Правила за квалификация на педагогическия и непедагогическия персонал в 171 ОУ "Стоил Попов"

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

                                                             УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

                                                                 /Канелия Костова -

                                                             Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А

ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 171 ОУ СТОИЛ ПОПОВ

 

 

 

/Предложените правила са приети на заседание на педагогически съвет с протокол №15/09.09.2021г. и са утвърдени със заповед №РД-17/15.09.2021г. на директора на 171 ОУ «Стоил Попов»/

 

 

 

 

 

Общи положения

Чл. 1. Този документ определя правилата за участие на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в квалификационната дейност и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците.

Чл. 2. Правилата определят начина, реда и финансирането на професионалната квалификация.

Чл. 3. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал имат право да повишават образованието и професионалната си квалификация и да получават информация за възможностите за това.

Чл. 4. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на квалификацията се договарят между директора на училището и обучаващата институция.

 1. Участници в квалификационната дейност

Чл. 5. Участниците в квалификационната дейност са:

  1. Педагогическите специалисти
  2. Непедагогическият персонал.
 1. Принципи и критерии

Чл. 6. Квалификационната дейност трябва да отговаря на следните изисквания:

-  да е адекватна;

-  да е актуална;

- да е обвързана с професионалното и кариерното развитие на квалифициращия се;

- да осигурява равен достъп, в зависимост от заеманата длъжност;

- да е индивидуализирана – предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и интереси на служителите;

      - да е ефективна – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на служителите.

 1. Етапи на реализиране на квалификационната дейност

Чл. 7. Етапите за организацията и осъществяването на квалификационната дейност са:

  1. анализ на кадровия потенциал;
  2. идентифициране на потребностите;
  3. определяне на приоритетите;
  4. планиране;
  5. финансово осигуряване;
  6. организиране и провеждане;
  7. анализ и оценка на ефективността.
 1. Правила за участие на педагогическите специалисти в квалификационната дейност

Чл. 8. Педагогическият съвет избира комисия по квалификационната дейност (ККД), която е в състав:

  1. Председател – заместник-директор по учебната дейност, в чийто ресор е квалификационната дейност;
  2. Членове – председателите на методическите обединения.

Чл. 9. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно равнище се осъществява по план за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година от комисията за квалификационна дейност (ККД), съгласува се с директора и се приема на заседание на ПС.

Чл. 10. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:

 1. Да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри.
 2. Да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и да съдейства за тяхното професионално развитие.

Чл. 11. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището.

Чл. 12. Правила за провеждане на вътрешноинституционална квалификация:

 • Покана до педагогическите специалисти за участие във вътрешноинституционалната квалификационна дейност с определени дата, място, тема, ръководител и продължителност на провеждане;
 • Попълнени карти от проведена вътрешноинституционалан квалификационна дейност, заверени с подпис и печат на директора, съдържащи информация за: тема на квалификацията, организационна форма, дата и  място на провеждане, времетраене в академични часове, работни материали, ръководител
 • Присъствени списъци с трите имена, длъжност и подпис на всеки участник в квалификацията;
 • Ксерокопие на работните материали от проведената квалификация на хартиен носител;
 • Финансова справка в свободен формат при изразходвани средства за проведената форма;
 • Индивидуални карти за отчитане на вътрешноинституционалната квалификация на всеки педагогически специалист за учебната година в академични часове;
 • Правилата се съгласуват на ПС и се утвърждават от директора

Чл. 13. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията: по собствено желание; по препоръка на ККД; по препоръка на училищното ръководство или по препоръка на експерти от РУО и МОН.

Чл. 14. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите специалисти и директора на училището по реда на чл. 234 от КТ. Могат да се включат и допълнителни условия, присъстващи в документацията на училищно ниво.

 Чл. 15. 3а участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за съответната година.

Чл. 16. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, които:

 1. преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни изисквания;
 2. заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на предучилищното и училищното образование;
 3. преминават на нова педагогическа длъжност;
 4. заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни години;
 5. предходната учебна година не са посещавали такава квалификация.

Чл. 17. При обявяване на повече от един квалификационен курс с приоритет се ползва този, който е заложен в плана за квалификационната дейност и чието съдържание и тематика са ориентирани към новостите в образователната система.

Чл. 18. Приоритетно се осигурява на председателя на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата (УКБДП) на всеки 4 години участие в курс по безопасност на движението.

Чл. 19. На всеки 2 години, на представител на комитета по условия на труд, приоритетно се осигурява курс на тази тематика.

 1. Правила за участие на непедагогическия персонал в квалификационната дейност

Чл. 20. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за  съществуващите за това възможности.

Чл. 21. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации и чрез участие в проекти и програми.

Чл. 22. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и квалификацията си:

 1. по собствено желание;
 2. по препоръка на училищното ръководство;
 3. по препоръка на експерти от съответната област.

Чл. 23. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и директора на училището по реда на чл. 234 от КТ.

VI. Мотивация и стимулиране на персонала за участие в квалификационни дейности

Чл. 25. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно равнище.

Чл. 26. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по ред, определен в нормативната уредба.

Чл. 27. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи отличия.

Чл. 28. Възможност за кариерно развитие.

Чл. 29. Допълнително заплащане на придобилите ПКС.

 1. Механизъм за финансова подкрепа

Чл. 30. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1,3% от годишния ФРЗ.

Чл. 31. Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноинституционален характер става по предложение на ККД и съгласувано с директора на училището.

Чл.  32. Вътрешноинституционалната  квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.

Чл. 33. Финансирането на продължаваща квалификация се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения, средства от проекти и програми за квалификационна дейност и др.

 • Обучаващата организация се избира съобразно предлаганите теми като определящи са потребностите на педагогическите специалисти и предлаганите финансови условия;
 • Обученията ще се провеждат на място в неучебно време;
 • Зам.-директорът УД проверява легитимността на обучителните организации в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията  на педагогическите специалист.

Чл. 34. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на служителя.

Чл. 35. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, дори и в учебно време, му се предоставя тази възможност.

Чл. 36. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна степен се заплащат от учителите.

Чл. 37. Предложените правила се утвърждават от директора на училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки член на колектива.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          КАРТА

за отчитане на вътрешноинституционалната квалификация

за учебната …………….. година

 

Тема на квалификационната

дейност

 

Организационна форма

на квалификацията

 

Дата на провеждане

 

Място на провеждане

 

Време на провеждане

в астрономически часове

Начален час:

Краен час:

Работни материали

 

Място, където се съхранява

документацията от проведения квалификационен курс

 • Компютърна презентация
 • Писмена разработка
 • Работни листи
 • Дидактически материали
 • ………………………………………..
 • ………………………………………..

Отговорник за провеждане

на квалификационната

форма

 

Списък и брой на

участниците

Трите имена на участвалия педагогически специалист

Длъжност

 

 

Потвърдил верността на вписаните данни: ………………

( име и подпис)

Дата: ……………………

Име и фамилия: ………………………………

Директор на …………………………………..