Вътрешни правила за преминаване на ученици към ОРЕС

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

УТВЪРЖДАВАМ!

 

          /КАНЕЛИЯ КОСТОВА –

                                       ДИРЕКТОР НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
КЪМ ОБУЧЕНИЕ 
ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  (ОРЕС)

В УСЛОВИЯТА НА КОВИД -19
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Вътрешните правила са изработени на основание чл. 115а от ЗПУО и чл. 40а - 40и от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

 1. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл.2. Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е преустановен, след заповед на министъра на образованието и науката обучението на всички ученици, записани в дневна и индивидуална форма на обучение, се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (чл.115а, ал.1 от ЗПУО и чл.40а от Наредба № 10)

Чл.3. По избор на ученика при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО (изборът на училище за малолетни ученици се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните - от учениците със съгласието на техните родители) след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява за ученик, записан в дневна или индивидуална форма на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище (чл.115а, ал.3 от ЗПУО и чл.40а, ал.3 от Наредба № 10).

Чл.4. При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна и индивидуална форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка (чл.115а. ал. 4 от ЗПУО и чл.40а. ал.4 от Наредба № 10):

 1.  ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
 2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
 3.     по избор на ученика или родителя при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Чл.5. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване (чл.115а, ал.6 от ЗПУО).

Ill.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл.6. Преминаването към ОЕСР се извършва след подаване на следните документи:

 1. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна

среда.

 1. Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние в електронна среда и в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Декларация за необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие на ученика в обучението в електронна среда от разстояние по образец на МОН.

Чл.7. Документите по чл.6 се подават в канцеларията на училището от родителите на малолетните ученици, а за непълнолетните - от учениците със съгласието на техните родители.

Чл.8. Образци на документите по чл.6 са публикувани на интернет страницата на училището.

Чл.9. Документите по чл.6 се подават от името на двамата родители.

Чл.10. Ако детето/ученика се отглежда от един родител към документите по ал.6 се добавя документ удостоверяващ причината за отсъствието на другия родител (съдебно бракоразводно решение, смъртен акт или собственоръчно подписана декларация, удостоверяваща причината за отсъствие на другия родител).

Чл.11. Ако преминаването към ОЕСР е по здравословни причини и присъствието на детето/ученика в училище поставя в риск живота или здравето му, здравословни причини на ученика се удостоверяват с медицински документ.

Чл.12. Ако присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лице, с което живее на един адрес се представя документ удостоверяващ здравословните причини на съответното лице и документ удостоверяващ адреса, на който живеят ученика и лицето в риск.

Чл.13. При преминаване към ОЕСР по чл.4, ал.1 и ал.2 директорът издава заповед (чл.40г, ал.4 от Наредба № 10).

Чл.14. (1) Преминаването към ОЕСР по чл.4, ал.3 по избор на ученика или родителя при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО става след разрешение на началника на регионалното управление на образованието след изпращане на мотивиран доклад от директора на училището.

 1. Докладът до началника на РУО, София - град, съдържа информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента на подаване на документите. (чл.40д, ал.2 от Наредба № 10)
 2. След разрешение на началника на РУО директорът издава заповед за преминаване на ученика към ОЕСР.

Чл.15. (1) Когато е подадено заявление до решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището.

(2) За времето на отсъствие не се пишат отсъствия на ученика.

 1. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл.16.Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични условия за участието в обучението от разстояние в електронна среда, а когато той е непълнолетен - те се осигуряват от родителите му. (чл.40а, ал.7 от Наредба № 10)

Чл.17. Обучението от разстояние в електронна среда по чл.4, ал.1 и ал.2 започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението, а по.ал.3 - след получаване на разрешение от началника на РУО. (чл.40ж, ал.1 от Наредба № 10)

Чл.18. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. (чл.40б, ал.1 от Наредба № 10)

Чл.19. (1) Всеки преподавател изготвя график за изпращане на материали по съответния учебен предмет и за получаване на обратна връзка от ученика.

(2) Графикът за дистанционните учебни часове, за текущата обратна връзка и оценяването по учебни предмети от учебния план, по който се обучава ученика се утвърждава от директора и се публикува на интернет страницата на училището.

Чл.20. Обучението на даден ученик в електронна среда от разстояние спира за периода на обучение от разстояние в електронна среда на паралелката, в която ученикът е записан (паралелката е карантинирана) като за този период ученикът се обучава с паралелката си. (чл.40ж, ал.4 от Наредба № 10)

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

Чл.21. Родителят се задължава (чл.40е, ал.1 от Наредба № 10 )

 1. да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;
 2. да поддържа редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;
 3. да съдейства за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;
 4. да осигури редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;
 5. да подпомага процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Чл.22. Обучението в електронна среда от разстояние се прекратява:

 1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
 2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;
 3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията по чл. 40г, ал. 1 и по чл. 40д, ал. 1 задължения.