Годишен план за дейността

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

 

                                                        УТВЪРЖДАВАМ!

                   /Канелия Костова -

                                                              Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

НА

171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

 

/Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/15.09.2022год. и е утвърден със заповед №РД-04/15.09.2022г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  I:

 • Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

РАЗДЕЛ  II:

 • Мисия на училището
 • Визия на училището
 • Цели на училището
 • Стратегии в дейността на училището
 • Приоритети в дейността на училището

 

РАЗДЕЛ  III:

Дейности за реализиране  на целите, стратегиите и приоритетите

 • Административна дейност в училището
 • Социално-битова и стопанска дейност в училището
 • Честване на празници и провеждане на училищни тържества
 • Провеждане на олимпиади в училището
 • Провеждане на външно оценяване на учениците
 • Квалификационна дейност на педагогическия персонал
 • Контролна дейност в училището
 • Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет
 • Интеграционни мерки
 • Задачи и форми за работа на Комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия
 • Културно-масова и спортно-туристическа дейност

 

РАЗДЕЛ  IV:

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 1. Силни страни:
 • 171 ОУ „Стоил Попов“ разполага с квалифициран педагогически персонал;
 • Години наред в училището се реализира успешен план-прием;
 • В последните години броят на учениците се увеличава, което осигурява финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет;
 • Обучението се осъществява по училищни учебни планове, които са съобразени с интересите на учениците и са доказали своята ефективност;
 • Учениците показват висока успеваемост на външните оценявания, достойно се представят на олимпиади, състезания и конкурси;
 • 171 ОУ „Стоил Попов“ разполага с постоянно обновяваща се материална база, съвременно оборудвани класни стаи;  
 • Ученици и учители работят за  преодоляване на обучителни проблеми и развитие  на ученическите заложби и интереси в групи по извънкласни дейности;
 1. Активност и професионализъм при провеждане на дистанционното обучение
 2. Слаби страни
 • Новоприетите ученици са със сериозни пропуски в учебния материал;
 • Част от родителите са незаинтересовани, нужно е да се  установят ефективни форми за комуникация и взаимодействие с тях;
 1. Възможности:
 • Обучение на учители за привличане на средства по програми;
 • Търсене на нови партньорства, включително с НПО и медии;
 • Провеждане на извънкласни дейности и мероприятия, насочени към зачитане на обичаите и традициите, приемане и популяризиране на многообразието;
 1. Провеждане на обучение по БДП и прилагане на ефективни методи за справяне  агресията
 2. Опасности:
 • Непознаване на нормативната уредба;
 1. Препоръки:
 • Да продължи работата по гражданското и здравното образование на учениците;
 • Да продължи работата за успешна интеграция на ученици със СОП;
 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви, да се засили дейността на училищната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и да се търси съдействие от отдела за закрила на детето;
 • Да се изработи план за посредничество при решаване на конфликти;
 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот;
 • Да се обогатява и обновява материално-техническата база;
 • Да се спазва План за обучение по време на дистанционно обучение и план за обучение по враме на COVID като се спазват препоръките и насоките на МОН, МЗ и РЗИ.

 

РАЗДЕЛ  V:

 1. Мисия на училището:

                   Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания  и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на поведение на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Съхраняване и популяризиране на българския фолклор и българските традиции. Осигуряване на условия за провеждане на ефективно дистанционно обучение.

 

 1. Визия на училището:

Утвърждаване на 171 ОУ „Стоил Попов“ като училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високоотговорни личности, които проявяват толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; които прилагат творчество и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности; толерантност и разбиране към ученици със СОП и от етнически малцинства; противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 1. Цели на училището:
 • Утвърждаване престижа на училището;
 • Повишаване на качеството на учебно-възпитателната работа;
 • Даване на добра общообразователна подготовка;
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите;
 • Повишаване на квалификацията на учителите;
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация;
 • Създаване на добър психоклимат в педагогическия колектив;
 • Целенасочено позитивно общуване: учител – ученик; учител - родител; родител - ученик;
 • Изяви в областта на музиката, спорта и изобразителното изкуство на учениците, ангажирани в различни извънкласни дейности;
 • Интеграция на ученици със СОП и от етнически малцинства;
 • Ефективно, ефикасно и икономично изразходване на бюджетни и извънбюджетни средства.

