Стратегия

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                             УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

                                /Канелия Костова -

                                                             Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

               Одобрил:

                                                              Председател на ОС…………………

 

 

 

  

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

171 ОУ „СТОИЛ  ПОПОВ“

ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2027 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

Стратегията за развитие на училището за периода 2022-2027 година е одобрена от Обществения съвет (Протокол №1/11.09.2023г.), приета е с решение, взето с Протокол № 12/13.09.2023г. от заседание на Педагогическия съвет и е утвърдена със Заповед №3/15.09.2023г. на директора на училището.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

I.     Общи положения

 1. Нормативна основа
 2. История. Статут
 3. Администриране

II. Анализ на състоянието на образователната институция

III. SWOT анализ

IV. Мисия и визия на училището. Принципи

V. Стратегическа цел и подцели. Дейности по оперативните цели

VI. Индикатори за измерване на дейностите по изграждане системата за качество

VII. Приложениe: План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие

  

I.     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Стратегия определя развитието на 171 ОУ „Стоил Попов“  през следващите 5 години чрез оптимизиране и обновяване на технологиите, методите, средствата и организацията на дейностите в съответствие с приоритетите за развитие на образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно пространство. Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна и превръщането на училището в организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания.

 

1. Нормативна основа

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните документи:

Нормативни основания за разработване на стратегия за развитие на институцията

1.    Правна рамка на ЕС

1.1.    Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 12.02.2001 г. за европейско сътрудничество при оценяване качеството на училищното образование;

1.2.    Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 18.06.2009 г. за приемане на Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение.

1.3.    Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот.

1.4.    Програма „Образование“ 2021-2027 с европейско финансиране.

2.    Национална правна рамка

2.1. При разработването на стратегия за развитието си институцията следва да се съобрази с редица национални стратегически документи:

·           Национална програма за развитие „България 2030“;

·           Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030);

·           Стратегия за възпитателната работа в образователните институции (2019   – 2030 г.)

·           Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030);

·           Национална стратегия за детето (2018 – 2030 г.);

·           Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030);

·           Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2023 – 2026, приета с Решение № 51 от 23.01.2023 г на Министерския съвет от 26.01.2023 г.;

·           Национална програма за закрила на  детето (2019 г.);

·           Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България;

·           Национална квалификационна рамка на Република България;

·           Национални програми за развитие на образованието;

·           Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО).

·           Държавни образователни стандарти

 

2.2. Стратегията за развитие на училището се разработва в съответствие с изискванията на:

·           Закон за предучилищното и училищното образование

·           Закон за професионалното образование и обучение

·           Закона за закрила на детето;

·           Закон за защита на личните данни;

·           Закона за защита от дискриминация;

·           Закон за семейните помощи за деца;

·           Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

·           Държавните образователни стандарти;

·           Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование;

·           Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

·           Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и др.

 

Настоящата Стратегия за развитие на 171 ОУ „Стоил Попов“ е разработена на основание чл. 263, ал.1, т.1, ал. 3, 4 и 6 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 7, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

Стратегията за развитие на 171 ОУ „Стоил Попов“ обхваща петгодишен период от 2022/2023 до 2026/2027 учебни години, като се актуализира при необходимост. Към Стратегията за развитие на училището ежегодно се прилага план за действие и финансиране, а резултатите от изпълнението се отчитат в края на всяка учебна година.

Стратегията за развитие на 171 ОУ „Стоил Попов“ е одобрена от Обществения съвет на училището (чл. 269, ал. 1, т. 1 от ЗПУО).

 

2. История и статут

През ХІХ в., когато се появяват първите училища, по-будните кумаричани започват да мислят за образованието на децата си. Един от тях е бащата на Стоил Попов.Той изпраща сина си в Куриловския манастир, където игуменът учи на четмо и писмо българчетата. Стоил е добър и трудолюбив ученик. Получил солидно за времето образование, се обръща към старейшините, управляващи селото, да му съдействат да отвори училище. Те подкрепят идеята и на 14 януари 1864 година отваря врати първото училище в село Кумарица, помещаващо се в бащината къща на Стоил Попов. Първоначално в него учат 15 ученици, разпределени в два класа.

