План за квалификационна дейност за учебната 2021/2022 година

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54


                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                         УТВЪРЖДАВАМ!..............................................

                                                                                                                                                                 ДИРЕКТОР: Канелия Костова

                                                                                                                                                                        /име, фамилия, подпис и                                                                                                                                              

                                                                                                                                        Съгласувал!

                                                                                                                               Председател на СО СБУ………………

 

 

 

 

 

ПЛАН

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

НА 171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОИЛ ПОПОВ“

 

Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със:

 1. Стратегията за развитие на образователната институция.
 2. Установените потребности за повишаване на квалификацията.
 3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаваща квалификация, определяни ежегодно от МОН.
 4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия съвет, утвърдени от директора, които са част от настоящия план.
 5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти.

 

І. ЦЕЛИ:

 1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка, създаване на мотивационна среда за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
 2. Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешноинституционална и извънинституционална квалификация, с цел качествено обучение и успешна реализация на учениците.
 3. Обучение на учителите за въвеждане на иновации и развиване на ключовите компетентности на учениците.
 4. Осигуряване на качествено образование, което съчетава училищните и националните традиции със съвременните образователни тенденции.

 

ІІ. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ

 1. Самоусъвършенстване на учителите чрез вътрешноинституционална система за квалификация.
 2. Стимулиране на учителите за ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и въвеждане на иновации в образователния процес.
 3. Създаване на условия за конструктивна и ефективна работна среда, развиване на уменията за екипна работа, с цел постигане на напредък в резултатите от обучението.
 4. Утвърждаване на методическите обединения като работеща форма за професионално самоусъвършенстване.
 5. Използване на механизмите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за кариерното развитие на учителите.
 6. Развиване на умения за използване на нови и разнообразни форми за проверка и оценка на знанията, в съответствие с новите образователни изисквания.
 7. Усъвършенстване на методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.
 8. Развиване на уменията за екипна работа, анализ и оценка на резултатите.

 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)

 

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ  (планира се при установена необходимост

 

Вид квалификация / Тема

Организационна форма

/лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми, открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти, резултати и анализи на педагогически изследвания и постижения, споделяне на иновативни практики/

Време на провеждане

 

 

Целева група

/брой участници/

 

 

 

 

 

Ръководител/отговорник за провежданата квалификационна форма

 

 

 

 

 

Брой академични часове

Вътрешноинституционална квалификация:

1. Реализация на План за обучение в условия на КОВИД /запознаване с плана/

Беседа

09.2021г.

Учители -24

 

 

 

Зам.-директор УД

 

 

 

4ч.

Вътрешноинституционална квалификация:

2.Запознаване с новите приложения в Школо

Методическа

практика

11.2021г.

Учители -24

 

 

 

Галя Кошутанска

 

 

4ч.

Вътрешноинституционална квалификация:

3. В електронната библиотека

 

 

 

Споделяне на иновативни практики

 

 

 

12.2021г.;

 

 

 

 

Учители - 24

 

 

 

 

Галя Кошутанска

 

 

 

4ч.

Вътрешноинституционална квалификация:

4. Емоционалната устойчивост на учителя в условия на кризи

Открита практика

01.2022г.

Учители -24

 

 

 

Психолог, медицински специалист

 

 

2ч.

Вътрешноинституционална квалификация:

5. С поглед към бъдещето – ден отворените врати в училището

Тренинг

03.2022г.

Учители -24

 

 

 

Учители ИТ

 

 

 

2ч.

Забележка: в колона „Вид квалификация / Тема“ за вид се вписва вътрешноинституционална или въвеждаща квалификация.

 

 

 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Тема

Организационна форма

/курс, семинар, тренинг, школа, практикум, лектория, уебинар, специализации и др./

Време на провеждане

Целева група

/брой участници/

 

Брой

академични часове

 

 

 

Източник на финансиране

 1. Методика за обучение  на децата и учениците по БДП

курс

09.2021г.

Учители 21

32

 

бюджет

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол №15/09.09.2021г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

 1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната година.
 2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година.