Годишен план за дейността

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

                                                УТВЪРЖДАВАМ!

                   /Канелия Костова -

                                                     Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

НА

171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

 

/Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №12/13.09.2023год. и е утвърден със заповед №РД-04/15.09.2023г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  I:

 • Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

РАЗДЕЛ  II:

 • Мисия на училището
 • Визия на училището
 • Цели на училището
 • Задачи в дейността на училището

 

РАЗДЕЛ  III:

Дейности за реализиране  на целите и  задачите

 • Административна дейност в училището
 • Социално-битова и стопанска дейност в училището
 • Честване на празници и провеждане на училищни тържества
 • Провеждане на олимпиади в училището
 • Провеждане на външно оценяване на учениците
 • Квалификационна дейност на педагогическия персонал
 • Контролна дейност в училището
 • Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет
 • Интеграционни мерки
 • Задачи и форми за работа на Комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия
 • Културно-масова и спортно-туристическа дейност

 

РАЗДЕЛ  I:

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

На Национално външно оценяване четвъртокласниците от нашето училище постигнаха много добри резултати:

 • Български език и литература

Явили се ученици: 41

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 79,83 т.

Средна оценка за 171 ОУ „Стоил Попов“: Много добър - 5,17

Среден брой точки за страната: 70,52 т.

Среден брой точки за град София: 79,39 т.

 • Математика

Явили се ученици: 41

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 69,05 т.

Средна оценка за 171 ОУ „Стоил Попов“: Много добър - 4,82

Среден брой точки за страната: 64,38 т.

Среден брой точки за град София: 72,66 т.

              Сравнителният анализ показва, че в сравнение с 2021/2022 учебна година резултатът по БЕЛ е по-нисък с 4,33т., а по математика е с 1,16т. по-висок. Средният брой точки е 74,44т. и е с 1,59т. по-нисък от предходната учебна година.

 1. Резултати на Национално външно оценяване VII кл.:
 • Български език и литература

Явили се ученици: 43

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 63,66 т.

Среден брой точки за страната: 55,04 т.

Среден брой точки за град София: 67,10т.

 • Математика

Явили се ученици: 43

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 32,93т.

Среден брой точки за страната: 35,29т.

Среден брой точки за град София: 46,62т.

              Сравнителният анализ показва, че в сравнение с 2021/2022 учебна година резултатът по БЕЛ е по-висок с 6,26т., по математика също има завишение с 2,21т. Средният брой точки е 48,29т. и е с 4,23т. по-висок от предходната учебна година

През учебната 2022/2023 година в училището са реализирани 7 национални програми:

 

 1. Национална програма „ ИКТ“ - одобрени средства за:
 • електронен дневник – Школо;
 • интернет свързаност;
 1. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 2 „Площадки за обучение по БДП“
 2. Национална програма „ Без свободен час“
 3. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“
 4. Национална програма „Равен достъп до образование в условия на кризи”, дейност 2;
 5. Национална програма „Заедно за всяко дете”, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“  2;
 6. Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на СО, проект „Спорт, игри, забавление“.

В училището са записани 314 ученици от 1 до 7 клас, разпределени в 13 паралелки и работят 28 педагогически специалисти. Учебно-възпитателният процес не може да бъде обезпечен със специалисти по БЕЛ.

 

 

РАЗДЕЛ  II:

 1. Мисия на училището:

1. Провеждане на качествен образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, европейските образователни стандарти, както и всички поднормативни актове, касаещи образователната ситема.

         2. Формиране на добре подготвени за житейска реализация млади хора, което изисква усвояване на знания в областта на модерните технологии за информация и комуникация, умения за социален диалог, професионални компетентности.

3. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността, подкрепа за преодоляване на дефицити и стимулиране на творческите заложби.

2. Визия на училището:

Утвърждаване на 171 ОУ. като училище с приоритетни дейности за формиране у учениците на ценности.  Провеждане на качествен учебно-възпитателен процес с насока за изграждане на личности. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия състав, обособяването му като екип от високоотговорни личности, които проявяват толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство и прилагат творчество и критично мислене в осъществяване на УВП.

3.Цели на училището:

 • Повишаване качеството на обучение и осигуряване на условия за пълноценно развитие на подрастващите;
 • Подобряване на резултатите от обучение по всички учебни дисциплини;
 • Внедряване на компетентностния подход в образователния процес;
 • Повишаване квалификацията на учителите за използване на нови технологии в образователния процес и съвременни методи на преподаване.
 • Усъвършенстване на дигиталните умения на учениците и учителите;
 • Изграждане на СТЕМ среда.