През 1878 година училището е официално регистрирано от новото Временно руско управление. В него се обучават деца, както от село Кумарица, така и от съседните села. Обществеността помни имената на учителите: Тодор Ковачев, Боне Найденов, Спас Бенев. За по-нататъшното  развитие на училището говорят:

1882 година – Построява се първата училищна сграда с четири класни стаи в двора на сегашното училище;

1922 година – С Министерски указ № 1821 от 20 май училището се обявява за прогимназия;

1927 година – Започва строежът на първия етап на новата прогимназия;

1962 година – С труда на учители и ученици са построени физкултурен салон и работилници;

1972 година – Училището в кв. Славовци става филиал на 171 ОУ „ Стоил Попов”;

2017 година – Построен е училищен стол.

Историята на 171 ОУ „ Стоил Попов” е свързана с имената на директорите: Гроздан Митов, Никола Деков, Стефан Христов, Георги Колев, Иван Кръстев, Зоя Найденова, Надка Спасова, Татяна Михайлова, Весела Иванова.

 Гордост за училището са неговите възпитаници: писателите Николай Янков, учредител на издателство „Отечество”; Радой Киров и Славчо Донков; актьорите Невена Коканова, Димитър Коканов и Иван Иванов; проф.д-р на историческите науки Йорданка Юрукова, лекарите-хирурзи доц. Георги Иванов и доц. Славейко Веселинов.

Животът на 171 ОУ „Стоил Попов” от създаването му до днес е съхранен в Летописна книга и много автентични документи, съхранявани в училището.

 

В 171 ОУ „Стоил Попов“ се обучават 313 ученици от I до VII клас. Обучението се осъществява от 28 педагогически специалисти.

Наименованието на училището е 171 Основно училище „Стоил Попов“

Седалището на училището е гр. Нови Искър, ул. „Светлина“ №26.

Официалният адрес е гр. Нови Искър, ул. „Светлина“ №26.

Училището е общинско. То е неспециализирано, основно.

Училището осигурява общообразователна подготовка. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Предимство на училището е целодневната организация на обучение, в която са сформирани 8 полуинтернатни групи от I до IV клас. Училището осигурява обедно хранене и целодневно обучение на 191 ученици.

За постигане на целите си училището работи в партньорство с РУО, София-град, МОН, образователни институции, читалища, земеделска кооперация „Пчела“, както и с органите на местната власт и неправителствени организации.

3.    Администриране

Постигането на стратегическите и оперативните цели за планирания петгодишен период е обвързано с приемането и гласуването на педагогически съвет на План за изпълнение на дейностите, включващ времеви график, отговорни лица за изпълнение на конкретните дейности, бюджет и отчитане на резултатите.

Планът е разработен на базата на обобщен анализ на силните и слабите страни на училището и установените потребности в сферата на качеството на образователния процес.

Предвижда се актуализацията му да се извършва при необходимост или на всеки две години.

Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет на ръководството на училището с активното участие на обществения съвет като орган за граждански контрол.

171 ОУ „Стоил Попов“ работи на делегиран бюджет от 2008 година. Има опит при планирането и разходването на финансовите средства. Изградената система за финансово управление и контрол на публичните средства в образователната институция от 2008 година насам като план от дейности, обхващащ управленски задължения и политики и методи гарантира сигурност при управлението на финансовите средства.

Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез осъществяването на меки мерки, политики и дейности.

Финансовото осигуряване изпълнението на стратегията за развитие на училището се осигуряват от делегирания бюджет на училището, собствени средства, средства от проекти, финансирани от ЕС, и  от национални програми, наем от ползване на земеделски земи.

 

IIАНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

 1. Характеристика на образователната среда: Основни предизвикателства пред образователната система и ефективни начини за справяне с тези предизвикателства на 171 ОУ „Стоил Попов“.

Новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се обществени отношения и дигитализацията на образователния процес. Единствен начин за справяне с предизвикателствата е изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел училището прави своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане.

Ключовите компетентности, които учениците в 171 ОУ „Стоил Попов“ трябва да овладеят като комплекс от взаимосвързани знания, умения и нагласи или отношения, необходими за личностното им развитие и изграждането на активната им гражданска позиция, намират своето място в изучаването на общообразователната, разширената и допълнителната подготовка в 171 ОУ „Стоил Попов“.  

Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство – осигуряване на възможности за приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование, като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички ученици. В контекста на приобщаващото образование 171 ОУ „Стоил Попов“ дава ясен знак за хуманизъм и толерантност, тъй като в него се обучават интегрирано 15 ученици със специални образователни потребности (СОП) от I до VII клас. Училището е започнало процеса на интеграция на ученици със СОП още през 2004 година.

Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е приобщаването на родителите като активни участници в образователния процес и разгръщането на възможностите им за граждански контрол чрез участие в Обществен съвет.

В училището е сформиран и Ученически съвет като форма за ученическо самоуправление, чрез която учениците участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност и дават мнения и предложения за училищните дейности. Организират се инициативи, които засягат тяхното гражданско самосъзнание, екологичната култура и преодоляването на агресията и насилието сред младите хора.

Автономията на училището включва правото му да разработва училищни учебни планове, учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределя учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците.

Важен фактор и гаранция за качествено образование е непрекъснатото повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не само в право, но и в задължение. Въвеждащата квалификация е за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно подпомагане и е ориентирана към млади и новоназначени педагогическите специалисти. Въвеждащата квалификация се организира в рамките на вътрешноинституционалната квалификация като на лицето се определя наставник. Наставничеството се утвърди като подкрепа в 171 ОУ „Стоил Попов“ специалист в процеса на адаптирането му към професията и се приема добре от него.

Продължаващата квалификация на педагогическите специалисти се реализира чрез обучения за повишаване на компетентностите под формата на семинари, дискусионни форуми, открити практики с цел обмяна на опит, представяне на проекти, резултати и анализи на реализирани педагогически изследвания и др..

Гаранция за добро управление е умението за управление на делегиран бюджет и осигуряване на алтернативни източници на финансиране, което училищното ръководство поставя като една от приоритетните си оперативни задачи.

2. Демографска характеристика:

Училището е най-старото и най-голямо основно училище в район Нови Искър. 171 ОУ „Стоил Попов” има свой облик сред обществеността и родителската общност. В непосредствена близост се намират три училища: 170 СОУ „В. Левски”, 172 ОУ „Христо Ботев” и 179 ОУ „Васил Левски”.

         В последните години приемът на ученици в първи клас се състои от 2 паралелки, увеличава се броят на учениците в училището. Паралелките в училището са с максимална пълняемост, съответстваща на нормативната уредба.

     Училището разполага с обновена и осъвременена материално-техническа база, квалифициран преподавателски състав и извънкласни дейности. В услуга на бързата и коректна комуникация между родители, ученици и преподаватели съществува училищен сайт 171ou, фейсбук страница.

     Като положителен се очертава фактът, че до училището има удобни транспортни връзки, които са улеснение както за учениците, така и за родителите им.

 

3.1.   Ученици

В училището се обучават ученици от I до VII клас вкл., живеещи в гр. Нови Искър.

Анализът на движението на ученици показва, че учениците се преместват основно по семейни причини, преместване поради смяна на местоживеене.

Средният годишен успех на училището през периода 2019 – 2023 година, по учебни години:

1.    За учебната 2019/2020 година е Много добър 5,21;

2.    За учебната 2020/2021 година е Много добър 5,06;

3.    За учебната 2021/2022 година е Много добър 5,06;

4.    За учебната 2022/2023 година е Много добър 5,16.

 

В училището са създадени възможности за включване на учениците в разнообразни форми на извънкласни дейности:

· Чуждоезиково обучение - АЕ;

·  Народни танци;

·  Карате.

3.2.   Педагогически специалисти и непедагогически персонал

През учебната 2023/2024година щатният персонал в 171 ОУ „Стоил Попов“ е 35, от които 28 педагогически специалисти, в т.ч. директор и 1 заместник-директор и 7 непедагогически персонал.

Училището се управлява от директор. Преподавателите са с висше образование, ОКС „магистър“ или „бакалавър“. Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на квалификационни степени.

 

Квалификационна

степен

V

ІV

ІІІ

ІІ

І

ББрой пед.сп.

 5

 11

 

 1

 

 

Кариерно развитие на учители и възпитатели:

 

Кариерно развитие на  учители и възпитатели (брой)

Учител:                           14       

Възпитател                        

Старши учител              14       

Старши възпитател             

Главен учител                       

Главен възпитател              

 

През последната година се увеличава броят на младите учители.

В училището има една/две синдикална/и структура/и, която оказва положително влияние при регулиране на трудовите отношения с директора на училището. Същите участват при разработване на вътрешноучилищните правилници, правила и процедури.