 

 1. Стратегии в дейността на училището:
 • Стимулиране на активността на учениците в ЗП, в групите по ИУЧ и извънкласна дейност чрез развиване на способностите на талантите и подпомагане на изоставащите ученици, децата в неравностойно социално положение;
 • Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване;
 • Утвърждаване на облика на училището и чувството на принадлежност към него от всеки ученик;
 • Обогатяване на материалната база;
 • Разнообразяване на творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение;
 • Внасяне на качествени промени в съдържанието и организацията на обучение;
 • Повишаване на ефективността на УВР чрез повишаване на професионалната подготовка, компетентността и квалификацията на педагогическите кадри;
 • Подобряване на вътрешноучилищната и методическата дейност;
 • Гражданско образование и възпитание с акцент върху здравното и сексуалното възпитание и превенция на зависимостите от алкохол, цигари и наркотици;
 • Привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. Участие в проекти;
 • Утвърждаване на УН като орган, подпомагащ цялостната УВР.

 

 1. Приоритети в дейността на училището
 • Повишаване на ефективността на УВР чрез подобряване на организацията на учебния процес и повишаване на професионалната подготовка, компетентността и квалификацията на педагогическите кадри;
 • Повишаване компетенциите на учителите за провеждане на дистанционно обучение;
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност;
 • Повишаване на качеството на педагогическия и административния контрол;
 • Финансово управление и контрол;
 • Гражданско образование;
 • Оказване подкрепа на деца със СОП;
 • Обхващане на всички деца, подлежащи на задължително обучение от прилежащия на училището район;
 • Създаване на условия за участие на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с интересите и потребностите им, за ангажиране на свободното време;
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ;
 • Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на УН като орган, подпомагащ цялостната УВР;
 • Постигане на много добри резултати на НВО за 4  и 7 кл.;
 • Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с международни образователни програми на различни неправителствени организации.

 

РАЗДЕЛ  VI:

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес

 • Административна дейност
 1. Изготвяне на учебния план на училището. Разпределение на учебните часове за ЗП, ИУЧ и ФУЧ. Определяне на класните ръководители.

                                                                                           Срок : 09.2022 г.

                                                               Отг.: Директор

 1. Изготвяне на годишни тематични разпределения и на плановете на класните ръководители.

                                                                Срок :  09.2022г.

                                                                                     Отг.: Зам.-директор УД

 1. Изработване на седмичното разписание, график за дежурства на учителите и график за целодневна организация на учебния ден.

                                                                  Срок : 09.2022г.

                                                                         Отг.: Зам.-директор УД

 1. Актуализиране Правилника за дейността на училището.                                                     

                                                               Срок : 09.2022г.

                                                        Отг.: Малинова

 1.  Изработване на Годишен план на 171 ОУ „Стоил Попов“

                                                                  Срок : 09.2022г.

                                                                Отг.: Директор

 1. Актуализиране Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд.

                                                                                          Срок :09.2022г.

                                                                 Отг.: Филипова

 1. Изготвяне на Списък –Образец № 1 за учебната 2022/2023г.

                                                                        Срок : 09.2022г.

                                                                Отг.: Директор

 1.  Изготвяне на План за контролната дейност на директора.

                                                                   Срок : 09.2022г.

                                                                Отг.: Директор    

 1. Изготвяне и приемане на план за квалификация на педагогическия персонал.                                                                   Срок : 09.2022 г.

                                                                Отг.: Директор

10. Изготвяне на учебните програми за ИУЧ и ФУЧ.

                                                                                              Срок : 09.2022г.

                                                                  Отг.: учителите

 1.  Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС.

                                                                      Срок : 09.2022г.

                                                                   Отг.:Директор                               

 1. Изготвяне на планове на училищните комисии по БДП и УКБППМН.

                                                                                          Срок : 09.2022г.

                                                               Отг.: Деянова

 1.  Изработване на училищна програма за гражданско образование и здравно възпитание.

                                                                     Срок: 09.2022г.

                                                         Отг: Иванова

 1. Преглед на задължителната училищна документация за началото на учебната година.

                                                                                             Срок: 09.2022г.

                                                           Отг: Директор

  15.Изработване на графици за провеждане на консултации с учениците и за  

      приемни часове за родителите на всеки един преподавател в училище.

                                                                    Срок: 09.2022г.    

                                                                Отг: Директор

 1.  Откриване на новата учебна година съобразно насоките за организация на учебния процес в условията на епидемия, ако е обявена такава.

                                                                       Срок : 09.2022г.

                                                                            Отг.: Георгиева

 1. Запознаване с инструкцията за евакуация в случай на природни бедствия и пожари. Провеждане на начален инструктаж на учениците и персонала.

                                                                                            Срок : 09.2022г.

