Отчет за изпълнение на Стратегията на 171 ОУ "Стоил Попов"

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 


 

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

             Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на 171 ОУ „Стоил Попов“, гр. Нови Искър за периода 2020-2021г., е разработен в изпълнение на Стратегията за развитие, приета на Педагогически съвет с Протокол №1/15.09.2021г., утвърдена със заповед на директора №РД-3/15.09.2021г. В него са включени дейности, които водят до изпълнение на основните цели:

 1. Ефективна управленска дейност;
 2. Издигане качеството и ефективността на училищното образование и възпитание и усвояване на българския книжовен език;
 3. Избираема подготовка, която удовлетворява потребностите и интересите на учениците и отговаря на очакванията на родителите;
 4. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, постигнато чрез възпитателни въздействия, осигуряващи самоизява на индивидуалните способности на ученика, неговото собствено човешко достойнство и толерантност към другите хора;
 5. Повишаване писмената грамотност на учениците по български език и литература;
 6. Постигане на много добри резултати на НВО ІV и VІІ клас;
 7.  Приобщаващо образование;
 8. Утвърждаване на екипната форма на работа на учителите, усъвършенстване системата за квалификация за постигане на висок професионализъм на педагогическия екип;
 9.  Осигуряване на извънкласни форми за свободно време и изява на тяхната дейност;
 10. Включване в национални и европейски програми и проекти;
 11. Взаимодействие с родителската общност;
 12. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители;
 13. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора;
 14. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

 1. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност и в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и формиране на различни компетенции по учебните предмети;
 • През учебната 2020/2021година е създадена стимулираща училищна среда, отговаряща на интересите и потребностите на учениците и превръщането на училището в желана територия за ученици и родители;
 • Надградени са знанията на учениците в групите по ИУЧ и ФУЧ;
 • В учебната дейност се развива умението на учениците за  работа с тестове;
 • Целодневната дейност на обучение в начален етап на образование е утвърдена, като форма за затвърдяване на знанията още в училище и изграждане на навици за самостоятелно учене.;
 • Общообразователната подготовка се осъществява от квалифицирани кадри;
 • Педагогическият състав работи в екип в учебната и извънкласна дейност, при организацията на тържества, конкурси, изложби и др.;
 • Учебният процес е обезпечен с необходимите материали и консумативи;
 • За всички учители са осигурени лаптопи и компютърни конфигурации,  а в класните стаи има интернет, мултимедийни устройства;
 • Осигурена е оптимална среда на учениците за адаптиране към училището и включването им в различни извънкласни дейности, съобразени с интересите им – клубове  Народни танци, Карате, чуждоезиково обучение от училища „Фарос“;
 • Уроците се планират съгласно ДОС;
 • Голяма част от учителите използват ИКТ в учебната дейност;
 • В преподаването по учебни предмети се използват разнообразни форми за оценка и проверка;
 • Участието на педагогическите специалисти в обучения, семинари, курсове;
 • Изнесено обучение в класните стаи на открито.

Постигнати  резултати и препоръки:

Очакваните резултати от тази дейност са добри. За повишаване на оценката е необходимо да се работи в посока:

 • Критериите за оценяване да бъдат ясно и точно формулирани и учениците да бъдат запознати с тях.;
 • Да се прилагат иновационни методи и форми на обучение;
 • Да се засили мотивацията от страна на учениците за посещение на консултациите;
 • Да се разнообразят колективните и индивидуални квалификационни дейности.

 

 1. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности;
 • В училището има компютри и лаптопи. По проект „Равен достъп до образование в услови на кризи“ са доставени още технически устройства.
 • Чуждоезиковата компетентност и грамотност по английски език се надгражда с извънкласна дейност, провеждана от училища „Фарос“. 37 ученици от начален етап участваха в състезание „Таралеж“, модул АЕ.
 • 91 ученици от начален етап провериха знанията си по български език и литература в състезание, организирано от сдружение „Любословие“ . От тях 19 ученици постигнаха резултати от 40 и над 40 точки.
 • 31 ученици от IV до VII се явиха на училищен кръг на олимпиада по математика. От тях 1 ученик – Теодор Иванов Конданински VI „а“ кл. се класира за общински кръг.
 • Прилагане на обучение чрез използване на електронни ресурси – ел. учебници, Уча се, Академико.