3.3. Материална и учебно-техническа

171 ОУ „Стоил Попов”разполага с две двуетажни основни сгради, в които се извършва учебно-възпитателна дейност и помощни със следните предназначения: училищен стол, парно отделение, санитарни възли, свързани с основната сграда с топла връзка. В едната от основните сгради са разположени 9 класни стаи, учителска стая, кабинет на директора и стая на ЗАС. В малката сграда се намират кл. стая, стая за реквизит, физкултурен салон, медицински кабинет и компютърен кабинет. Във всички класни стаи са инсталирани лаптопи и мултимедии. На разположение в учителската стая са компютърна конфигурация, копиращи устройства и необходимата за учебно-възпитателния процес техника. Компютърният кабинет е оборудван със съвременни средства на информационните технологии. Материално-техническата  база е обновена:

 • ремонт на класните стаи и на коридори в двете сгради;
 • ремонт на дирекцията;
 • модулни конфигурации - бюра, шкафове;
 • естетизация на околната среда - вътрешна и външна;
 • основен ремонт на санитарните възли;
 • ремонт на физкултурния салон и оборудване със спортно-технически съоръжения;
 • новопостроен училищен стол;
 • обезпечаване на учебно-възпитателния процес с необходимата техника и консумативи;

4.    Мерки за повишаване качеството на образованието

171 ОУ „Стоил Попов“  предприема необходимите политики и мерки за повишаване качеството на образованието и осигуряване на условия за развитие на уменията, талантите и способностите в областта на науките, технологиите и изкуствата, за насърчаване към здравословен начин на живот, физическа активност и занимания със спорт.

4.1.   Насочени конкретно към учениците:

- формиране на умения за учене и компетентности в областта на всички КОО, вкл. СТЕМ умения;·      

- насоченост към формиране на социални умения за общуване, самооценка, самоконтрол, работа в екип и др.;-

- проследяване на индивидуалното развитие и постигнатите резултати на всеки ученик;

- осигуряване на обща и/или на допълнителна подкрепа за ученици с обучителни трудности и/или с проблемно поведение, в риск от отпадане, със специални образователни потребности;

- постигане на устойчивост/повишаване на резултатите от НВО;

- осигуряване на занимания по интереси според желанията на учениците и възможностите на училището;

- осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности и др.

4.2.   Ориентирани към педагогическите специалисти:

 - ефективно планиране, избиране и прилагане на иновативни методи, техники и средства при провеждане на учебния час, мотивиращо управление на паралелката;

- използване на мултимедийни презентации и електронни ресурси в образователния процес;

- осигуряване на заместване на отсъстващи учители;

- процес на непрекъснато повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

5.  SWOT АНАЛИЗ

 

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран педагогически персонал

- Успешна реализация на план-приема на ученици

- Увеличаване броя  на ученици в последните години, което осигурява финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет

- Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите им

- Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси

 - Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети

- Съвместна работа по проекти на учители, ученици, родители

 

- Предоставяне на качествено образование

- Включване на учителите в различни форми на квалификация

- Предприемане на мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците

- Обновяване  на сградния фонд

- Ефективна дейност на Училищното настоятелство

- Изграждане на ефективно ученическо самоуправление

- Провеждане на индивидуални консултации

- Утвърждаване на традиции и символи на училището

- Повишаване дигиталните умения на педагогическия персонал

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

- Понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици

- Незаинтересованост на част от родителите, недостатъчна и ефективна комуникация и взаимодействие учител-ученик-родител

 

- Недостиг на финансиране

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците

- Недостатъчно познаване на нормативната уредба от педагогическия персонал

Малка част от родителите не желаят ученическа униформа

 

 

IVМИСИЯ И ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО. ПРИНЦИПИ

1.    Мисия на училището

Училището подкрепя и подпомага усилията на всеки ученик да израсне като личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и толерантност към другия.

 

2.    Визия на училището

Нашето училище е училище на диалог и сътрудничество. То е привлекателно за учениците, създаващо среда за качествено училищно образование, вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични принципи и подготвящо цялата общност за предизвикателствата на 21 век.

 

3.    Принципи

- законосъобразност;

- прозрачност;

- документиране;

- обратна връзка;

- приемственост;

- добрият практики;

- равнопоставеност.