                                                                                            Отг.: Георгиева                                                       

 1. Актуализиране на плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи. 

                                                         Срок : 09.2022г.

                                                      Отг.: Хранова

 1.  Организиране участието на учениците в олимпиади.                                                                                                

                                                                                          Срок: м.12 - 03.2022г.

                                                                                        Отг: учители БЕЛ и мат.

 1.  Проучване на интересите на учениците и определяне групи по ИУЧ и ФУЧ и извънкласни дейности през учебната 2022/2023г.

                                                                               Срок: м. 05. 2023г.

                  Отг.: кл. ръководители

 1.  Прилагане на интерактивни методи на обучение във всички учебни дисциплини в дневна форма на обучение.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                           Отг.: учителите

 1. Диагностициране на учениците от I клас във връзка с готовността им за постъпване в училище и запознаване на родителите им с резултатите.

                                                                              Срок: м.09-10.2022г.                                                                                                                                              

                                                                                    Отг.: р. учител/логопед,

                                                                         психолог                                                    

      24. Изработване на график за контролните и класни работи.                                                                                   

                                                                        Срок:  09.2022г.

                                                                                     Отг.:  Зам.-директор УД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 1.  Изготвяне на график за родителски срещи /присъствено и дистанционно/                                                                                              

                                                                               Срок:  09.2022г.

                                                                                             Отг.: Зам.-директор УД                                                   

 1. Установяване на входното ниво на учениците по всички предмети, като се използват подходящи за всеки предмет форми и методи за проверка на знанията и уменията.

                                                                                      Срок: до 05.10.2022г.

                                                                                           Отг.: всички учители

 1.  Определяне на координатор на ЕПЛР.                                                                                  

                                                                                       Срок: 09.2022г.

                                                                                  Отг.: Директор

 • Безопасност на движение по пътищата
 1. Изработване на постоянни безопасни маршрути за движението на учениците към училището и обратно, с акцент върху  безопасното пресичане на ж.п. линията и провеждане на 5-минутка по БДП в края на часовете.

                                                                 Срок: 09.2022г.

                                                                             Отг: кл.ръководители,

                                                                                                   родители

 1. Изработване на план на Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата, в която да се включи и член на УН и ОС.

                                                             Срок: 09.2022г.

                                                            Отг: Деянова

 1. Задължително провеждане, оценяване и отчитане на тестовата проверка по безопасност на движението по пътищата.

                                                                                               Срок: в края на всеки уч. срок

                                                                                    Отг.: кл. ръководител

 1. В предвидените часове по БД в програмата за всеки клас да се провеждат беседи – разговори за поведението на учениците като участници в движението.  

                                                  Срок: ЧК

                                                                                 Отг.: кл. ръководители

 1. Участие в конкурси, организирани от външни институции, партньори на 171 ОУ „Стоил Попов“                                                                       

                                                                            Срок:  постоянен

                                                                            Отг: учителите по ИИ, ТП

  • Професионално ориентиране

1. Провеждане на беседи за професионално ориентиране и за избор на училище с  учениците от VII клас.

 

                                                                            Срок: м. 02 - 03.2023г.

                                                                          Отг.: кл. ръководител

     2. Осигуряване на представители от средни и професионални училища за     

        презентиране на професии и специалности.

                                                                      Срок: м. 05. 2023г.

                                                                            Отг.: кл. ръководител

     3. Провеждане на открити уроци и участие в мероприятия във връзка с       

        кариерното развитие съвместно с район Нови Искър.

                                                                     Срок: постоянен.

                                                                    Отг.: директор

 

  • Здравно и гражданско образование

     1. Реализиране на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в часа на класа, в процеса на общообразователната подготовка и чрез учебното съдържание по предмети, включващи актуални теми.                                                      

                                                         Срок: постоянен

                                                                              Отг.: кл.р-ли, мед. лице

     2. Подобряване на здравната култура на учениците чрез провеждане на    беседи, презентации, лекции от мед.специалисти.                       

                                                                                      Срок: постоянен

                                                                                     Отг. : мед. специалист

     3.   Поддържане на тревните площи и цветните алеи в двора на училището

                                                                                      Срок: постоянен

                                                                                      Отг. : учители, ученици,

                                                         хигиенисти

     4.  Съвместни дейности с детските градини – открити уроци, съвместни    

         тържества и др. / присъствено или онлайн/

                                                                                       Срок: постоянен

                                                                                       Отг. : директор

      5.Организиране и провеждане на ежегодна рекламна  кампания с цел    

популяризиране на достиженията на училищния екип, на учениците и училището.

