социални служби, общински администрации, образователни институции, читалища) на професионално ниво при взаимопомощ и подкрепа. Комуникацията с родителите е в ел.среда (имейл - съобщения, ел. дневник, тел. разговори) и в личен план (родителски срещи, консултации с преподаватели, срещи с директора и др.).

 Екипната работа и добрата комуникация са предпоставка за разрешаването на конфликтни ситуации. Важна е подкрепата на родителските общност - Обществен съвет, УН, родителски активи по паралелки.

 

 1. КАДРОВА ПОЛИТИКА И КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Организацията и провеждането на учебния процес се осъществява от 25 педагогически специалисти и 7 служители непедагогически персонал. Педагогическите специалисти са учители и старши учители.

                   II ПКС - 1 учител

                   IV ПКС – 11 учители

                   V ПКС – 8 учители

       Без ПКС - 5 учители

Педагогическите специалисти се включват в различни форми за повишаване на квалификацията си – вътрешноинституционални и извънинституционални, групови и индивидуални, с квалификационни кредити и сертификати. През учебната 2022/2023г. се проведе вътрешноинституционална квалификация по следните теми: „Новости в нормативната уредба“, „Диагностика и анализ на резултатите и постиженията на учениците“, „Акценти в гражданското образование на учениците от прогимназиален етап“, „Обучение за работа с новите ресурси на ел.дневник“, „Мотивиращо обучение“. Извънинституционална квалификация на тема „Компетентностният подход в обучението“ с два квалификационни кредита се проведе във гр. Велико  Търново от обучителна организация РААБЕ. Директорът на училището повиши своята квалификация за 1 кредит на тема „ Стратегическо планиране“ в НИОКСО, гр. Банкя. Педагогически специалисти участваха в индивидуални обучения, организирани от Просвета и РААБЕ.

 

 1. УЧИЛИЩНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Общността на 171 ОУ „Стоил Попов“  има организира, провежда, участва и популяризира  разнообразни училищни и извънучилищни мероприятия. В изпълнение на ПДУ, Програмата за ГЗЕИО, партньорството с организации и институции се поддържат добрите традиции и се съхранява богатото минало на училището.  В училището е създадена благоприятна среда за изява на учениците, за тяхното възпитание и правилно отношение към околния свят. Учебната 2022/2023г. бе наситена с:

 1. Тържества и отбелязване на събития:
 • Тържествено откриване на учебната година с присъствие на гости и родители;
 • Отбелязване на 1 ноември – Ден на будителите;
 • Коледни тържества, запалване светлините на училищната и градската коледни елхи;
 • Празник на училището;
 • 19 февруари;
 • 3-ти март „Да знаем, да помним“;
 • „Пролетни празници и обичаи“ с Галя Асенова;
 • Тържествено завършване на учебната година – 31 май, 15 юни, 30 юни;
 1. Инициативи и мероприятия:
 • Посещение на театрална постановка в театъра на БА „Урок по български“
 • Групово участие на учениците от пети и шести клас в инициативата на БАН „Написаното остава. Пиши правилно!“;
 • Ден на отворените врати;
 • Посещение на трети и четвърти клас Полигона за обучение при бедствия, аварии, катастрофи на СО;
 • Училище сред природата, еднодневни екскурзии;
 • Участие на вокалната група с изпълнение на училищния химн в инициативата „Светилник“ на МК Музикаутор в НТ „Иван Вазов“;
 • Час по история – открит урок „Незабравимата България“;
 1. Кариерно ориентиране:
 • Професия Дипломат – среща с Таня Михайлова – директор на института за подготовка на дипломатически кадри към МВнР;
 • Професия метеоролог – среща с Ваня и Антон Петрови за времето и метеорологията;
 • Споделено с връстници – ученици от НГДЕК за базовите знания, родното училище и развитието;
 • Среща с Петя Неделчева и разговор с учениците за труда, дисциплината, лишенията и успехите;
 1. Постижения и успехи на учениците:
 • Златен медал за Даниела Велчева от VI „а“ кл. на финалния кръг на състезанието „Стъпала на знанието“;
 • Високи резултати на Кристиян Григоров III „а“ кл. и Николай Дечев III „б“ кл. на състезанията „Аз и числата“ и „Аз и буквите“;
 • Максимален брой точки на Васил Лозанов V „а“ кл. и Даниела Велчева VI „а“ кл. на Областен кръг на олимпиадата по български език и литература;
 • Престижно представяне на учениците във всички спортове на УИ и на състезанието по хандбал на градски финали;
 • Състезание по богатство на речника на АЕ – училищно ниво;
 • Ученически проекти „ Ключодържатели“, „Африканско селище“, „Малка оранжерия или малка семейна ферма“.
 1. Популяризиране на дейността на 171 ОУ „Стоил Попов“ на:
 • Училищен сайт;
 • ФБ страница;
 • Сайта на РУО, София-град;
 • ФБ страница на район Нови Искър;
 1. Занимания по интереси и извънкласни дейности:
 • 6 групи занимания по интереси с обхванати 72 ученици;
 • 3 извънкласни дейности, организирани по Правилата на СО: АЕ от училища „Фарос“, „Карате“, „Народни танци“;
 • 1 група „Художествено творчество“ към читалище „Светлина“, кв. Кумарица;

 

 1. УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ:
 1. Две паралелки в първи клас по 24 ученици;
 2. Две паралелки в пети клас.

