Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на 171 ОУ "Стоил Попов"

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

                                                             УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

                                                                    /Канелия Костова

                                                                Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ

за изпълнение на стратегията за развитие на 171 ОУ "Стоил Попов"

за учебната 2021/2022 година

 

I. Прием

Учебната 2020/2021г. приключи с 256 ученици в дневна форма на обучение. Средната пълняемост на паралелките е 23,09 ученици, което е предпоставка за оптимална ефективност на учебен процес и на материалните разходи на училището.

Училището предоставя подходяща образователна среда за обща и допълнителна подкрепа на учениците. За 14 ученици със специални образователни потребности, за които е необходима допълнителна подкрепа е осигурено ресурсно подпомагане от екип специалисти: ресурсен учител, логопед, психолог. Сформирани са 11 паралелки, както следва:

 • 7 в начален етап на основното образование;
 • 4 в прогимназиален етап на основното образование;
 • 8 групи за ЦОУД

През последните години се запазва тенденцията за прием в първи клас, при сформирани 2 паралелки по 24 ученици. Обучението в нашето училище е на едносменен режим. При спазване на всички противоепидемични мерки съгласно заповедите на МОН и МЗ, ние провеждаме нашата дейност съобразно План за работа в 171 ОУ „Стоил Попов“ в условия на Ковид. Въпреки притесненията ни с големи и с общи усилия всички мерки се спазват и учебният процес се провежда в безопасна среда.

II. Движение на учениците

В началото на учебната година - 258 ученици. В края на годината – 256 ученици, разпределени както следва:

 • в начален етап на основното образование - 155;
 • в прогимназиален етап на основното образование – 101;

III. Дейности по подготовка на учебната година

1. Планирането и организирането на дейностите в 171 ОУ „Стоил Попов“ е извършено с приетите и актуализирани от Педагогическия съвет:

 • Правилник за дейността на училището;
 • Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд;
 • План за контролната дейност на директора и зам.-директора;
 • Годишен план на дейностите за учебната година
 • Училищен план за квалификация на педагогическите кадри и Правила за участие на персонала в квалификационна дейност
 • Училищни програми по гражданско, здравно, екологично интеркултурно образование;
 • Училищна програма за целодневна организация на учебния процес;
 • Програма за гражданско, здравно, интеркултурно и екологично възпитание с тематични единици за часовете, които не се водят от учители-специалисти по мярката „Без свободен час";
 • Училищна стратегия и план за изпълнението;
 • Годишни тематични разпределения на учебното съдържание;
 • Графици за спортни дейности , класни и контролни работи;
 • График на учебния процес и дневен режим за ЦОУД
 • Осигурена е задължителната училищна документация, съобразно изискванията на ДОС за информацията и документите в системата на училищното и предучилищно образование.
 • За учениците от 1 до 7 клас са осигурени учебници и учебни помагала,              2.Подобряване и модернизиране на материално - техническа база:

171 ОУ „Стоил Попов“ е съвременно училище с обновена и адекватна учебна среда, с богата материално-техническа база: 11 класни стаи; 1 компютърен кабинет; физкултурен салон; лекарски кабинет; 1 кабинет за работа с деца със СОП; училищен стол; 2 класни стаи на открито.  Всички тези много добри условия са предпоставка за ефективен образователно - възпитателен процес. Непрекъснато се допълва и подобрява техническото оборудване. Изградена е нова мрежа за безжичен интернет в училището. Има видеонаблюдение, електронен звънец, домофонна система. Кл. стаи, коридори и сервизни помещения са с нов и модерен облик.

3. Кадрова политика

Образователно - възпитателният процес в училище се осъществява от 22 учители.

3.1.   Персонал:

 • Общ брой педагогическия персонал: 25,5
 • Брой непадогически персонал: 5,5

3.2 Състав на педагогическия персонал по образователно - квалификационна степен:

Професионален бакалавър по...      бакалавър                  магистър

                     0                                    8                                  14

3.3 Състав на педагогическия персонал по професионално - квалификационни степени:

          I ПКС         II ПКС       III ПКС      IV ПКС      V ПКС

             0                 1               1                10                   5

 

 

3.4. Квалификационна дейност

В съответствие с изикванията на Наредба №15 за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти са проведени вътрешноинституционални квалификации /16 академични часа/ и междуинституционална квалификация /2 кредита/.

             IV. Организация, изпълнение и контрол на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд:

Организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд се осъществява съобразно Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд, План за действие при бедствия, аварии, катастрофи, План за работа в условия на КОВИД 19. Електрическата и отоплителната инсталации се поддържат в изправност. Съгласно плана на училището за действие при зимни условия е осигурен поддържащ режим на работа на отоплителната система, изключващ възможността за възникване на аварии. Пространствата пред входовете на училището се почистват и се опесъчават при необходимост.

