Графици

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I” № 17, тел.:02 9356050, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.ruo-sofia-grad.com

 

ГРАФИК

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от Националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-2050/28.08.2023 г., № РД09-2048/28.08.2023 г. и

 № РД09-2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката/

 

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

21-31 май 2024 г., вкл.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Предоставяне на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.

До 17 юни 2024 г., вкл.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

До 17 юни 2024 г., вкл.

Провеждане на Национално външно оценяване:

  • Български език и литература

 

  • Математика

 

  • Чужд език /по желание на ученика/

 

 

19 юни 2024 г.,

начало 09:00 часа

21 юни 2024 г.

начало 09:00 часа

20 юни 2024 г.,

начало 09:00 часа

Провеждане на изпити за проверка на способностите:

  • изобразително изкуство
  • музика
  • музика и физическо възпитание и спорт
  • физическо възпитание и спорт

 

24 юни 2024 г.

25 юни 2024 г.

25-26 юни 2024 г.

26-27 юни 2024 г.

Обявяване на резултатите от НВО.

До 02 юли 2024 г., вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

До 02 юли 2024 г., вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

08-10 юли 2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

До 12 юли 2024 г., вкл.

Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

15-17 юли 2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

До 19 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране.

22-24 юли 2024 г.

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.

25 юли 2024 г.

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране.

26 и 29 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от трети етап на класиране.

До 30 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.

31 юли и 1 август 2024 г.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране.

До 02 август 2024 г., вкл.

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране.

5 и 6 август 2024 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране.

До 7 август 2024 г., вкл.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране.

8 и 9 август 2024 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.

До 12 август 2024 г., вкл.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване.

Определя се от директора на училището до 11 септември 2024 г.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием.

До 14 септември 2024 г., вкл.