                                                                                       Срок: постоянен

                                                                                       Отг. : директор

 1. Актуализиране, създаване и поддържане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището:
  • Интернет и ФБ страница на училището;
  • Електронни портфолиа на учители;
  • TEAMS;
  • Електронен дневник
  • НЕИСПУО

                   Срок: постоянен

                    Отг.: директор, учители

 1. Активно включване на учениците в дейността на училищните медии:
 • училищен вестник
 • училищен сайт                                 

                                                                             Срок: постоянен

                 Отг.: учители по БЕЛ,                 

                  психолог

 

  • Провеждане на олимпиади

Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите през учебната 2022/2023година,­ утвърдено от Министерство на образованието и науката и График за провеждане на олимпиадите през 2022/2023г.

                                                                                     Срок: по график

                                                                                    Отг. : зам.-директор

  • Външно оценяване

          4 клас- отг. Даниела Деянова, Диана Стоянчова

          7 клас- отг. Дорина Василева, Галя Кошутанска

                                                                                            срок: по график

                                                                                            Отг.:директор

  • Бедствия, аварии и катастрофи

 

   1. Провеждане на задължителните часове в рамките на часа на класа.

                                                           Срок: по график

                                    Отг.кл.ръководители

      2. Провеждане на задължителните есенна и пролетна евакуации съвместно                    

       със служба ПБЗН, гр. Нови Искър.

                                                                      Срок: по график

                                                                  Отг.: Деянова

 1. Участие в състезание "Млад огнеборец".

                                                                                        Срок м. 04.2023г.

                                                                                              Отг.: Директор

  • Ученическото самоуправление - умение за общуване

1.Избор на Ученически съвет, изготвяне план за дейността, провеждане на ежемесечни срещи, организиране и провеждане на мероприятия.

                                                                                             Срок: м. 10.2022г.

                                                                         Отг:  Р. Ангелова

  •  Работа по проекти:     
   1.  Сформиране на комисия за работа по проекти и програми.                                                                             

                                                                       Срок: 09.2022г.

                                                                                            Отг: Директор

      2. Участие в проекти и програми:

  • „Училищен плод“, „Училищно мляко“
  • „Диференцирано заплащане на учителите”;
  • Осигуряване на безплатни учебници и помагала;
  • Целодневното обучение в начален етап;
  • Програма „Без свободен час”;
  • „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“;
  • Програма „Образование за утрешния ден“;
  • НП „Осигуряване съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 5 „Площадки за обучение по БДП“;
  • Постановление 46 за ФВС;
  • НП „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – учителят, активен партньор в училищния живот“;
  • „Спорт, игри, забавление“

                                                                                             Срок: постоянен

                                                                                        Отг: Директор

  • Работа с деца със специални образователни потребности и от различни етнически малцинства
  1. Определяне учениците със СОП, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, изготвяне на необходимата документация за работа с тях.

                                                                         Срок: м. 09.2022г.

                                                                                           Отг.:ресурсен учител

  1. Определяне на ученици, които се нуждаят от обща подкрепа.

                                                                       Срок: постоянен

                                                                           Отг.: координатор

  1.   Проследяване здравословното състояние на хронично болните ученици.

                                                                            Срок: м. 10.2022г.

                                                                                Отг.: мед. специалист

  1. Включване на деца от етнически малцинства, деца със специални
   образователни потребности в различни форми на извънучилищни дейности.

                                                               Срок: постоянен

                                                                                    Отг.: кл.ръководители,

  1. Изграждане на достъпна архитектурна среда в училището за децата и учениците със специални образователни потребности.

                  Срок: постоянен

                                                                       Отг.: директор                                                                                                  

 • Спорт и туризъм
 1. Участие на учениците в Ученически игри и други спортни изяви.     

                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                   Отг.: учител по ФВС

 1. Участие в проектни дейности и програми, свързани с развитието на физическата култура на учениците.

                                                                                    Срок: постоянен

                                                                                    Отг.: учител по ФВС                     

 • Квалификационна дейност
 1. Да се разработи план за квалификационна дейност на педагогическия персонал.

                                                                        Срок: 09.2022г.

                                                                                             Отг: Директор

 1. Участие на учителите в семинари и квалификационни курсове.

                                                                    Срок: постоянен

                                                                 Отг.: Директор

 1. Оказване на методическа помощ на младите специалисти.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                           Отг.: мет.обединения

 • Честване на празници и провеждане на училищни тържества
 • Тържествено откриване на новата учебна година.