 

VСТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ. ДЕЙНОСТИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

 

1.      Стратегически цели

Повишаване авторитета на 171 ОУ „Стоил Попов“ чрез изградена единна и ефективна система за управление, която да осигури високо качество на образованието и превръщането на институцията в търсена и конкуретноспособна. Прилагане на информационните и комуникационни технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна информационно-комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на образователните цели. На преден план се извежда интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Стратегическа цел 1: Повишаване качеството и ефективността на образователния процес чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик, създаване на учеща среда.

Стратегическа цел 2: Осигуряване на съвременна и ефективно подкрепяща образователния процес институционална среда.

 

2. Оперативни цели

Разработените оперативните цели произтичат от мисията и визията на училището, съобразени са с целите и принципите на училищното образование и са ориентирани към системата за управление на качеството на обучението, възпитанието и социализацията в образователната институция и към институционалната среда при отчитане взаимодействието между участниците в образователния процес и сътрудничеството със заинтересованите страни.

 

Оперативна цел 1: Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията.

 

Дейност 1Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието:

1. Приемане на вътрешноинституционални документи, отразяващи политиките на институцията, за изпълнение дейностите по стратегическите и оперативни цели;

2. Своевременна актуализация на вътрешноинституционалните документи спрямо промените в нормативната база на национално ниво.

3. Актуализиране на училищната система за управление на качеството.

3.1. Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка – всяка година, съгласно изискванията на Наредба № 4/2015 г. за учебния план, приемането им с решение на педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и утвърждаването им от директора на училището.

3.4. Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището.

3.5.Изграждане на училищни екипи за:

а)  подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

б)  изграждане на позитивен организационен климат;

в) утвърждаване на позитивна дисциплина;

г) развитие на училищната общност.

3.6. Изграждане на STEM среда за прилагане на нови методи на преподаване, с цел мотивиране на учениците за учене, усвояване на трайни знания.

 

Дейност 2Инвестиции в образованието или финансови ресурси

1. Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти:

1.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проект

2. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на училищния бюджета.

2.1. Актуализиране на системата за финансово управление и контрол в образователната институция;

2.2. Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна уредба;

2.3. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън бюджетните приходи;

2.4. Разработване на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства от дарения, спонсорство, наеми, проекти.

2.5. Ефективно използване, подобряване и обогатяване на МТБ на училището. Включване на учениците в естетизирането и поддръжката на МТБ, съобразно целите на УВП.

 

Дейност 3Квалификационна дейност

1. Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите специалисти на вътрешноинституционално ниво:

1.1. Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в училище и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат съобразно придобитите нови компетентности.

1.2. Приемане на план за квалификация;

1.3. Утвърждаване на наставничеството;

1.4. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите;

1.5. Отчитане на резултатите от проведената квалификационна дейност;

2.1. Увеличаване носителите на професионално-квалификационни степени.

3. Споделяне на ефективни практики.

3.1. Изграждане на механизъм за популяризиране на добрия педагогически опит.

3.2. Споделяне на резултатите от обученията;

3.3. Споделяне на добрите педагогически практики и взаимните посещения на часовете на учителите;

Дейност 4Нормативно осигуряване

1. Осигуряване на достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището;

1.1. Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция:

а) правила за документооборота;

б) правила за информационна сигурност;

в) правила за защита на личните данни;

г) номенклатура на делата и др.

1.2. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини;

1.3. Състояние на училищната документация.

1.3.1. Осъществяване на текущ контрол по водене на училищната документация съгласно Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;

1.3.2. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на ДОС за информация и документите;

1.4.Провеждане на инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба.

Дейност 5Персонал

1.Разработване на правила и/или процедури при подбор, сключване и прекратяване на трудови договори;

2.Създаване на механизъм за откритост и прозрачност при вземане на управленски решения – делегиране на отговорности (разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение);

3. Изработване на критерии за оценка труда на персонала:

3.1. Изготвени, обсъдени и приети критерии за диференцирано заплащане труда на персонала;

3.2. Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование като стимули за повишаване на мотивацията за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики;

4. Актуализиране на вътрешните правила за работната заплата;

5. Разработване на правила за организиране и провеждане на атестиране на педагогическите специалисти: сформирана атестационна комисия, утвърдени информации и инструктажи, пет критерия от областите на професионална компетентност в зависимост от вида на институцията и стратегията за развитието й и на скала за определяне на достигнатата степен на изпълнението им, атестационни карти, декларации, планове за методическо и организационно подпомагане, протоколи, заповеди;

Оперативна цел 2Изграждане на институционална среда и училищен механизъм за подкрепа и адаптиране на учениците

Дейност 1Институционална среда

1. Разработване на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда:

1.1. Актуализиране на правилата за достъп до сградата, за охрана и сигурност с видеонаблюдение;

1.2. Приемане на механизъм с мерки и дейности за изграждане на подкрепяща и позитивна институционална среда:

1.2.1. сътрудничество на училището с външни партньори и осигуряване на условия за интерактивно учене.

