Форми на обучение

                                                             З А П О В Е Д

                                                     № РД-548/13.09.2021г.

          На  основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.30, ал.3 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и Протокол №15/09.09.2021г. от заседание на педагогически съвет

 

                                                         УТВЪРЖДАВАМ:

1. Дневна форма на обучение на учениците в 171 ОУ „Стоил Попов“ за учебната 2021/2022г.

 

                                                          НАРЕЖДАМ:

 

  1. Организацията и провеждането на учебния процес в дневна форма на обучение да се осъществява съобразно нормативната уредба.

 

                                                                                Канелия Костова

                                                                                              /Директор на 171 ОУ „Стоил Попов/