                                                                                          Срок: 15.09.2022г.

                                                                                          Отг.:комисия

 • Ден на независимостта на България ­ национален празник.

                                                                                          Срок: 21.09.2022г.

                                                                                          Отг.:Иванова

 • Ден на народните будители

                                                                                Срок: 01.11.2022г.

                                                                                           Отг.:Иванова

 • Коледни тържества. Украса

                                                                                Срок: 23.12.2022г.

                                                                                 Отг.:кл.р-ли

 • Празник на училището

                                                                                 Срок: 14.01.2023г.

                                                                                 Отг.:кл.р-ли

 

 • Честване 19 февруари – денят на Васил Левски.

                                                                                 Срок: 14.01.2023г.

                                                                                 Отг.:кл.р-ли

 • Трети март - Ден на Освобождението на България

                                                                                 Срок: 03.2023г.

                                                                                 Отг.:Иванова

 • Посрещане на първа пролет

                                                                                 Срок:21.03.2023г.

                                                                                           Отг.:УС

 • Празник на буквите

                                                                                 Срок:03.2023г.

                                                                                      Отг.:кл.р-ли 1 кл.

 • Великденско тържество и украса

                                                                                 Срок:04.2023г.

                                                                                 Отг.:кл.р-ли

 • Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

                                                                                 Срок:05.2023г.

                                                                                 Отг.:кл.р-ли

 • Първи юни ­ международен ден за защита на детето.

                                                                                Срок:06.2023г.

                                                                                           Отг.:кл.р-ли

 • Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България

                                                                                 Срок:06.2023г.

                                                                                           Отг.:Иванова

 • Тържествено изпращане на седмокласниците и закриване на учебната година.                                                                 Срок: 06.2023г.

                                                                                           Отг.:комисия

 

Интеграционнни връзки с други институции при спазване противоепидемичните мерки                                            

 1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения;
 2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразните форми на социални взаимодействия с учениците;
 3. Развитие на връзките с други образователни институции, които биха били полезни на училището;
 4. Участие в общински, регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти;
 5. Работа със следните институции:

- Център за гражданска защита;

- ПБЗН;

- Детска педагогическа стая;

- Център за подкрепа за личностно развитие;

- Музеи;

- Читалища;

- Библиотеки;

- Медии.

       6. Субекти на съвместна дейност:

         - полиция;

         - здравни органи;

         - общинска администрация;

         - РУО на МОН;

         - Училищно настоятелство;

         - Обществен съвет;

         - спортни клубове и дружества;

         - нестопански организации;

         - охранителни фирми;

         - център за обществена подкрепа.

        7. Взаимодействие с родителите:

         - Осъществяване на взаимодействие с родителската общност чрез съвместна дейност с УН;

         - Съдействие от УН при решаване на проблеми по обхвата и задържането на ученици в училище и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база, избор на учебници, форми на извънкласна и извънучилищна дейност;

         - Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание;

         - Участие в НП НП „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – учителят, активен партньор в училищния живот“;

         - Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия;

         - Изготвяне на график за онлайн срещи на родителите с учителите;

         - Информационно табло за родители;

         - Провеждане на родителски срещи /онлайн и присъствено при спазване на противоепидемичните мерки/

 

месец СЕПТЕМВРИ

1. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището, училищния учебен план, други важни нормативни документи;

2. Взаимодействието между училището и семейството при провеждане на ОРЕС

3.Актуализиране състава на родителските активи по класове и уточняване на основните приоритети в дейността им;

4.Уточняване организацията на работата по отделните учебни предмети и запознаване на родителите с изискванията за постигане на определено образователно ниво.

 

месец НОЕМВРИ

1. Обсъждане на резултатите на учениците от проведените входни нива, успеха и дисциплината на индивидуални срещи  с родителите;

2. Текущи въпроси.

 

месец ФЕВРУАРИ

1. Организация и провеждане на НВО VII клас.

 

 

месец АПРИЛ

1.Текущи резултати на учениците през втория учебен срок – индивидуални срещи;

2. НВО 4клас.

3.Обсъждане работата на учениците в извънкласни и извънучилищни форми и набелязване на форми за работа през следващата учебна година с цел по-пълно задоволяване на интересите и потребностите на учениците;

 

 • При необходимост се провеждат извънредни родителски срещи.

 

Забележка: Неразделна част от настоящия план са  Планът за работата на Педагогическия съвет на 171 ОУ „Стоил Попов“ и Планът за контролната дейност на дирек