1.2.2. сформиране на ГУТ и училищна комисия по безопасност и здраве и уреждане в правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете;

1.3. Създаване на възможности за включване на ученика в различни форми за занимания по интереси в зависимост от неговите интереси и потребности;

1.4. Създадени възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по всички учебни предмети;

1.4.1. Разработване от страна на педагогическите специалисти на свои модели на интерактивни добри педагогически практики;

1.4.2. Осъществяване на контрол по планирането на материала по учебните предмети и разработване на различни образователни материали (вкл. интерактивни методи на преподаване) и използване на електронно четими учебници.

1.5.4. Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по-добри резултати от ученето.

 

Дейност 2Превръщане на училището в приобщаваща и подкрепяща среда

1. Създаване условия за интегриране на ученици със СОП (достъпна среда, ресурсна подкрепа, др.).

2. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин:

а) допълнително обучение по учебни предмети, в т.ч. и по български език и литература;

б) консултации по учебни предмети, в т.ч. и по български език и литература;

в) взаимодействие с образователен медиатор;

г) сътрудничество с неправителствени организации, регионалните управления по образование и др.

3. Утвърждаване на политики за работа с ученици от уязвими групи.

4. Утвърждаване на политики за превенция на ранното отпадане от образователната система:

а) участие на педагогически специалисти в дейности на екипи по обхват: посещения по домовете на учениците в риск от отпадане, за които се установи, че отсъстват от училището без уважителни причини и разговори с родители/настойници/ лица, полагащи грижи;

б) системно взаимодействие с родителите с цел мотивирането им за осигуряване на трайното присъствие на ученика в училище;

в) предлагане на мерки за обща и допълнителна подкрепа на учениците в риск от отпадане;

г) предлагане на мерки за ангажиране на застрашените от отпадане ученици в училищния живот.

5. Приемане/актуализиране на правила за разрешаване на възникнали конфликти:

5.1. Сформиране на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието.

5.2. Изграждане на механизъм за противодействие на тормоза и насилието: превенцията и  интервенция при разрешаването на конфликти и търсене на  подкрепа и партньорство в и извън общността.

6. Реализиране на дейности за превенция и разрешаване на конфликти;

6.1. Съвместна работа на психолога/педагогическия съветник с класните ръководители по изпълнение на мерките за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес:

а) създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;

б) насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;

в) индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);

г) участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи;

7. Изграждане на вътрешна информационна система за предоставяне на информация, свързана с дейността на училището: актуална интернет страница на училището, електронен дневник, електронно портфолио на класа за формиране на чувството за принадлежност към институцията у всеки възпитаник.

8. Осигуряване на начини и средства за разпространяване на информацията: интернет страница на училището, ФБ на училището, електронни адреси, училищен вестник и др.  с оглед утвърждаване положителния облик на училището в общността.

9. Защита на личностното достойнство на учениците и учителите в синхрон с демократичните процеси в обществото.

Дейност 3: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност

1.    Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот: здравни беседи, дискусии с представители на здравни организации, викторини и състезания.

2.    Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците: състезания на открито, посещения в близки местности, изграждане на еко-база, доброволчески еко инициативи (почистване на класната стая, двора на училището, спортните площадки, др.).

3. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности:

а) патриотичен календар на класа;

б) ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник;

в) представяне на ученическо творчество (възможности за публикуване в училищните, и в местни и национални медии).

 

Оперативна цел 3Управление на образователния процес чрез внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене.