Постигнати  резултати и препоръки:

 • Мотивиране на преподавателите за използване на интерактивната дъска в учебния процес

 

            3. Изграждане на естетически усет към заобикалящата среда.

 • За изграждане на естетически усет ученици от 3 „а“ кл. участва в дейност ЗИ „В света на технологиите“;
 • Учениците от 3 „б“ кл. реализираха проктне дейност „Училищна градинка“, като съвместно с родители обработиха участък и засадиха цветя;
 • Ученици от 5 „а“ кл. посетиха представление в театър Българска армия „Забранените фокуси на Ненчо“;
 • Бяха проведени екскурзии до Карлово, Калофер, Сопот, Ботевград, Пловдив и Плевен;
 • В двора на училището са оформени различни кътове.

 

Постигнати  резултати и препоръки:

     Дейностите по тази точка са недостатъчни за формиране на естетически вкус у учениците. Необходимо е да се разнообразят в изнесена за учениците среда.

 

            4. Иновативност и творчество.

 • Провеждане на изнесено  обучение с учителите на тема: „Иновативни методи на преподаване и оценяване на резултатите от обучението;
 • Сформирани са методически обединения. Проведоха се часове на приемствеността по математика и български език и литература в 4-тите класове и един открит урок по български език и литература в 5 „а“ кл.

Постигнати  резултати и препоръки:

 • По методически обединения да се изготвят електорнни класьори с разработки на уроци, тестове и допълнителни материали.
 • Да се извършват се сравнителни анализи на резултатите от успеваемостта на учениците за първия срок и за годината, като се набелязват своевременни мерки за повишаване на ефективността на работа.
 • Преподавателите да използват методи като мозъчна атака, ролева атака, екипна работа, проекти, изследователски учебни задачи, решаване на казуси по двойки и малки групи.

 

 1. Толерантност и позитивна етика.
 • Посещение на ученици от 5, 6 и 7 клас в Деня на отворените врати в МГУ, гр. София;
 • Изнасяне на лекции от инспектор от ДПС към 2-ро РУ на МВР на тема  „Превенция за безопасност в интернет пространството“.
 • В рамките на проект „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ провеждане на лекции за превенция на насилието и агресията.

 

 1. Развиване и поддържане на физическа работоспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
 • Участие на учениците в състезанията от УИ.Заемане на призови места в състезанията на общинско ниво.
 • Провеждане на презентационен урок във връзка със сексуалното възпитание с учениците от 4 клас.
 • Провеждане на утринна гимнастика.

 

 1. Материална база и ресурс за повишаване качеството на образованието:
  • Училищен уеб сайт и ФБ страница, която непрекъснато се актуализира с новини, събития и снимки от училищния живот. Поддържа се актуална секция с училищни документи, програми и съобщения.
 • През учебната 2020/2021 ще се извършат следните дейности за подобряване на материално-техническата база:
 • Ремонт на коридори и класни стаи в основната сграда;
 • Оформяне на комп.кабинет за кл.стая;
 • За провеждане на часовете но КМИТ ще се закупят още лаптопи./;
 • Оформяне на нови кътове и тематични класни стаи.

Постигнати  резултати и препоръки:

              Средата непрекъснато се осъвременява. Наложително е участието на всички учители, по подходящ начин ангажиране ан учениците, служители и родители в този процес.

 1. Учебна-възпитателна дейност
 • Постиженията на учениците от провеждането на учебно-възпитателния процес в училището се определят чрез проследяване на напредъка в резултат на извършване па сравнителен анализ на входните и изходните равнища по всеки учебен предмет, резултатите от проведените НВО, срочен и годишен успех, отчетени на педагогически съвет.
 • Резултати от НВО 4 клас учебна 2021/2022г.

Учебен предмет

Брой ученици

Брой точки

БЕЛ

46

84,16

Математика

46

67,89

Общ среден резултат

76, 03

 

 

 

От таблицата е видно, че успехът на четвъртокласниците от НВО е много добър.

