Етичен кодекс

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

                                                 

 

 

 

 

                                                 УТВЪРЖДАВАМ!

             /Канелия Костова

  •                                                /Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

                                                        

                                                        Съгласували:

  •                      1. Председател СО СБУ

                                        

                                         2. Председател ОС

  •                                                 3. Председател УН

 

 

  • КОДЕКС
  •  НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ”

за учебната 2023/2024г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Кодексът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №12/13.09.2023год. и е утвърден със заповед №РД-06/15.09.2023г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“ и е съгласуван с Обществения съвет на заседание с протокол №1/11.09.2023г./

Общи  положения

Българското училище е място, в което се развива не само учебно-възпитателна дейност. То е общност, в която активно участват ученици и учители, родители, организации, специалисти с отношение към образователния процес и правата на децата.  Целта на тази общност е учениците да получават качествено образование, да усвояват знания, да постигат високи резултати, да се насочат към адекватна професионална реализация. Това налага всички участници в тези процеси да имат коректни взаимоотношения, изразяващи се във взаимно уважение, добри обноски, търпимост. зачитане на ролите на участниците в образователния процес.

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за морално поведение на работещите с деца в сферите на образованието и се отнася и към цялата училищна общност. Документът утвърждава основните ценности и принципи, които трябва да се спазват при работата с деца.

 

Раздел I

 1. Обхват на кодекса:

Етичните правила в кодекса на 171. ОУ „Стоил Попов“ се отнасят до:

 1. Отношенията между учители и ученици;
 2. Учители и педагогически персонал;
 3. Родители;
 4. Други представители на обществеността от населеното място.

Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на училищната общност в 171. ОУ „Стоил Попов“ и има за цел да повиши общественото доверие в морала и професионализма на училището.

 

 1. Цели на кодекса
 1. Определя етичните стандарти за професионална дейност на учителя;
 2. Развива култура и професионални ценности, основани на хуманност, законност, демократичност и зачитане на правата на човека;
 3. Повишава общественото доверие към училището;
 4. Ангажира всички представители на училищната общност в работата с добродетели, с цел създаване на единна среда, в която всички да проявяват загриженост и уважение към останалите членове на общността;
 5. Създава спокойна и добронамерена среда за изграждане на личности;
 6. Утвърждава волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практичната им дейност;
 7. Подпомага процеса по разгръщане на потенциала на всяко дете и подкрепа на развитието на този потенциал;
 8. Насочва поведението и подпомага работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика;
 9. Очертава моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

 

Раздел II  Морално поведение на учителя:

 1. Учителят изпълнява своите задължения в подкрепа на ученика;
 2. Учителят дава личен пример чрез поведението си при изпълнение на професионалните си задължения учителя търси подкрепата на останалата училищна общност;
 3. Учителят сътрудничи добре с неправителствени организации, органи по закрила на детето, родителски организации и други представители на обществеността, като запазва професионалната си независимост;
 4. Учителят спазва задълженията си определени в Правилника за вътрешен ред на училището, отговаряйки за своето действие и бездействие;
 5. Учителят не злоупотребява с правомощията си;
 6. Учителят поддържа добър външен вид и лична хигиена, които не уронват престижа на училището и служат за пример на учениците;
 7. Учителят работи в насока осигуряване на най-добри и съвременни знания за ученика. Той осигурява пълна изява и развитие на потенциала на подрастващите;
 8. Учителят бива добронамерен, проявява безпристрастност, индивидуален подход и емпатия в цялостния образователен процес;
 9. Учителят осъвременява и модернизира формите на обучение. Той повишава своята квалификация и постоянно надгражда знанията си със съвременните иновативни форми на образование;
 10. Спазва чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето.
 11. Учителят поддържа постоянен контакт с родителите на своите ученици и с останалата училищна общност;
 12. Възпитаниците на училището се изграждат като достойни личности благодарение на добрия професионализъм на учителя и на неговия личен пример;
 13. Всички задължения на учителя са свързани с основното му право да изисква подобаващо уважение и признание за своя труд.

