Стратегия

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                             УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

                                /Канелия Костова -

                                                             Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

               Одобрил:

                                                              Председател на ОС…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ

ЗА  РАЗВИТИЕ

НА 171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„СТОИЛ  ПОПОВ” ГР. НОВИ  ИСКЪР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

171 Основно училище „Стоил Попов”

 

 

                  За периода от 2022/2023 учебна година до 2026/2027 учебна година

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 171 Основно училище „Стоил Попов”

 

 Кратки  исторически  данни:

 През ХІХ в., когато се появяват първите училища, по-будните кумаричани започват да мислят за образованието на децата си. Един от тях е бащата на Стоил Попов.Той изпраща сина си в Куриловския манастир, където игуменът учи на четмо и писмо българчетата. Стоил е добър и трудолюбив ученик. Получил солидно за времето образование, се обръща към старейшините, управляващи селото, да му съдействат да отвори училище. Те подкрепят идеята и на 14 януари 1864 година отваря врати първото училище в село Кумарица, помещаващо се в бащината къща на Стоил Попов. Първоначално в него учат 15 ученици, разпределени в два класа.

През 1878 година училището е официално регистрирано от новото Временно руско управление. В него се обучават деца, както от село Кумарица, така и от съседните села. Обществеността помни имената на учителите: Тодор Ковачев, Боне Найденов, Спас Бенев. За по-нататъшното  развитие на училището говорят:

1882 година – Построява се първата училищна сграда с четири класни стаи в двора на сегашното училище;

1922 година – С Министерски указ № 1821 от 20 май училището се обявява за прогимназия;

1927 година – Започва строежът на първия етап на новата прогимназия;

1962 година – С труда на учители и ученици са построени физкултурен салон и работилници;

1972 година – Училището в кв. Славовци става филиал на 171 ОУ „ Стоил Попов”;

2017 година – Построен е училищен стол.

Историята на 171 ОУ „ Стоил Попов” е свързана с имената на директорите: Гроздан Митов, Никола Деков, Стефан Христов, Георги Колев, Иван Кръстев, Зоя Найденова, Надка Спасова, Татяна Михайлова, Весела Иванова.

 Гордост за училището са неговите възпитаници: писателите Николай Янков, учредител на издателство „Отечество”; Радой Киров и Славчо Донков; актьорите Невена Коканова, Димитър Коканов и Иван Иванов; проф.д-р на историческите науки Йорданка Юрукова, лекарите-хирурзи доц. Георги Иванов и доц. Славейко Веселинов.

Животът на 171 ОУ „Стоил Попов” от създаването му до днес е съхранен в Летописна книга и много автентични документи, съхранявани в училището.

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2018/2019

225

9

2019/2020

234

10

2020/2021

257

11

2021/2022

285

12

2022/2023

304

13

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагог. персонал

ПКС и научна степен

2018/2019

5,5

18

Магистър, бакалавър

11

2019/2020

5,5

18

Магистър, бакалавър

16

2020/2021

5,5

21

Магистър, бакалавър

17

2021/2022

5,5

23,5

Магистър, бакалавър - 23

17

2022/2023

6,5

24,5

Магистър, бакалавър - 24

17

 

 

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран педагогически персонал

- Успешна реализация на план-приема на ученици

- Увеличаване броя  на ученици в последните години, което осигурява финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет

- Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите им

- Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси

 - Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети

- Съвместна работа по проекти на учители, ученици, родители

- Провеждане на ефективно ОРЕС

- Предоставяне на качествено образование

- Включване на учителите в различни форми на квалификация

- Предприемане на мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците

- Обновяване  на сградния фонд

- Ефективна дейност на Училищното настоятелство

- Изграждане на ефективно ученическо самоуправление

- Провеждане на индивидуални консултации

- Утвърждаване на традиции и символи на училището

- Повишаване дигиталните умения на педагогическия персонал

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

- Понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици

- Незаинтересованост на част от родителите, недостатъчна и ефективна комуникация и взаимодействие учител-ученик-родител

 

- Недостиг на финансиране

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците

- Недостатъчно познаване на нормативната уредба от педагогическия персонал

 • Малка част от родителите не желаят ученическа униформа

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА 171 Основно училище  „Стоил Попов” ДО 2024 ГОДИНА

 

МИСИЯ

            1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, европейските образователни стандарти както и всички поднормативни актове, касаещи образователната ситема.