НВО в VII клас отразява обективно успеваемостта и оценяването на учениците. Нисък е резултатът по математика. Това налага предприемане на мерки за преодоляване на пропуските и повишаване на резултатите на ниво училище:

 1. Задължително посещение на консултации на учениците с проблеми в усвояването на учебния материал;
 2. Уведомяване на родителите за графика на провеждане на консултации;
 3. Ежедневна комуникация /с доказателствен материал/ с родителите на изоставащите ученици;
 4. Проверка на изпълнение на индивидуални задачи и домашни работи;
 5. Провеждане на междинно ниво на оценяване на знанията по БЕЛ и Математика.
 6. Стимулиране и мотивиране на учениците за усвояване и трайност на знания

Учебен предмет

Брой ученици

Брой точки

БЕЛ

29

57,40

Математика

29

30,72

Общ среден резултат

44, 06

 

9.

 

 

 7.хГарантиране на равен достъп до качествено образование на учениците със СОП.

  • Създадени са условия за интегриране и обучение на учениците със СОП. През учебната 2020/2021г те са 14;
  • Подкрепата на учениците на допълнителна подкрепа ресурсно подпомагане се извършва от ресурсен учител, логопед и психолог;
  • За ефективността на работата говори покриването на ДОИ от 2 ученици, които ще бъдат изведени от групата на учениците със СОП.

Постигнати  резултати и препоръки:

Необходимо е да се определи място за работа на пдихолога.

 

 1. .Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • В центъра на дейността на училището е поставено обучението на учениците, съобразно нормативните документи и възрастовите им особености;
 • Проведе се ежегодна рекламна кампания с цел популяризиране на училището и неговите успехи. В резултат на това общият брой записани първокласници е 48 след второ класиране;
 • Престижът на училището  се повишава. защото се работи в посока:
 •  екипност на колектива;
 • обмен на добри практики и наставничество;
 • сътрудничество с родителите;
 • работа по проекти;
 • участие в олимпиади и състезания;
 • участие в редица извънкласни форми и дейности;
 • естетизиране на училищната среда;
 • срещи с различни гости в училището;
 • ритуализация на училищния живот чрез професионално създаване на училищен химн;
 • Отразяване на успехите и популяризиране на различни инициативи в социални мрежи и национални телевизии.

Постигнати  резултати и препоръки:

                 В резултат на всички тези дейности броят на учениците в 171 ОУ „Стоил Попов“ непрекъснато се увеличава. В началото на учебната 2022/2023г. ще бъде 300.

 

 1. Подобряване на общия психоклимат в училище и по класове.
  • Нуждаещите се ученици своевременно се получават подкрепа от психолога на училището;
  • Провеждат се разговори с учениците, склонни към агресивно поведение;
  • Родителите получават своевременна информация за възникнал проблем.
  • Дисциплината в училището е подобрена благодарение на стриктното спазване на Правилника за вътрешния ред в училище;
  • Минимален брой на отсъствията по неуважителни причини.
  • Дежурството на учителите

Постигнати  резултати и препоръки: Безопасност на учениците в рамките на учебните часове и на извънкласните дейности. Да се постига по-голяма ефективност в дежурството на учителите.

 1. Осигуряване на безопасна среда за обучение, възпитание, труд

 

 • В 171  ОУ „Стоил Попов“ действа Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Има разработен „План за обучение и действие при бедствия, аварии и катастрофи“. Във връзка с тях в училището се спазват основните изисквания за безопасност на ученици и персонал. Гарантирана е пожарната безопасност, чрез изпълнение на действащите норми, правилници, наредби и предписания на РСПБЗН.
 • Изготвен е План за сигурност на 171 ОУ „Стоил Попов“;
 • Два пъти годишно се провеждат практически обучения за евакуация / Практическо проиграване на евакуационна ситуация;
 • Провеждане на 5-минутка по безопасност в края на учебния ден;
 • Стриктно се спазват правилата и разпоредбите за защита на личните данни, съгласно Регламент на Европейския съюз за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни .
 • Въвеждане на данни в платформата НЕИСПУО;
 • Въвеждане на системи за видеонаблюдение, охрана;
 • Ученическо столово хранене;
 • Здравословно хранене с плодове и зеленчуци;
 • Увеличаване броя на заниманията по интереси на децата:
 • Организиране на базари - коледни, първомартенски, великденски;
 • Организиране на изложби;
 • Медицински лице с присъствие дни в седмицата;
 • Координация на действията между педагогическите специалисти, медицинското лице и институциите в случай на инцидент;

 