4.Задачи в дейността на училището:

 • Подкрепа за личностното развитие на ученика;
 • Осигуряване на безопасни условия на учене и работа;
 • Повишаване качеството на обучението по различните дисциплини чрез включване на съвременни интерактивни методи и техники;
 • Осигуряване на многообразие от дейности и възможности за избор на ученика;
 • Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми;
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции;
 • Рразвиване на социалните компетентности на учениците и подобряване на уменията им за работата в екип.
 • Развиване на умения за критично мислене, формиране на умения за решаване на проблемни ситуации, търсене и използване на информация от различни източници и разпознаване на фалшива информация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  III: Дейности за постигане на целите и задачите:

 

Дейност

Срок

Отговорник

Изготвяне на учебни програми за ИУЧ и ФУЧ

01.09.2023г.

Учители

Актуализация на Правилника за дейността на училището

13.09.2023г.

УК

Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд

13.09.2023г.

УК

Подготовка на необходимата документация за началото на учебната година

13.09.2023г.

УК, зам.-директор УД

План за квалификационната дейност

13.09.2023г.

Директор

Изработване на седмично разписание за I срок

13.09.2023г.

УК за изготвяне на седмично разписание

Изготвяне на Списък Образец №1

16.09.2023г.

Директор

Провеждане на родителски срещи

09.2023г.

 

Заместник-директор УД

Скрининг на ученици от 1 клас

09.2022

Ирена Димитрова

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сформиране на екипа за предоставяне на допълнителна подкрепа

 

 

 

 

 

 

09.2023г.

Зам.-директор УД Борислава Кирилова Райна Ангелова

Изготвяне на график за дежурства на учителите

 

 

09.2023г.

Зам-директор УД

Анализ на резултатите от проведени входни нива

10.2023г.

 

Учители

Сформиране на групи за занимания по интереси

10.2023г.

Директор

Провеждане на контролна дейност

09.2023г. -   06.2024г.

Директор

3ам.-директор УД

Участие на национални програми

09.202г. –

06.2024г.

Директор

 

Изготвяне и обявяване на график за класните и контролни работи за I учебен срок

 

09.2023г.

Зам.-директор УД

Провеждане на

вътрешноквалификационни

обучения

10.2023г. –

06.2024г.

Директор

 

УК

Организиране на училищни инициативи и превенция на тормоза

 

 

12.2023г.

УК

Провеждане на класни работи

12.2023г.-01.2024г.

Учители

Реализиране на вътрешноучилищен кръг на олимпиади по различни предмети

 

 

01.2023г.

Учители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Изработване на седмично разписание за II срок

31.01.2024г.

УК

Отчитане на резултатите от I учебен срок по учебни предмети

02.2024г.

Учители

 

Изготвяне на график за дежурство

 

02.2024г.

Зам.-директор УД

Изготвяне и обявяване на график за класните и контролни работи за II учебен срок

 

 

02.2024г.

Зам.-директор УД

Планиране на нуждите от педагогически специалисти

03.2024г.

Директор

Подготовка и реализиране на дейности за прием в 1 клас

03.2024г.

Директор

Честване на празника на училището

 

 

05.2024г.

 

Ръководство

Учители

Реализиране на НВО 4 клас

05.2024г.

Директор

Зам.-директор УД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

Реализиране на НВО 7клас

 

 

 

06.2024г.

Директор

Зам.-директор УД

Раздаване на документи за завършено основно  образование

 

 

 

06.2024г.

Директор

Зам.-директор УД

Проверка на задължителната училищна документация;

06.2024г.

Директор

 

 
 
 

Реализиране на занимания по интереси, извънкласни дейности, празници, тържества

09.2023г.-06.2024г.

Учители

Провеждане на учебна евакуация

11.2023г.

04.2024г.

Даниела Деянова

„С доброто за ръка“

10.2023г.

-5.2024г.

Учители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на родителски срещи /онлайн и присъствено при спазване на противоепидемичните мерки/

 

месец СЕПТЕМВРИ

1. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището, училищния учебен план, други важни нормативни документи;

2. Актуализиране състава на родителските активи по класове и уточняване на основните приоритети в дейността им;

3.Уточняване организацията на работата по отделните учебни предмети и запознаване на родителите с изискванията за постигане на определено образователно ниво.

 

месец НОЕМВРИ

1. Обсъждане на резултатите на учениците от проведените входни нива, успеха и дисциплината на индивидуални срещи  с родителите;

2. Текущи въпроси.

 

месец ФЕВРУАРИ

1. Организация и провеждане на НВО VII клас.

 

 

месец АПРИЛ

1.Текущи резултати на учениците през втория учебен срок – индивидуални срещи;

2. НВО 4клас.

3.Обсъждане работата на учениците в извънкласни и извънучилищни форми и набелязване на форми за работа през следващата учебна година с цел по-пълно задоволяване на интересите и потребностите на учениците;

 

 • При необходимост се провеждат извънредни родителски срещи.

 

Забележка: Неразделна част от настоящия план са  Планът за работата на Педагогическия съвет на 171 ОУ „Стоил Попов“ и Планът за контролната дейност на директора