            2. Осигуряване на оптимални условия за формиране на добре подготвени за личностна и социална реализация млади хора в съответствие с динамиката на съвременното общество, което изисква познания в областта на модерните технологии за информация и комуникация, умения за социален диалог, професионални компетентности и готовност за учене през целия живот.

            3. Цялостна учебна и възпитателна работа, насочена към изграждането на личности с изразена индивидуалност, умения за работа в екип, гражданско съзнание и поведение, които да се проявяват като хора, отговорни и толерантни към различията, със загриженост и зачитане на човешкото достойнство, както и нетърпими и противодействащи срещу всякакви прояви на агресия, насилие и тормоз.

4. Провеждане на учебно-възпитателната дейност съобразно обстоятелствата, наложени от епидемия

 

ВИЗИЯ

            1. 171 ОУ  „Стоил Попов” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:

            - начален етап: 1– 4 клас;

            - прогимназиален етап: 5 – 7клас, съгласно новата образователна структура.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на ЗПУО.

            3. С автономията, която ни позволява ЗПУО, ние ще разработим програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

            4. Ще вземем мерки, за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

            5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

            6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

            7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

            8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

            9. Ще изискваме ученическата униформа да се наложи като символ и разпознаваемост на нашите ученици.

10. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим медицинското обслужване, както и участието ни в  програмите: „Училищен плод“, „Училищно мляко”, поддържане на здравословно хранене в училищните бюфет и стол, както и спазване на всички противоепидемични мерки в условия на пандемия.

11. Ще се провежда ефективно ОРЕС чрез използване на електронни платформи и ресурси.

11. Работата ни ще се  базира на принципите на  равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищно образование, като се съхранява културното многообразие и приобщаване чрез българския език в духа на хуманизъм и основните принципи на толерантността.

 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО:

 • Издигане качеството на училищното образование чрез:
 • усвояване на българския книжовен език;
 • иновативни методи на преподаване;
 • интерактивни уроци;
 • квалифицирани специалисти;
 • прилагане на компетентностния подход;
 • формиране на умения за прилагане на усвоените знания
 • Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;
 • Патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на учениците;
 • Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности;
 • Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
 • Предоставяне на равни възможности за обучение и възпитание;
 • Приобщаване на ученици;
 • Противодействие на тормоза и насилието;
 • Избираема подготовка, която удовлетворява потребностите и интересите на учениците и отговаря на очакванията на родителите;
 •       Повишаване писмената грамотност на учениците по български език и литература;
 •      Постигане на отлични резултати на НВО ІV и много добри VІІ клас;
 •       Утвърждаване на екипната форма на работа на учителите, усъвършенстване системата за квалификация за постигане на висок професионализъм на педагогическия екип;
 •     Осигуряване на извънкласни форми за свободно време и изява на тяхната дейност;
 •       Въвеждане на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности и ученици от етнически малцинства;
 •     Включване в национални и европейски програми и проекти;
 •     Взаимодействие с родителската общност;
 •     Формиращо оценяване и самооценяване;
 •     Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора;
 • Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ:

      -   Издигане  качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС;

      - Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност;

      -  Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети;

      -  Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейност;

      -   Използване на различни форми за мотивиране на персонала;

      -  Използване ресурсите на национални и европейски програми и проекти за повишаване на мотивацията и обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ:

-  Разширяване на автономността на субектите в училище;

-  Хуманизация на процеса на образование;

-  Иновативност и творчество;

-  Толерантност и позитивна етика.

 

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА:

       -  Чрез средства от бюджета на училищната общност;

       - Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците;

       -  Чрез кандидатстване по проекти;

       -  Собствени приходи – рента от обработваемите от кооперация „Пчела“ земи на училището.

       -  Дарения

 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ”

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии,  целодневно обучение

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав

Делегиран бюджет, синдикати, проект „Квалификация“

постоянен

3.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

4.