 

Дейност 1Учебна дейност

1. Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране от страна на учителя:

1.1. Самостоятелно планиране на дидактическата работа от учителите;

1.2. Насоченост към ритмичното усвояване на учебното съдържание по съответния учебен предмет за даден клас и за осъществяване на съответстващите учебни дейности за гарантиране на изпълнението на цялата учебна програма;

1.2.1. Съобразяване на дидактическата подготовка на урока с учебната програма и с резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво при необходимост;

1.2.2. Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от подкрепа ученици;

1.2.3. Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за упражнения, преговор и обобщение, както и за контрол и оценка, съгласно изискванията на ДОС за общообразователната подготовка и ДОС за оценяване;

1.2.4.  Включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.

1.3. Планиране и използване на ИКТ в урока;

1.3.1. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението;

1.3.2. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци.

 

Дейност 2Оценяване и самооценяване

1. Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на постиженията на учениците (формални, неформални, вътрешни, външни форми на оценяване, самооценяване и взаимно оценяване);

2. Установяване на входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове, в триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване:

2.1. Установени дефицити и набелязване на мерки;

3. Изготвяне и утвърждаване на график за датите за контролни и класните работи предварителното му оповестяване на учениците и на родителите;

4. Изготвяне на критерии за оценяване, запознаване на учениците и родителите им с тях.

5. Изграждане на умения у учениците за самооценяване чрез използване на адекватни критерии и показатели;

6. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

7. Анализ на резултатите и постиженията на учениците: средните резултати на училището от националното външно оценяване, средните резултати за областта, средните резултати за страната.

 

Дейност 3Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик

1. Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците:

1.1. Изграждане на политики за подкрепа за личностно развитие на ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование:

1.1.1. Подкрепа за личностно развитие на ученика (мерки за обща и допълнителна подкрепа).

1.1.2. Изграждане на позитивен организационен климат;

1.1.3. Утвърждаване на позитивна дисциплина;

1.1.4. Развитие на училищната общност.

2. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката;

3. Утвърждаване на позитивен организационен климат в институцията:

3.1. Планиране и реализация на дейности по осигуряване на обучение и възпитание в здравословна, безопасна и сигурна среда, зачитане на учениците като активни участници в образователния процес.

3.2. Осигуряване на условия за формиране на патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности чрез участие на учениците в:

а) организиране и провеждане на училищни празници и събития съобразно календара на националните, общинските, местните, професионалните и културните дати и празници;

б) ритуализацията на училищния живот;

3.3. Участие в организиране и провеждане на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда.

3.4. Изграждане на училище без агресия;

3.5. Развиване на система за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците, като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.

4. Утвърждаване на позитивна дисциплина:

4.1. Приемане на правила за поведение в паралелката.

4.2. Приемане, утвърждаване и спазване на етичния кодекс на общността.

4.3. Реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията.

4.4. Поощряване на учениците с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

4.6. Осигуряване на кариерно ориентиране на учениците.

5. Утвърждаване на институционални политики за подкрепа на инициативността и участието на учениците чрез подходящи за възрастта им включващи демократични практики, като:

5.1. Участие в създадените форми на ученическо самоуправление и представителство;

5.2. Участие в организиране и провеждане на доброволчески дейности във и извън училище;

5.3. Участие в поддържане на училищни медии (вестник).

5.4. Участие в обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност.

 

Дейност 4Повишаване резултатите от обучението

1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО в края на IV и на VII клас.

2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция;

3. Консултиране на учениците;

4. Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължаване на обучението по общата при постигане изискванията на учебната програма за ученици със СОП, които са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план;

5. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни причини.

6. Подготовка на ученици за участие в състезания, олимпиади, конкурси и др.

  

Оперативна цел 4: Партньорство и сътрудничество разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, създаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и общественост.

 

Дейност 1Партньорство между преките участници в училищното образование

1. Изграждане на механизъм за партньорство между преките участници в училищното образование;

1.1.Създадени условия за подкрепа на млади учители – наставничество;

1.2. Включване на учителите в управлението на промените в училището: сформиране на екипи и комисии;

2. Приети мерки за ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическия екип, обществения съвет, настоятелството и ученическото самоуправление;

2.1. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност;

2.2. Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез организиране на родителски срещи и инициативи на паралелките;

2.3. Реализиране на дейности за проучване нагласите и отношенията на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта;

2.4. Провеждане на разяснителни кампании сред родителите на общи родителски срещи (прием, първи учебен ден, организация и провеждане на НВО, др.);

2.5. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности.