Наличните противопожарни уреди са поставени на видни места и се поддържат в изправност.

Медицински кабинет е снабден с необходимите медикаменти за оказване на долекарска помощ.

За безопасното движение на учениците, районът на училището е обезопасен с метални заграждения и пътна маркировка.

V. Контролна дейност

1.      Вътрешно-училищен контрол

Обект на контрол през учебната година бяха:

 • Планирането, организирането, провеждането и резултатността на учебния процес;
 • Правилното водене на задължителната училищна документация и стриктно спазване на Наредба №8 за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование.
 • Ритмичност на изпитванията и стриктно спазване на Наредба № 11/2016г.за оценяване резултатите от обучението на учениците;
 • Административни проверки

5.1.   Справка за контролната дейност на директора и зам.- директор УД

5.1.1. Брой проверки – 62. Извършените проверки са свързани със спазване на работното време; спазване на графиците, работа с училищната документация; провеждане на учебните часове, разговори с ученици и родители

5.1.2 Констатации от проведените проверки:

Тематични проверки

 • Относно планиране и предварителна подготовка за учебните часове:

Годишно планиране е съобразено с ДОС за учебното съдържание и изискванията на учебната програма по предмета. При планирането на учебния процес учителите  е необходимо да спазват учебните програми, да се придържат към учебното съдържание и да отчитат възможностите на учениците.

Относно предварителна подготовка на учителя: Част от учителите извършват добра предварителна подготовка за учебните часове. Обмислят се различните компоненти на урока, но като слаба страна отчитам недостатъчно добре планиране на времето, което е необходимо за реализиране на компонентите на урока. Друга част от учителите не провеждат предварителна подготовка за часовете.

По отношение на целесъобразен подбор и подредба на предвидените дейности на учениците в часа. Отчитам, че учителите осъществяват целесъобразен подбор на дейности и задачи за часа.

 • Относно технологията на преподаване:

Спазва се изискването за целеполагане в обучението, като целите на обучението са ясно формулирани и изцяло съответстват на предвиденото учебно съдържание.

 • По отношение на принципа достъпност на преподаването.

Учителите умеят да извеждат на преден план главното и същественото от учебното съдържание. Изложението на учебното съдържание е логично и достъпно, на разбираем и точен език.

 • За индивидуализация и диференциация на обучението според образователното ниво на учениците не е на необходимото ниво. Работи се с добрите ученици, индивидуалната работа не е на нужното ниво.
 •  Относно целесъобразен подбор на педагогически методи, форми и средства, отчитам преобладаващо използване на разнообразни методи на обучение.
 • Относно контрола и оценяване постиженията на учениците

Важен момент в работата на учителя е използване на разнообразни методи и стратегии за изпитване и оценяване постиженията на учениците и аргументиране на оценките, в тази посока преобладаващо учителите се стараят да използват разнообразни методи на оценяване, като имат ясно формулирани изисквания към знанията и уменията на учениците по учебния предмет. Част от учителите успяват да постигнат баланс при поставянето на адекватни и обективни оценки и стимулиране на усилията на учениците за подобряване на постиженията им. Друга част надценяват знанията на учениците. Като тенденция се забелязва недоволство от оценяването от ученици и родители. Причината е липса на реална преценка за възможностите и труда, който полагат учениците при усвояване на знанията.

 • Ритмичност на изпитванията.

Има учебни предмети, по които ритмичността на изпитванията не отговаря на изискванията в Наредба №11.

 • Взаимодействия с учениците

Преобладаващо учителите успяват да организират работата по такъв начин, че учебното време да се използва максимално за целите на обучението. Установени са ясни и позитивни правила в учебната стая. Рядко, но има случаи на лошо и неконструктивно управление на поведението на учениците. Отстранените от учебен час ученици и движение в коридорите по време на час е показателно, че има учители които не успяват да се справят с поведението на учениците.

Малка част учители проявяват взискателност по отношение на съдържанието на отговорите и пълния и точен изказ на учениците; умеят да ги провокират към активност, окуражават ги да правят предложения и да дават свои идеи.

5.1.3. Административни проверки

Извършените административни проверки имаха за цел да се установи актуалното състояние по воденето и съхранението на задължителната училищна документация в съответствие с изискванията на Наредба №8 за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование. Констатациите от направените проверки са отразени в протоколи, с които са запознати педагогическите специалисти и ЗАС.