 

 1. ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ:
 1. 14 ученици на допълнителна подкрепа, ресурсно подпомагане;
 2. ЕПЛР;
 3. Подкрепа, осъществявана от ресурсен учител, логопед, психолог

 

 1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО И ГОДИШЕН УСПЕХ:
 1. На Национално външно оценяване четвъртокласниците от нашето училище постигнаха много добри резултати:
 • Български език и литература

Явили се ученици: 41

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 79,83 т.

Средна оценка за 171 ОУ „Стоил Попов“: Много добър - 5,17

Среден брой точки за страната: 70,52 т.

Среден брой точки за град София: 79,39 т.

 • Математика

Явили се ученици: 41

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 69,05 т.

Средна оценка за 171 ОУ „Стоил Попов“: Много добър - 4,82

Среден брой точки за страната: 64,38 т.

Среден брой точки за град София: 72,66 т.

              Сравнителният анализ показва, че в сравнение с 2021/2022 учебна година резултатът по БЕЛ е по-нисък с 4,33т., а по математика е с 1,16т. по-висок. Средният брой точки е 74,44т. и е с 1,59т. по-нисък от предходната учебна година.

 1. Резултати на Национално външно оценяване VII кл.:
 • Български език и литература

Явили се ученици: 43

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 63,66 т.

Среден брой точки за страната: 55,04 т.

Среден брой точки за град София: 67,10т.

 • Математика

Явили се ученици: 43

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 32,93т.

Среден брой точки за страната: 35,29т.

Среден брой точки за град София: 46,62т.

              Сравнителният анализ показва, че в сравнение с 2021/2022 учебна година резултатът по БЕЛ е по-висок с 6,26т., по математика също има завишение с 2,21т. Средният брой точки е 48,29т. и е с 4,23т. по-висок от предходната учебна година.

 

 1. ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ:
 1. Интерактивен урок в пети клас „Земята през различен поглед“, съчетаващ знания по български език и литература,  човекът и природата, география и икономика, технологии и предприемачество;
 2. Открит урок по БДП, проведен от служители на СДВР;
 3. Практическо занимание за рециклиране на отпадъци, съвместно с БУЛЕКОПАК;
 4. Ден на ученическото самоуправление и ученици в ролята на учители.

 

 1. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА:
 1. Училището разполага в сградния фонд с:
 • 13 класни стаи;
 • физкултурен салон;
 • медицински кабинет;
 • ресурсен кабинет;
 • стая на психолога;
 • стая на директора;
 • учителска стая;
 • стая на ЗАС;
 • архивно помещение;
 • училищен стол;
 1. База на открито:
 • три спортни площадки – за футбол, волейбол и хандбал;
 • детска фитнес площадка;
 • две класни стаи на открито;
 • кът за занимания по интереси;
 • тревни площи;
 • цветни алеи.

 

 1. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА СРЕДА НА ОБУЧЕНИЕ:
 1. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и План за обучение и действие при бедствия, аварии и катастрофи.
 2. Норми, правилници, наредби и предписания на РСПБЗН;
 3. План за противодействие на тероризма;
 4. Практическо проиграване на евакуационна ситуация;
 5. Провеждане на 5-минутка по безопасност в края на учебния ден;
 6. Спазване на правилата и разпоредбите за защита на личните данни;
 7. Работа в НЕИСПУО;
 8. Видеонаблюдение и охрана;
 9. Пропускателен режим;

 

 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА СЪОБРАЗНО НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
 1. Компетентно управление на бюджетните средства;
 2. Прозрачност и отчетност;
 3. СФУК;
 4. ССЕВ;
 5. Контролна дейност.

 

 1. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУЦИЯТА:
 1. Атестиране на педагогическите специалисти;
 2. Изследване на уменията по математика и природни науки от ЦОПУО на учениците от  IV „а“ кл.

 

 1. СТЕМ СРЕДА:
 1. Участие в процедура, разработване и представяне за одобрение на Концепция за предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 „Училищна СТЕМ среда“.
 2. Дейност 2 – 5 ВОСКС;
 3. Изграждане на СТЕМ среда в две класни стаи, работа по три направления „Природни науки“, „Математика и информатика“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“;
 4. Трима учители ще провеждат обучение в СТЕМ среда.