Продължаване на работата по програми „Ученическо хранене“, „Училищен плод“, „Без свободен час“, „Училищно мляко“, проект, „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“, „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, „Образование за утрешния ден“, „Спорт, игри, забавления“, външна площадка за БДП

Министерство на земеделието и храните и Министерство на образованието и науката, СО

постоянен

5.

Провеждане на извънкласни дейности по Правилата на СО

Фирми и организациии

всяка учебна година

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети;

- Формиращо оценяване и самооценяване;

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители;

- Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС;

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие;

Сътрудничество и участие на учителя в екипи за осъществяване на необходимата подкрепа на личностното развитие на децата и учениците съвместно с други педагогически специалисти

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

- повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

- провеждане на целенасочен подбор на новоназначени учители, притежаващи висока квалификация, владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти; приоритетно привличане на учители-бивши възпитаници на училището;

2. Обмен на добри педагогически практики на училищно и междуучилищно ниво;

3. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими ресурси;

4. Използване на интерактивни методи на обучение;

5. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети;

6. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение;

7. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети;

8. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания;

9. Съвместна работа по образователни проекти;

10. Повишаване нивото и спазване на трудовата дисциплина;

11. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност;

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници;

- Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище, сформиране на работещ УС;

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите;

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители;

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт /ИУЧ, ФУЧ, ФВС, СД/;

5. Утвърждаване на традиции, символи и ритуализация на училищния живот /задължителна ученическа униформа/;

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти;

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители;

8. Превенция на агресията, тормоза, насилието и други негативни прояви в училищната общност

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите;

10. Повишаване дигиталните умения и знания на учения и създаване на условия за провеждане на ефективен учебен процес от дистанция.

- Ефективна управленска дейност

Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

- включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии;

- организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система;

- изграждане на ръководен екип;

- създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала

1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет и нормативната уредба;

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС;

3. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс и избор на Комисия по етика;

4. Целенасочена работа на управленския екип съвместно със социалните партньори за подобряване на психологическия климат в училище чрез създаване на сигурност, възможности за развитие, признание и чувство за принадлежност, чрез регламентиранена подбора, задържането и освобождаването на кадрите;

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите, включително чрез изнесени обучения;

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора

Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици. Работа с Обществения съвет.

- Материална база и допълнително финансиране

1. Повишаванена квалификацията на икономическия екип в училище – гл. счетоводител, ЗАС;

2. Работа по привличане на спонсори и дарители;

3. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ;

4. Естетизация на училищния двор;

6. Оформяне кътове на книгата;

7. Осигуряване на нови компютри лаптопи за учителите и кл.стаи;

8. Основен ремонт на помощната сграда;

9. Текущи ремонти на кабинети и помещения;

12. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения

- Ефективна маркетингова стратегия

1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището;

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата;

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици

 

 

 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 

             Стратегията е изготвена въз основа на влезлия в сила от 01.08.2016 година Закон за предучилищното и училищното образование и изменение и допълнение на ЗПУО, приети от 48 НС на 27 януари 2023г.

             Стратегията е гаранция за развитието на 171 ОУ „Стоил Попов” в  периода 2023–2027г.

            

 

 

171 ОУ „СТОИЛ  ПОПОВ” – ДНЕС

 

Материално-техническа база

 

171 ОУ „Стоил Попов”разполага с две двуетажни основни сгради, в които се извършва учебно-възпитателна дейност и помощни със следните предназначения: училищен стол, парно отделение, санитарни възли, свързани с основната сграда с топла връзка. В едната от основните сгради са разположени 9 класни стаи, учителска стая, кабинет на директора и стая на ЗАС. В малката сграда се намират кл. стая, стая за реквизит, физкултурен салон, медицински кабинет и компютърен кабинет. Във всички класни стаи са инсталирани лаптопи и мултимедии. На разположение в учителската стая са компютърна конфигурация, копиращи устройства и необходимата за учебно-възпитателния процес техника. Компютърният кабинет е оборудван със съвременни средства на информационните технологии. Материално-техническата  база е обновена:

 • ремонт на класните стаи и на коридори в двете сгради;
 • ремонт на дирекцията;
 • модулни конфигурации - бюра, шкафове;
 • естетизация на околната среда - вътрешна и външна;
 • основен ремонт на санитарните възли;
 • ремонт на физкултурния салон и оборудване със спортно-технически съоръжения;
 • новопостроен училищен стол;
 • обезпечаване на учебно-възпитателния процес с необходимата техника и консумативи;

 

Учебно-възпитателна дейност

 

171 Основно училище „ Стоил Попов” е второто по големина в район „Нови Искър”. Образование и възпитание тук получават 277 ученици, разпределени в 8 паралелки от начален етап на обучение и 4 паралелки от прогимназиален етап.  Училището осъществява рекламно-информационна дейност, която включва:

 • Провеждане на родителски срещи;
 • Изготвяне и разпространение на рекламни брошури във връзка с приема;
 • Участия в изяви и мероприятия, организирани от район Нови Искър.
 • Провеждане на училищни празници и тържества с участието на родители и общественици.
 • Поддържане на актуални сайт и ФБ страница на училището   

         В резултат на това училището е прието от обществеността и родителите със своя собствен облик, който отговаря на променящите се потребности на учениците и е съобразен с новите тенденции и методи на образованието. Учениците участват в извънкласни дейности:

 • Клуб „Народни танци”
 • Клуб „Карате”
 • Клуб „Английски език”, училища Фарос

 

Самооценка на 171 ОУ „Стоил Попов”:

 

 1. Обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение до 13г. от района;
 2. Пълняемост на паралелките съобразно нормативната уредба;
 3. Няма отпаднали ученици;
 4. Допълнителна работа с учениците, имащи обучителни проблеми;
 5. Квалифицирана подкрепа за учениците със СОП от ресурсен учител, логопед и психолог;
 6. Кадрова осигуреност с квалифицирани учители;
 7. Системно участие на учителите в различни квалификационни форми и обучения.
 8. Все по-широко използване на ИКТ, мултимедийни продукти в обучението, електронни платформи за дистанзионно обучение;
 9. Много добри резултати на НВО IV и VII кл.
 10. Много добро представяне на ученическите отбори в спортни състезания.
 11. Участие на училището в районни мероприятия,  посещения в институции.
 12. Сайт и ФБ страница на училището.
 13. Обновяване на МТБ според възможностите на бюджета.
 14. Наличие на иновативна училищна библиотека.
 15. Наличие на добра спортна база.

 

 

АНАЛИЗ  НА  ЗАОБИКАЛЯЩАТА  СРЕДА

 

 

      Училището е най-старото и най-голямо основно училище в район Нови Искър. 171 ОУ „Стоил Попов” има свой облик сред обществеността и родителската общност. В непосредствена близост се намират три училища: 170 СОУ „В. Левски”, 172 ОУ „Христо Ботев” и 179 ОУ „Васил Левски”.

            В последните години приемът на ученици в първи клас се състои от 2 паралелки, увеличава се броят на учениците в училището. Паралелките в училището са с максимална пълняемост, съответстваща на нормативната уредба.

     Училището разполага с обновена и осъвременена материално-техническа база, квалифициран преподавателски състав и извънкласни дейности. В услуга на бързата и коректна комуникация между родители, ученици и преподаватели съществува училищен сайт 171ou, фейсбук страница.

      Като положителен се очертава фактът, че до училището има удобни транспортни връзки, които са улеснение както за учениците, така и за родителите им.

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ  ИНСТИТУЦИИ,  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПАРТНЬОРИ:

 

 • Съвместна дейност с район „Нови Искър”;
 • Столична община;
 • МОН, РУО на МОН – гр. София;
 • Партньорство с различни образователни институции;
 • Подкрепа от ЗКПУ „Пчела“ кв. Кумарица;
 • Взаимодействие с неправителствени организации;
 • Взаимодействие със синдикални организации.

 

РАБОТА  ПО  ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

 

Проекти:

Програма на фонд Земеделие „Училищен плод“;

Програма на фонд Земеделие „Училищно мляко“;

НП Програма „Без свободен час“;

НП „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“;

НП „Заедно за всяко дете“ модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“;

НП „ Заедно в изкуствата и спорта“;

ИКТ;

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ модул 5 „Площадки за обучение по БДП“;

НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“