НВО 4 клас

Заповед с график на провеждане на изпитите - ТУК.

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с провеждане на НВО в четвърти клас, Ви предоставяме следната информация:

 

1. НВО се провежда, както следва:

· Български език и литература – 29 май 2023г.

· Математика – 30 май 2023г.

1. Изпитите се провеждат едновременно за всички ученици от ІV-ти клас в рамките на един астрономичен час – 60 мин.:

· Начало на изпитванията – 10.00 ч.

· Край на изпитванията – 11.00 ч.

 

2. За учениците със СОП е определено допълнително време 30 мин.

3.

2.Получаване и предаване на изпитните тестове от квестора

· След получаването на изпитните тестове квесторът ги раздава на учениците в залата, прави инструктаж за начина на работа с теста и записва часа за начало на изпита.

· При необходимост от подмяна на индивидуална бланка за отговорите преди началото на изпита или до 30 минути след него, квесторът осигурява на ученика нова бланка.

· След приключване на изпита квесторите от залите предават /в помещение с видеонаблюдение/ на директора на училището изпитните работи.

 

3.Съхранение и сверяване на изпитните работи

· При възникнала необходимост от сверяване на оригинална изпитна работа със сканираното ѝ изображение директорът на училището, в което е постъпило искане от ученик, уведомява началника на РУО, а той от своя страна – председателя на РКПОИР.

· Председателят на РКПОИР предприема необходимото за сравняване на сканираното изображение с оригиналната изпитна работа и уведомява директора на съответното училище за резултатите.

 

4. Запознаване на учениците с индивидуалните работи

· Индивидуалните резултати от НВО може да се проверяват в електронната система на страницата на МОН, като достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и индивидуален идентификационен код.

· Запознаване с оценената изпитна работа на ученика се осъществява при условия и ред, определени със заповед на началника на РУО, като при влизане в системата:

- ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всяка задача;

- Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

- Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.