5.1.4. Препоръки и мерки:

 • Прецизиране на съдържанието и обема и изпълнението на зададената домашна работа за реализиране целите на урока.
 • Разнообразяване на методите и стратегиите за изпитване и оценяване постиженията на учениците; мотивиране усилията на ученика;
 • Подобряване на екипната работа между класни ръководители, учители по предмети и учители ЦОУД.

VI. Успех по учебни предмети за края на учебната 2020/2021г.:

6.1.Приложение 1

6.2. Преодоляване на дефицитите в успеваемостта на учениците

 • Дефицитите в успеваемостта на учениците се дължат на:

1. отрицателно отношение към ученето;

2. съществени пропуски в знанията от минали години ;

3. липса на амбиция, воля и стремеж за постигане на по-добри резултати;

4.      безпричинни отсъствия от училище;

5.      слабо развити навици за учебен труд (неорганизираност, липса на системност в учебната работа, липса на самоконтрол);

6.      недостатъчна ангажираност на родителите за успеваемостта на учениците.

 • Мерки за преодоляване на дефицитите в успеваемостта на учениците:

1. Индивидуален и диференциран подход в обучението, съобразно образователното ниво на учениците. Прецизиране на съдържанието и изпълнението на зададената домашна работа за реализиране целите на урока.

2. Често използване на онагледяването, демонстрацията, беседа, интерактивните методи.

3. Авторитетно и професионално изпълнение на задълженията. Формулиране на ясни правила в дейността и настояване за изпълнението им.

4. Своевременно информиране на родителите за поведението и допуснатите слаби оценки от класните ръководители.

5. Ефективна работата в часовете за самоподготовка в ЦОУД и тези за консултации.

VII. Отсъствия за първи учебен срок:

7.1.Приложение 2

VIII.Постижения и резултати от УВР

Учебната дейност в училището се провежда съгласно училищен учебен план, като учебните предмети са разпределени в три раздела – ЗП, ИУЧ, ФУЧ. Поради извънредната обстановка обучението на учениците тази година бе присъствено и ОРЕС, съобразно график от МЗ. Резултатите от НВО в IV кл. са следните /Приложение/. При строги противоепидемични мерки бе проведено НВО VII клас.Резултатите показват

IX.    Участие в състезания и конкурси

Непрекъснат е процесът на училищни и извънучилищни дейности, в които учениците от начален и прогимназиален етап участват: изложби, конкурси и инициативи. За отбелязване на Патронния празник на училището се изготви видео и изложба с портрети на патрона на училището Стоил Попов“, която бе разположена в РА. Наши ученици участваха и в други изложби. Двама ученици се класираха за областен кръг на олимпиадата по математика.  Няколко първокласници получиха високи резултати на математическо състезание „Европейско кенгуру“. На седмокласниците гостуваха учени от МГУ, които ги потопиха в магичния свят на опитите с различни вещества.

X. Работа по проекти и национални програми

Национална програма „Без свободен час". НП „Без свободен час"е до осигуряване на заместници на отсъстващи учители. По Наредбата за приобщаващо образование са сформирани 4 клуба по интереси и се работи интензивно в тях. От няколко години се работи по Схеми „Училищен плод" и „Училищно мляко" на учениците от начален етап се предоставят плодове, зеленчуци и мляко по предварително утвърден график.

В  училището е приет Механизъм за противодействие на училищния тормоз, който се прилага при прояви на агресивно поведение от ученици.

Усвоили сме средства и по НП"ИКТ" - изграждане на нова WI-FI мрежа и електронен дневник.

XI. Партньорство с родителите:

171 ОУ „Стоил Попов“  има работещо УН. Добра е комуникацият с ОС. Всички дейности са подкрепяни от родителската общност. На провежданите заседания се обсъждаха наболели проблеми, предлагаха се решения и помощ. ОС и УН се довериха на компетентностите и професионализма на ръководството на 171 ОУ „Стоил Попов“  за развитието и успеха  на училището.

XII. Синдикални организации

В 171 ОУ „Стоил Попов“ има 1 синдикална организация, в която членуват голяма част от учителите и служителите. Взаимоотношенията между ръководството и синдикалната организация се основават на регламентираните такива в нормативните документи и колективен трудов договор на отраслово ниво.            

XIII. Обновяване на базата

През изтеклата учебна година в 171 ОУ „Стоил Попов“ бяха извършени следните дейности:

 • Асфалтиране на алея;
 • Нова класна стая на открито;
 • Домофонна система в малката сграда;
 • Допълнителен водоизточник;