 

 

Раздел ІІI Морални отговорности към ученика

 1. Уважение към уникалността и потенциала на всяко дете;
 2. Прилагане на индивидуален подход, особено спрямо децата със специфични

нужди с цел спазване на най-добрия интерес на тези ученици;

 1. Учителите и възпитателите в никакъв случай не използват физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето;
 2. Поддържане на постоянна връзка със семейството на учениците и координиране на действия с родителите за избягването на отсъствия или намаляване на успеха на ученика;
 3. Учителят поддържа висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатява знанията и уменията си за да бъде съвременен и иновативен преподавател в модерно и развиващо се училище;
 4. Учителят бива застъпник на детето и семейството в общността и обществото;
 5. Учителите и учениците спазват етичните правила, заложени в този кодекс.

 

Раздел ІV Морални отговорности към семейството

 1. Подпомагане на семейството при отглеждането и възпитанието на децата.
 2. Зачитане на достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.
 3. Уважаване на ценностите на семейството при отглеждането и възпитанието на децата и на правото му да взема решения за своите деца.
 4. Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето. Когато е възможно, родителите следва да се включват във вземането на такива решения.
 5. Осигуряване на конфиденциалност на информацията и зачитане на правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на детето е в риск.
 6. Разкриването на поверителна информация за детето да става само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

 

Раздел V Морални взаимоотношения между учителите

 1. Изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.
 2. Обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето
 3. Работа за утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет, въздържайки се от действия, които биха уронили престижа на професията.

 

Раздел VI Морални отношения на ученика

 1. Учениците приемат училището като общност, в която участват като равноправни членове съвместно с учители, родители и останалия непедагогически персонал;
 2. Учениците се отнасят с уважение и доверие към всички представители на ученическата общност;
 3. Учениците са толерантни и внимателни към съучениците си с различно мнение и никога не разрешават конфликти с агресия или поведение включващо насилие в различните му форми. Избягват поведение, което ще унижи другата страна;
 4. Учениците търсят подкрепата на своите учители в случай на конфликт между децата;
 5. Учениците оказват помощ на нуждаещите се и търсят подкрепа от учител или друг педагогически представител, когато станат свидетели на неприемливо поведение между подрастващите;
 6. Учениците са уважавани личности, които имат права и при нарушаването им са напълно свободни да потърсят подкрепа за разрешаването на тази ситуация;
 7. Учениците имат задължения, които следва да изпълняват за да не поставят себе си в конфликтна ситуация и да изостанат от учебния процес;
 8. Учениците подкрепят и изпълняват заложените идеи в моралния кодекс

 

Раздел VII Професионално поведение

 1. Служителят не трябва да иска, приема или разпределя подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на служебните му задължения, преценката или функциите му, или да бъдат възнаграждение за това.
 2. Служителят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да извършва работата си по начин, допускащ влияние от друг.
 3. Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Информира своевременно директора при загубата или повредата му.
 4. Служителят в изпълнение на заеманата длъжност трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено.
 5. Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Използва документите в училището единствено по повод изпълнение на служебните си задължения при строго спазване на правилата за защита на информацията.

Раздел VIII Конфликт на интереси

 1. Конфликт на интереси възниква тогава, когато служителят има личен интерес и той му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебните задължения.
 2. Служителят не може да използва служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.
 3. Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага ръководителя си.
 4. Служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.
 5. В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно  нарежданията на ръководителя му служителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

Раздел IX Комисия по етика

1. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към училищната общност се създава Комисия по етика.

2. Членовете се избират от Педагогическия съвет всяка учебна година.

3. Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от Педагогическия съвет.

4. Комисията по етика:

-  разглежда сигнали, свързани със неспазването на този кодекс

- докладва на директора за предприетите мерки.

5. Комисията по етика приема правилник за дейността си, който се утвърждава на заседание на Педагогическия съвет.

6. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в Комисията по етика.

7. Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им.

8. При установено неспазване на този кодекс Комисията налага санкция.

9. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

10. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на училището.

 

Заключение

Правилата за поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от всекидневната работа на служителите. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на служителите и защита от неоснователни обвинения.

Чрез спазването на правилата за поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния образ на училището.

Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.