 1. Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията съобразно нормативните документи
 • Компетентно изготвен бюджет и целесъобразно изразходване на бюджетни средства;
 • Отчет на всяко тримесечие на общото събрание пред учителската колегия и пред Обществения съвет.
 • Изградена е вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция /справка СФУК/.
 • Има достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището;
 • Осигурен е достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини.
 • Осъществява се текущ контрол по изрядното водене на училищната документация съгласно Стандарта за информацията и документите;
 • Съхраняването и архивирането на училищната документация става съгласно изискванията на Стандарта за информацията и документите;
 • Провеждане на инвентаризация съгласно сроковете в нормативната уредба.
 • Интернет и ФБ страница на училището;
 • Електронни портфолия на учители;
 • Осигурени са начини и средства за разпространяване на информацията: електронни пощи, вайбър групи, ССЕВ;

 

 

 1. Изграждане на система за осигуряване качество на образованието.
 • Разработени са общи и специфични училищни стандарти за качество, свързани с управлението на институцията, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, система за контрол на качеството, подобряване на училищната среда, възпитание на учениците и училищно партньорство;
 • Разработени са училищни учебни планове за всяка паралелка - съгласно изискванията на Стандарта за учебния план, приети с решение на Педагогическия съвет, съгласувани с Обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и утвърден от директора на училището;
 • Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището, /чл. 19, ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/;
 • Използвани са разнообразни форми за проверка на знанията на ученици;
 • Учителите са запознати с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • Изготвен е на график за датите за контролните и класните работи и предварително оповестен на учениците и на родителите;
 • Осъществяването на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл.11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • Отчитане на резултатите  от входното и изходното равнище на учениците по учебните предмети;

 

 1. Участие в програми и проекти:
 • НП „Без свободен час“
 • НП „Образование за утрешния ден“ – 1група;
 • Проект за развитие на ФВС по Постановление 46;
 • НП „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“;
 • НП „Заедно за всеко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“;
 • ИКТ Средства за електронен дневник;
 • Инициатива „Светилник“ – училищен химн;
 • Програми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“;

 

 1. Изграждане на училищни екипи за:
 • организация на училищния живот – постоянни и временни комисии;
 • методически обединения;
 • подкрепа за личностно развитие на ученика;

 

 1. Развитие на училищната общност:
 • Всички учители са с необходимата квалификация за заемане на съответната длъжност;
 •  Младите колеги са мотивирани да повишават своята професионална квалификация като си вземат по-високо ПКС;
 • Вътрешноинституционална и извънинституционална квалификация - участие в организираните обучения и тренинги, като темите за квалификация се избират според потребностите на учителите .
 • Партньорство с други образователни институции, културни средища, районна администрация, ПБЗН, ДПС;
 • Провеждане на разговори и беседи с учениците за изграждане на личности с ценностна ориентация, с ясна представа за човешките добродетели, съхраняващи най-доброто от българския национален характер;
 • Изграждане на позитивен организационен климат;
 • Утвърждаване на позитивна дисциплина;

 

 1. Инспектиране на образователната институция.
 • Директорът осъществява чрез съответните контролни дейности, процедури, технологии, диагностичен инструментариум планираните годишни и месечни планове, програми, проекти, заповеди и указания на РУО.
 • Инспектиране 11.2021г. от НИО;

 

 1. Заключение.
 • Основните образователни, развиващи, възпитателни и оперативни цели, заложени в стратегията са постигнати в голяма част. Учениците се мотивират за активно участие в училищния живот. Постигнат е напредък в дисциплината, учениците постигат добра реализация в следващите образователни степени. Затвърдиха се високите резултати от НВО на учениците от IV клас.
 • Училището разполага със съвременна материална база, предразполагаща и стимулираща учебна среда. Учениците имат възможности да участват в извънкласни дейности.
 • Популяризиране на училищната дейност под формата на различни изяви на учениците, съвместни дейности е други институции се осъществява редовно. Училищният сайт и ФБ се обновяват непрекъснато е актуална информация.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

 1. Мотивиране на учениците за усвояване на знания;
 2. Мотивиране на учениците от прогимназиален етап за висока успеваемост;
 3. Иновативни методи на преподаване и оценяване на знанията;
 4. Продължаващи дейности по обновяване и подобряване на материалната база на училището.
 5. Формиране на  адаптивност към изискванията на променящата се среща и предизвикателствата на времето на основата на вътрешна мотивация, самоуважение и стремеж към себепознаване и самоусъвършенстване.