а) коледнен и великденски базари;

б) празници на словото;

в) училищни изложби;

г) форуми за превенция на агресията и насилието;

д) участие в акции за събиране на помощи за деца в тежко социално положение;

е) ден на таланта и др.

3. Сътрудничество със социалните партньори при разработване на концепции, вътрешнонормативни документи, квалификация, предложения, мнения, становища по съвместни проекти, модернизиране на материалната база на институцията.

 

Дейност 2Взаимодействие със заинтересовани страни

1. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление:

1.1. Партньорство с висши училища и обучаващи организации за организиране на продължаваща квалификация на учителите;

1.2. Партньорство с други училища в областта и страната за обмяна на добри педагогически практики, за организирането на различни състезания и културни събития;

1.3 Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието;

2. Взаимодействие с дирекция „Социално подпомагане“, Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията

 

VIИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО

 

1.    Утвърдена Стратегия за развитие на училището;

2.    Утвърден план за действие и финансиране за съответната учебна година;

3.    Приет бюджет на училището, тримесечни отчети.

4.    Разработени и утвърдени училищни учебни планове.

5.    Разработена и утвърдена програма за целодневна организация.

6.    Изградени училищни комисии и екипи.

7.    Разработена или актуализирана система за финансово управление и контрол (СФУК).

8.    Наличие на училищен сайт с актуална информация.

9.    Утвърдена процедура по постъпване, приемане и разходване на извънбюджетните средства:

10.1.    Относителен дял (%) приходи от наеми, проекти, спонсорства дарения спрямо общия бюджет на училището;

10.2.   Брой договори за привличане на алтернативни източници за финансиране.

11.    Относителен дял (%) на педагогическите специалисти, участвали през календарната година в продължаваща квалификация;

12.    Относителен дял (%) на педагогическите специалисти, участвали през календарната година в 16 учебни часа вътрешноинституционална квалификация;

13.    Относителен дял (%) на педагогическите специалисти, участвали през календарната година в обучения, организирани от специализирани обслужващи звена, от висши училища, научни организации или от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от МОН;

14.    Публикуване на интернет страницата на училището на вътрешноинституционални документи;

15.    Наличие на училищен архив и актуализиран правилник за архивиране на документите, утвърдена номенклатура на делата съгласно изискванията на Държавен архив;

16.    Наличен библиотечен фонд;

17. Проведена инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба;

18.    Утвърдени правила за подбор, сключване и прекратяване на трудови договори;

19.    Утвърдени правила и критерии за оценка труда на персонала;

20.    Създадени безопасни условия за обучение, възпитание и труд;

21.    Утвърдена програма за занимания по интереси и сформирани различни форми (клубове, школи, секции, ателието и др.), съобразени с интересите на учениците и възможностите на училището;

22.    Изградена достъпна образователна и физическа среда;

23.    Създаден пакет с разработени материали за диференцирано обучение според равнището на справяне на учениците.

24.    Брой извършени взаимни наблюдения на уроци, брой попълнени карти за наблюдение на урока;

25.    Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили изпитите от НВО към общия брой ученици съответно в ІV и VІІ;

26.    Относителен дял ( в %) на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици;

27.    Относителен дял ( в %) на повтарящите ученици към общия брой ученици;

28.    Относителен дял (в процент) на успешно завършилите (и получили документ) ученици със СОП;

29.    Относителен дял ( в %) на отпадналите по различни причини от обучение ученици към броя на учениците за учебната година;

30.    Намаляване броя на отсъствията на учениците и контрол на посещаемостта;

31.    Брой на учениците – второгодници;

32.    Брой проведени срещи с институции: дирекция „социално подпомагане“, Агенцията за закрила на детето, структурите на полицията, представители на с местната общественост, социални партньори;

33.    Брой проведени инициативи с включване на родители: проведени заседания на педагогическия съвет с присъствието на представители на родителската общност, родителски срещи, проведени проучвания, анкети;

34.    Брой на реализирани дейности, мотивиращи учениците за усвояване на допълнителни знания и умения;

35.    Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.;

36.    Брой учители, подготвили ученици на състезания, олимпиади и др.;

37.    Утвърдена система за поощрения и награди на ученици и учители за активно включване в извънкласните и извънучилищни дейности;

38.    Брой ресурсни учители, назначени педагогически съветник и/или психолог, логопед в училище и организация на работата им за активна подкрепа на възпитателната дейност;